Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

POL-NOR II - Współpraca w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy EOG na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Wydarzenia związane z projektem

 

Fundusze norweskie i Fundusze EOG

Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Program funduszy EOG i funduszy norweskich składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

Więcej informacji na temat funduszy norweskich i Funduszy EOG znajdziesz na stronie: www.norwaygrants.org oraz www.eog.gov.pl

 

Informacja o Projekcie

Tytuł Projektu:

POL-NOR II - Współpraca w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Program:

Projekt realizowany w ramach środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wartość projektu: 1 069 475 zł

Umowa: Porozumienie nr I/NMF/2019 zostało podpisane 29.04.2020 r.

Okres realizacji: 01.04. 2020 r. – 31.12.2024 r.

Celem projektu będzie wykonanie kompleksowego badania porównawczego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozy stanu prawnego w zakresie przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • diagnozy funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym Polska – Norwegia;
 • diagnozy w zakresie sposobu dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Norwegii i Polsce;
 • wskazania działań norweskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ich ocena ze wskazaniem efektywności;
 • wskazania działań Polskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ich ocena ze wskazaniem efektywności;
 • wskazania działań norweskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które można by było przenieść na grunt Polski tj.:
  • działania wymagające zmiany przepisów prawnych,
  • działanie niewymagające zmiany przepisów,
  • działania infrastrukturalne,
  • wskazanie przykładowych rozwiązań umożliwiających implementację najlepszych stwierdzonych praktyk.

 

Działania:

I. Wizyta studyjna – strony polskiej w Norwegii

Ramowy program wizyty:

 • zapoznanie się z systemem zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Norwegii oraz założeniami na których oparty jest program poprawy brd zmierzający do osiągnięcia ,,Wizji Zero”
 • zapoznanie z taktyką i techniką pełnienia służby policji, w tym stosowanym sprzętem specjalistycznym,
 • wymiana doświadczeń związanych z organizacją ruchu oraz rozwiązaniami infrastrukturalnymi poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg,
 • działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie BRD. Dzięki wizycie studyjnej wypracowane zostaną wstępne założenia, służące opracowaniu przez naukowo-badawczy podmiot zewnętrzny kompleksowego badania porównawczego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Norwegii i Polsce

Dzięki wizycie studyjnej wypracowane zostaną wstępne założenia służące opracowaniu przez naukowo-badawczy podmiot zewnętrzny kompleksowego badania porównawczego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Norwegii i Polsce.

 

II. Przygotowanie i opracowanie badania porównawczego oraz konferencji podsumowującej projekt

 • opracowanie na zlecenie KGP kompleksowego badania porównawczego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Norwegii i Polsce, przez grono naukowo-badawcze posiadające fachową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzone w ramach projektu badanie, będzie mogło być w przyszłości wykorzystane do opracowania założeń i zadań w ramach ewentualnego nowego projektu, który mógłby być pilotażowo zrealizowany na wybranym obszarze Polski.
 • organizacja i przeprowadzenie konferencji podsumowującej z udziałem przedstawicieli strony norweskiej, podczas której zostaną przedstawione wyniki badania porównawczego.

Aktualności:

Ze względu na  stan zagrożenia epidemicznego realizacja działań w projekcie została przesunięta na 2023 i 2024 rok.

W dniach 24-28 kwietnia 2023 r. w ramach projektu odbyła się wizyta studyjna w Norwegii.

W składzie delegacji pod przewodnictwem nadinsp. Romana Kustera - Zastępcy Komendanta Głównego Policji, znaleźli się przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP, Biura Finansów KGP, KWP w Białymstoku, KWP w Szczecinie, Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
W trakcie wizyty polska delegacja miała okazję zapoznać się między innymi z organizacją nadzoru nad ruchem drogowym w Norwegii, strukturą i zadaniami Norweskiej Krajowej Policji Ruchu Drogowego (w tym: priorytetowe działania norweskiej Policji na rzecz brd, współpraca Policji z innymi odpowiedzialnymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie działań na rzecz brd). Przedstawione zostały także działania innych instytucji prowadzących działania z zakresu brd - Norweskiej Administracji Dróg Publicznych, Wydziału Badań i Wiedzy Norweskiej Rady BRD, Departamentu ds. medycyny sądowej Szpitalu Uniwersyteckiego w Oslo, Norweskiego Centrum Ruchu Drogowego Obszar Wschód.

Zaprezentowano, istotne z punktu widzenia norweskiego partnera, elementy zmierzające do urzeczywistnienia „Wizji Zero”, stanowiącej podstawę wszelkich działań dotyczących bezpieczeństwa na drogach – zakładającej ostateczne zredukowanie do zera liczby osób zabitych i ciężko rannych w wyniku zdarzeń drogowych. 

Polska delegacja mogła zapoznać się z systemem nadzoru nad ruchem drogowym w Norwegii - od działań Policji ruchu drogowego, koncentrujących się na kierujących pojazdami (polegających na kontroli prędkości, trzeźwości oraz czynników dekoncentrujących kierowców), poprzez edukację i kampanie społeczne (z głównym udziałem Norweskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), naukowe badania dotyczące alkoholu i środków odurzających, aż po legislację.

W ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w trakcie wizyty studyjnej, przedstawiciele polskiej Policji mieli możliwość zaprezentowania norweskiemu partnerowi nie tylko informacji z zakresu stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, ale również dotyczących organizacji pionu ruchu drogowego polskiej Policji, w tym realizowanych zadań oraz posiadanego wyposażenia . 

