Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty międzynarodowe „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwalczania handlu ludźmi i innych form współczesnego niewolnictwa”

Data publikacji 26.11.2015

W dniach 17 – 19 listopada 2015 r. w Mińsku na Białorusi odbyły się międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z zakresu zwalczania handlu ludźmi i innych form współczesnego niewolnictwa oraz pomocy ofiarom tych przestępstw, zorganizowane przez MSW Białorusi wspólnie z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka i Biurem Programu Rozwojowego ONZ dla Białorusi.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali funkcjonariusze wydziałów zajmujących się zwalczaniem procederu handlu ludźmi z terenu Litwy, Łotwy, Rosji, Polski i Wielkiej Brytanii.
Ze strony polskiej zaproszeni zostali przedstawiciele Wydziału dw. z Handlem Ludźmi BSK KGP: Naczelnik Wydziału - podinsp. Michał Grzelec oraz specjalista st. asp. Magdalena Potentas. Dodatkowo stronę polską reprezentował Radca Ambasady RP w Mińsku, Oficer Łącznikowy polskiej Policji – mł. insp. Marcin Chruściel.

Gospodarzy spotkania poza funkcjonariuszami milicji z obwodów białoruskich reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Akademii MSW na terenie której doszło do spotkania, Prokuratury Generalnej, Komitetu Śledczego, Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W warsztatach udział wzięli także przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych: białoruskiego Czerwonego Krzyża, Stowarzyszenia La Strada - oddział Białoruś i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

Warsztaty miały na celu wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk
w zakresie zwalczania międzynarodowych siatek przestępczych trudniących się handlem ludźmi.  Zaproszeni delegaci przedstawiali wyniki operacji skierowanych przeciwko przestępczości zorganizowanej na terenie swoich krajów. Porównywano również metody i formy walki
ze zjawiskiem wykorzystywania ludzi na terenie państw delegatów. Wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem i często były podstawą do bardzo ożywionych dyskusji.

Większą część spotkania poświęcono na pogłębienie wiedzy na temat zjawiska współczesnego niewolnictwa na terenie państw - uczestników konferencji oraz współpracy pomiędzy organami ścigania a organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc ofiarom handlu ludźmi.  Przedstawione zostały dane statystyczne, formy i nowe trendy, jakie zaobserwowano na terenie państw Unii Europejskiej i krajów Europy Wschodniej. W wystąpieniach przedstawicieli Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia La Strada szczególne miejsce zajęła idea wspólnych działań na rzecz poprawy losów pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć ponownego spotkania się i dalszego pogłębiania współpracy. Wartością dodaną takich spotkań jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy poszczególnymi organami ściągania oraz instytucjami świadczącymi pomoc ofiarom handlu ludźmi. Należy podkreślić, iż uzyskana wiedza z pewnością przyczyni się do bardziej skutecznego zapobiegania i zwalczania procederu handlu ludźmi.

 

 

 

Oprac. WHL BSK KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja