Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji

Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

 

Fundusze norweskie

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
 2. integracja społeczna, zatrudnianie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelski, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. społeczeństwo i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na temat funduszy norweskich znajdziesz na stronie: www.norwaygrants.org oraz www.eog.gov.pl

 

Informacja o projekcie

Tytuł Projektu:

"Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji"

Program:

Projekt realizowany w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wartość projektu: 4 424 625 EUR w tym finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 3 760 931 EUR, współfinansowanie: 663 694 EUR.

 

Umowa o dofinansowanie: Umowa nr 4/NMF/2021 ws. Projektu została podpisana 16 kwietnia 2021 r.

Okres realizacji: 01.01. 2021 r. – 30.04.2024 r.

Wydarzenia związane z projektem

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, długofalowego i trwałego systemu szkolenia w zakresie informatyki śledczej i zwalczania cyberprzestępczości dla pracowników policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, jak również wyposażenia ich w specjalistyczny sprzęt. Tak przeszkolona i wyposażona kadra będzie mogła dokonać zabezpieczenia, a następnie analizy elektronicznego materiału dowodowego w sposób, który sprawi, iż będzie on niepodważalny w sprawach związanych z transgraniczną przestępczością komputerową.

Projekt jest realizowany przez KGP - jako beneficjenta we współpracy z CLKP - jako pomysłodawcą projektu oraz jednostką odpowiedzialną za merytoryczny i organizacyjny nadzór nad działaniami w ramach projektu. Partnerem Projektu jest Norweski Uniwersytet Policyjny.

Projekt ma zasięg ogólnopolski – przewidziane są szkolenia specjalistyczne i zakup sprzętu dla wszystkich LK KWP/KSP oraz CLKP.

Działania:

 • Wizyty studyjne w celu zapoznania się z rozwiązaniami IT Forensic stosowanymi przez policję holenderską, norweską, francuską i niemiecką
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu informatyki śledczej, również w partnerstwie z Norweskim Uniwersytetem Policyjnym
 • Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania dla 18 jednostek, w tym: 17 LK KWP/KSP i CLKP
 • Organizacja 3 przedsięwzięć promujących projekt

Aktualności:

W kwietniu 2022 r. (25-29.04.2022 r.)  odbyła się wizyta w Republice Federalnej Niemiec przedstawiciele polskich policyjnych laboratoriów kryminalistycznych mieli okazje odwiedzić cztery instytucje:

 • Bundeskanzleramt - Urząd Kanclerza Niemiec
 • Landeskriminalamt Eberswalde (LKA Brandenburg) - Krajowy Urząd Kryminalny kraju związkowego Brandenburgia
 • Landeskriminalamt Berlin (LKA Berlin) - Krajowy Urząd Kryminalny kraju związkowego Berlin
 • Bundespolizei Berlin (BPOL Berlin) - Policja Federalna w Berlinie

Podczas wizyty polscy policjanci zapoznawali się ze strukturą niemieckiej Policji kryminalnej oraz tamtejszych laboratoriów kryminalistycznych. Przyglądali się posiadanemu wyposażeniu oraz obserwowali pracę swoich niemieckich odpowiedników. Poznali strukturę organizacyjną niemieckiego laboratorium kryminalistycznego, która charakteryzuje się wąskim podziałem specjalności. Zapoznano się z zapleczem sprzętowym i programowym wykorzystywanym przez niemiecką Policję. Szczególna uwaga polskich przedstawicieli skupiona była na posiadanym przez niemieckie instytucje policyjne oprogramowaniu do akwizycji danych z urządzeń cyfrowych.

W 2022 r. opracowano wspólnie z Partnerem norweskim kwestionariusze ankiet mające na celu rozpoznanie potrzeb szkoleniowych wśród pracowników laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP oraz CLKP, dla których będą one przeznaczone. Uzupełnione ankiety zostały przekazane Partnerowi norweskiemu, w celu dokonania analizy i opracowania na podstawie ich rezultatów szczegółowego programu szkolenia. W trakcie przygotowania jest szczegółowy program ww. szkoleń oraz trwają przygotowania do ich realizacji.

