Fundusze Europejskie

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Bezpieczniej na drogach - lotniczy nadzór nad ruchem drogowym

Wartość projektu: 168 943  330 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 143 601 830,50 zł, współfinansowanie z budżetu państwa: 25 341 499,50 zł.

Umowa o dofinansowanie: nr POIS.03.01.00-00-0359/22-00 została podpisana w dniu 24 marca 2023 r. Aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0359/22-01 został zawarty 28 lipca 2023 r.

Wydarzenia związane z projektem

Cel projektu:

Zwiększenie skuteczności działań Policji w zakresie poprawy/ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach projektu przewiduje się zakup 4 śmigłowców wraz z wyposażeniem i szkoleniem personelu, które przyczynią się do sprawniejszej i efektywniejszej realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez Policję. W ramach wsparcia sytemu zarządzania ruchem drogowym śmigłowce wykorzystywane będą m.in. do:

 • monitorowania i nadzorowania ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych kraju (autostrady, drogi ekspresowe i krajowe) pod kątem występujących utrudnień w ruchu,
 • monitorowania ruchu drogowego w granicach dużych aglomeracji miejskich pod kątem występujących zakłóceń w płynności ruchu,
 • monitorowania ruchu drogowego pod kątem zaistnienia zdarzeń drogowych,
 • dynamicznego zarządzania patrolami ruchu drogowego pełniącymi służbę na drogach,
 • bieżącej współpracy z naziemnymi stanowiskami kierowania ruchem drogowym  w zakresie wyznaczania (a następnie nadzorowania) ciągów objazdowych w przypadku zdarzeń powodujących blokadę drogi,
 • ujawniania i koordynowania działań związanych z nielegalnymi wyścigami i przejawami „piractwa drogowego”,
 • sporządzania dokumentacji wizyjnej z miejsc katastrof, wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń.

Niezależnie od realizacji powyższych zadań sama obecność oznakowanego policyjnego śmigłowca nad ciągiem komunikacyjnym oddziałuje prewencyjne na uczestników ruchu drogowego dyscyplinując ich w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa wpływając, jak wskazują dotychczasowe obserwacje z realizowanych lotów patrolowo-obserwacyjnych, do skrócenia czasu przejazdu poprzez poprawę płynności ruchu 
i bezpieczeństwa w komunikacji drogowej. Efekty te powinny wpłynąć na zdyscyplinowanie kierowców oraz uspokojenie i spowolnienie jazdy na patrolowanych odcinkach drogi, czyniąc ją bezpieczniejszą.

Działania:

 • Zakup 4 śmigłowców wraz z wyposażeniem i szkoleniem personelu.
 • Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oraz tablicy pamiątkowej.
 • Organizacja konferencji kończącej projekt.
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pilotów z zakresu treningu z wykorzystaniem symulatora lotów.
 • Koszty zarządzania projektem.

Aktualności:

 • W lutym 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na dostawę 4 śmigłowców wraz z wyposażeniem  i szkoleniem personelu. Dostawa śmigłowców planowana na IV kw. 2023 r.

Komenda Główna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:
adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń.

do góry