Zespół Prasowy Komendy Głównej Policji - Rzecznik - Policja.pl

 

 

 

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji

insp. Mariusz Ciarka

 

Zespół Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

e-mail: rzecznikkgp@policja.gov.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 pod numerami:

  • telefon sekretariat: +48 22 601 30 07 lub +48 22 361 30 07
  • faks sekretariat: +48 22 601 26 71

Telefon dyżurny: 602 600 734

W godzinach popołudniowych, w sobotę i niedzielę czy w święta dyżuruje rzecznik lub wyznaczona osoba z Zespołu Prasowego - pod telefonem dyżurnym 602 600 734 - udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy - tylko i wyłącznie dotyczące ważnych i bieżących wydarzeń.

Za obsługę profili  Komendy Głównej Policji na platformach społecznościowych m.in.: Twitter, Facebook, Instagram odpowiedzialny jest Wydział Prasowo-Informacyjny Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Dziennikarze proszeni są o przesyłanie próśb o dane statystyczne do Rzecznika Prasowego na adres: 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 lub e-mail: rzecznikkgp@policja.gov.pl, a pozostałe osoby na adres e-mail: informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl.

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie. 

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie. 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.  

Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 

Powrót na górę strony
Polska Policja