W sierpniu 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w Królestwie Norwegii. Przedstawiciele polskich policyjnych laboratoriów kryminalistycznych mieli okazje odwiedzić trzy instytucje: 

 1. National Cybercrime Centre (NC3) Wyspecjalizowana jednostka do walki z cyberprzestępczością Norweskiej Policji, działająca w ramach organizacji National Criminal Investigation Service (NCIS).
 2. Oslo Police District, Odpowiednik KWP w Oslo mająca pod sobą 3 komisariaty w stolicy Norwegii.
 3. Police University CollegePolitihøgskolen, Uniwersytet Policyjny w Oslo

Podczas wizyty polscy policjanci zapoznawali się ze strukturą norweskiej Policji kryminalnej oraz tamtejszych laboratoriów kryminalistycznych. Przyglądali się posiadanemu wyposażeniu oraz obserwowali pracę swoich norweskich odpowiedników. Poznali zaplecze sprzętowe i programowe wykorzystywane przez norweską Policję.

W styczniu 2023 r. rozpoczęto realizację serii szkoleń specjalistycznych we współpracy z Partnerem Projektu – Norweskim Uniwersytetem Policyjnym. Do 3 marca zrealizowano 7 edycji szkoleń, w których zostało przeszkolonych 70 biegłych i certyfikowanych ekspertów z CLKP i laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji.

W 1 półroczu 2023 r. zrealizowane zostały przedsięwzięcia szkoleniowe poświęcone:

 • zdobyciu teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności badania technik włamania do sieci poprzez zbieranie śladów i gromadzenie odpowiednich dowodów cyfrowych, pn. „Network forensics intermediate course” 
 • nabyciu umiejętności pozwalających na ujawnienie i prawidłową identyfikację śladów pozostawionych przez złośliwe oprogramowania w pamięci dowodowych urządzeń, pn. „Malware analisys”, 
 • pozwalające na nabycie umiejętności dot. prawidłowego rozpoznania zabezpieczeń kryptograficznych stosowanych obecnie przez użytkowników, wybór odpowiednich narzędzi, a następnie podjęcie próby przełamania takiego zabezpieczenia, pn. „Decryption of encrypted data carriers”. 
 • umożliwiające uczestnikom nabycie umiejętności dot. poprawnego zabezpieczenia na miejscu zdarzenia danych ulotnych zawartych w pamięci urządzeń informatycznych, pn. „Volatile Data Acquisition (Live Data Forensics)”.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Trenerzy z Norwegii, Hiszpanii, Irlandii, Estonii, Niemiec oraz Belgii nie tylko reprezentują bardzo wysoki poziom wiedzy technicznej, ale również w przystępny sposób przekazali ją słuchaczom. Należy zaznaczyć, że szkolenia były wysokospecjalistyczne. Realizowane były w 10 osobowych grupach i w całości przeprowadzane są w języku angielskim.  

Jak dotąd największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się szkolenia pn: „Malware analisys” oraz „Network forensics intermediate course”.  Na te szkolenia zgłosiło się więcej chętnych, niż przewidywano w projekcie. 

W lipcu 2023 r. sfinalizowano zakup oprogramowania do przełamywania zabezpieczeń kryptograficznych i do akwizycji danych z telefonów komórkowych. Zakup umożliwi akwizycję danych z urządzeń mobilnych zabezpieczanych w trakcie oględzin miejsc zdarzeń oraz prowadzonych postępowań przygotowawczych, jak również materiału dowodowego przesyłanego przez Sądy i Prokuratury. Narzędzie to wykorzystywane będzie przez policyjnych biegłych podczas przeprowadzanych ekspertyz kryminalistycznych. Pozwoli na deszyfrowanie i odczyt danych z telefonów komórkowych zabezpieczonych w sprawach karnych, które do chwili obecnej nie mogły z przyczyn technicznych być odczytywane.
 

 

The project is financed by the "Internal Affairs" Program implemented under the Norwegian Grants for 2014-2021. The program is at the disposal of the Minister of the Interior and Administration. The project is co-financed from the state budget.

Norway Grants

The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are:

 1. Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
 2. Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
 3. Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
 4. Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
 5. Justice and Home Affairs

 

For more information on Norway Grants, please visit: www.norwaygrants.org and www.eog.gov.pl

 

Project information

Title of the Project:

"Improvement of the process of gathering, analysis and assessment of the evidence in the area of counteracting transnational cybercrime using the network of Polish Police forensic IT laboratories"

Programme:

The Project is implemented under the funds of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

Value of the project: 4 424 625 EUR including funding from the Norwegian Financial Mechanism: EUR 3 760 931 co-financing: EUR  663 694. 

Financial Agreement: Agreement no 4/NMF/2021 was signed on 16.04.2021

Period of implementation: 01.01. 2021  – 30.04.2024

The aim of the project is to create a modern, long-term and sustainable training system in the field of computer forensics and combating cybercrime for employees of police forensic laboratories, as well as equipping them with specialized equipment. Such trained and equipped staff will be able to make security and then analyse electronic evidence in a way that will make it indisputable in cases related to cross-border computer crime.

