Fundusze Europejskie

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150

Wartość projektu: 8 414 434,23 zł, w tym finansowanie: 6 767 830,47 zł, współfinansowanie: 1 646 603,76 zł.

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0104/17 podpisana 10 maja 2019 r.

Cel projektu: Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Warszawy poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby grzewcze oraz oświetlenia. Poprawa efektywności energetycznej będzie skutkować wygenerowaniem oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynków.

Działania

 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ornitologicznej,
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku KGP:
  • ocieplenie stropodachu nad III piętrem,
  • ocieplenie stropodachu nadbudowy,
  • montaż 1 144 szt. nawiewników,
  • wymiana istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej na nową wyposażoną w układ odzysku ciepła,
  • wymiana instalacji c.w.u.
  • wymiana instalacji c.o. i węzła ciepłowniczego wraz z regulacją hydrauliczną instalacji po ociepleniu budynku,
  • modernizacja oświetlenia i montaż automatyki,
  • montaż centralnego systemu zarządzania energią do ogrzewania (BMS).
 • Nadzór inwestorski,
 • Opracowanie audytu ex-post,
 • Działania informacyjno - promocyjne.

Aktualności

 • 30 marca 2020 r. podpisano Aneks nr 1, w którym wydłużono termin realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.
 • 17 stycznia 2020 r. podpisano Aneks nr 2, w którym wydłużono termin realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r.
 • 22 kwietnia 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych dot. wymiany instalacji c.o. Roboty zostały wykonane. 
 • 30 września 2021 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono wartość projektu.
 • 10 listopada 2022 r. podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych dot. ocieplenia stropodachu oraz montaży wentylacji.
 • 18 listopada 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych dot. wymiany oświetlenia.
 • 25 listopada 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wydłużono termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.
 • Trwają roboty budowlane.

Komenda Główna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:

adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń.

do góry