Dodatkowym atutem wizyty studyjnej była możliwość obserwacji norweskich policjantów ruchu drogowego w trakcie prowadzonych działań -  obejrzenie i zapoznanie się z wykorzystywanym sprzętem, od radiowozów i motocykli po alko- i narkotestery oraz laserowe mierniki prędkości. Należy dodać, że pod względem wyposażenia polska Policja ma się czym pochwalić: między innymi dzięki wsparciu funduszy pomocowych (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

The project is financed by the "Internal Affairs" Program implemented under the EAA and Norway Grants for 2014-2021. The program is at the disposal of the Minister of the Interior and Administration.

The EEA and Norway Grants

The EEA and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA and Norway Grants amount to €2.8 billion. The priorities for this period are:

 1. Innovation, Research, Education and Competitiveness
 2. Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
 3. Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
 4. Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
 5. Justice and Home Affairs

Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average. The EEA and Norway Grants scheme consists of two financial mechanisms.

The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP. Norway Grants are financed solely by Norway

For more information on The EEA and Norway Grants, please visit: www.norwaygrants.org  and  www.eog.gov.pl

Project information

Title of the Project:

POL-NOR II - Cooperation in the area of road safety - exchange of experiences and good practices

Programme:

The Project is implemented under the funds of the Bilateral Cooperation Fund of the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

Value of the project:1 069 475 PLN

Financial Agreement: Agreement no I/NMF/2019 was signed on 29.04.2020

Period of implementation: 01.04. 2020 – 31.12.2024

The goal of the project shall be to conduct a comprehensive comparative research on road safety, with a particular focus on:

 • a diagnosis of the legal status of road safety regulations;
 • a diagnosis on the functioning of the road safety management system in Norway & Poland;
 • a diagnosis on the manner of road safety evaluations in Norway & Poland;
 • defining Norwegian operations in the scope of road safety improvement, and an assessment along with indicating their effectiveness;
 • defining Polish operations in the scope of road safety improvement, and an assessment along with indicating their effectiveness;
 • defining Norwegian operations in the scope of road safety improvement, which could be transferred to the Polish ground i.e.:
  • activities that require amendments of law regulations,
  • activities that do not require amendments of regulations,
  • infrastructuralactivities,
  • indication of exemplary solutions that allow the implementation of proven best practices.

The goal shall be executed through the following activities

 1. Study visit of the Polish party in Norway

Framework visit programme:

 • becoming acquainted with the road management safety system in Norway as well as the assumptions being the basis for the road safety improvement, aiming at achieving the "Vision Zero";
 • becoming acquainted with the tactics and technique of performing the Police service, including used specialist equipment;
 • exchange of experiences related with traffic organization and infrastructural solutions that improve the road safety, with particular emphasis on the safety of unprotected road users;
 • prophylactic activities aiming at road safety improvement, cooperation with government and non-government organizations in the road safety area.

Thanks to the studio visit, initial assumptions will be prepared with a view for preparation of a comprehensive comparative research in the area of road safety in Norway & Poland.

 1. Preparation of a comprehensive comparative research and summary conference
  • preparation of a comprehensive comparative research on the status of road safety in Norway & Poland, by a scientific & research community with professional knowledge on road safety. Research conducted within the scope of the project might be used in the future to prepare assumptions and tasks within the scope of a new project, which may be executed as a pilot project in a selected region in Poland.
  • organization and conducting a summary conference with the participation of representatives of the Norwegian party, during which the results of the comparative research will be presented along with any and all possible forms of using research generated during the project.

News:

Due to the epidemic emergency, the implementation of activities in the project has been postponed to 2023 and 2024.

On 24-28 April 2023, the project hosted a study visit to Norway.

The delegation, headed by Superintendent Roman Kuster - Deputy Commander in Chief of the Police, included representatives of the Traffic Bureau of the KGP, the Finance Bureau of the KGP, the Regional Police Headquarters in Białystok, the Regional Police Headquarters in Szczecin, the Traffic Department of the Regional Police Headquarters in Katowice and the Traffic Department of the Capital Police Headquarters.

During the visit, the Polish delegation had the opportunity to learn, among other things, about the organisation of road traffic surveillance in Norway, the structure and tasks of the Norwegian National Traffic Police (including: priority actions of the Norwegian Police for road safety, cooperation of the Police with other responsible entities involved in conducting road safety actions). The activities of other institutions carrying out activities within road safety area - the Norwegian Public Roads Administration, the Research and Knowledge Department of the Norwegian BRD Council, the Department of Forensic Medicine at Oslo University Hospital, the Norwegian Traffic Centre Area East - are also presented.

From the point of view of the Norwegian partner, elements aiming at the realisation of "Vision Zero", which is the basis for all actions concerning road safety - assuming an ultimate reduction to zero of the number of people killed and seriously injured as a result of road incidents, were presented. 

The Polish delegation was able to learn about the traffic surveillance system in Norway - from the Traffic Police's activities focusing on drivers (consisting in controlling speed, sobriety and driver distractions), through education and social campaigns (with the main participation of the Norwegian Road Safety Council), scientific research on alcohol and intoxicants, to legislation.

As part of the exchange of experience and good practices during the study visit, representatives of the Polish Police had an opportunity to present their Norwegian partner not only with information on the state of road safety in Poland, but also on the organisation of the road traffic division of the Polish Police, including tasks performed and equipment in use. 

An additional advantage of the study visit was the opportunity to observe Norwegian traffic police officers in the course of their operations - to see and become familiar with the equipment used, from police cars and motorbikes to alcohol and drug testers and laser speed meters. It should be added that, in terms of equipment, the Polish Police has a lot to boast about: thanks to support from aid funds (from the Infrastructure and Environment Operational Programme), among other things.

do góry