The project is implemented by the National Police Headquarters - as a beneficiary in cooperation with Central Forensic Laboratory of the Police - as the originator of the project and the unit responsible for substantive and organizational supervision over activities under the project. The Partner of the Project is Norwegian Police University College.

The project is nationwide - specialized training and purchase of equipment are planned for all Police forensic laboratories.

Activities:

 • Study visits to learn about IT forensic solutions used by the Dutch, Norwegian, French and German police
 • Specialized training in the field of IT forensics, also in partnership with the Norwegian Police University
 • Purchase of specialist hardware and software for 18 units, including: CFLP/forensic laboratory of the Provincial Police Headquarters and Metropolitan Police Headquarters
 • Organization of 3 events promoting the project

News:

In April 2022 (25-29.04.2022)  Representatives of Polish police forensic laboratories had the opportunity to visit four institutions:

 • Bundeskanzleramt - Office of the Chancellor of Germany
 • Landeskriminalamt Eberswalde (LKA Brandenburg) - State Criminal Office of the Land of Brandenburg
 • Landeskriminalamt Berlin (LKA Berlin) - National Criminal Office of the Land of Berlin
 • Bundespolizei Berlin (BPOL Berlin) - Federal Police Berlin.

During the visit, Polish police officers got acquainted with the structure of the German Criminal Police and local forensic laboratories. They looked at their equipment and observed the work of their German counterparts. They learned about the organizational structure of the German forensic laboratory, which is characterized by a narrow division of specialties. The hardware and software facilities used by the German Police were familiarized. Particular attention of Polish representatives was focused on the software owned by German police institutions for acquiring data from digital devices.

In 2022, survey questionnaires were developed together with the Norwegian Partner to identify training needs among employees of the regional and CFLP forensic laboratories for which they will be intended. The completed questionnaires were provided to the Norwegian Partner in order to analyse and develop a detailed training program based on their results. A detailed program of the above-mentioned trainings is being prepared and preparations for their implementation are underway.

In August 2022, a study visit to the Kingdom of Norway took place representatives of Polish police forensic laboratories had the opportunity to visit three institutions:

 1. the National Cybercrime Centre (NC3) A specialised cybercrime unit of the Norwegian Police, operating within the National Criminal Investigation Service (NCIS) organisation.
 2. Oslo Police District, the equivalent of the Oslo Police Department with 3 police stations under it in the Norwegian capital.
 3. Police University College - Politihøgskolen, Oslo Police University

During the visit, Polish policemen became acquainted with the structure of the Norwegian Criminal Police and its forensic laboratories. They looked at their equipment and observed the work of their Norwegian counterparts. They learned about the hardware and software facilities used by the Norwegian Police.

In January 2023, a series of specialised training courses was launched in cooperation with the Project Partner, the Norwegian Police University. By 3 March, 7 editions of the training courses were completed, in which 70 experts and certified experts from CLKP and forensic laboratories of Provincial Police Headquarters and Capital Police Headquarters were trained.

In the 1st half of 2023, training projects dedicated to:

 • acquiring theoretical and practical knowledge and skills to investigate network intrusion techniques by collecting traces and gathering relevant digital evidence, titled "Network forensics intermediate course."
 • acquiring skills to uncover and correctly identify traces left by malware in the memory of evidentiary devices, titled "Malware analisys",
 • enabling participants to acquire skills on how to correctly identify cryptographic security features currently used by users, choose the appropriate tools, and then attempt to break such security, titled "Decryption of encrypted data carriers".
 • enabling participants to acquire skills on how to properly secure on-site transient data contained in the memory of IT devices, titled "Volatile Data Acquisition (Live Data Forensics)".

The trainings were very popular. Trainers from Norway, Spain, Ireland, Estonia, Germany and Belgium not only represent a very high level of technical knowledge, but also conveyed it to the audience in an accessible way. It should be noted that the trainings were highly specialized. They were carried out in groups of 10 people and are conducted entirely in English.

So far, the trainings titled "Malware analisys" and "Network forensics intermediate course" were the most popular among participants. These trainings have received more applicants than the project anticipated.

In July 2023, the purchase of software for breaking cryptographic security and for acquiring data from cell phones was finalized. The purchase will enable the acquisition of data from mobile devices secured during the inspection of crime scenes and ongoing pre-trial investigations, as well as evidence sent by the Courts and Prosecutor's Offices. The tool will be used by police experts during forensic examinations. It will allow decryption and reading of data from cell phones secured in criminal cases, which until now could not be read for technical reasons.

do góry