Zespół Prasowy Komendy Głównej Policji - Rzecznik - Policja.pl

 

 

 

Rzecznik Prasowy KGP
insp. Mariusz Ciarka

 

Zespół Prasowy BKS KGP udziela informacji:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00 (rzecznik dyżurny do 18.00)
  • w soboty od 9.00 do 12.00
  • w niedzielę i święta od 11.00 do 15.00

telefon sekretariat: +48 22 601 30 07
faks sekretariat: +48 22 601 26 71

Rzecznik dyżurny: 602 600 734

e-mail: rzecznikkgp@policja.gov.pl

Zespół Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Za obsługę profili  Komendy Głównej Policji na platformach społecznościowych m.in.: Twitter, Facebook, Instagram odpowiedzialny jest Wydział Prasowo-Informacyjny Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Dziennikarze proszeni są o przesyłanie próśb o dane statystyczne do Rzecznika Prasowego na adres: 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 lub e-mail: rzecznikkgp@policja.gov.pl, a pozostałe osoby na adres e-mail: informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl.

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie. 

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie. 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.  

Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 

Powrót na górę strony