Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narkotyki i narkomania. O działaniach warmińsko-mazurskiej Policji w tych obszarach

Data publikacji 25.06.2014

26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią. To okazja, by przyjrzeć się działaniom warmińsko-mazurskiej Policji w tym zakresie. W zapobieganie uzależnieniu i zwalczanie powiązanej z narkomanią przestępczości zaangażowanych jest wielu policjantów prewencji i kryminalnych. Celem ich pracy jest zdrowie młodych mieszkańców regionu, edukacja rodziców i pedagogów w rozpoznawaniu u dzieci niepokojących symptomów i poszukiwaniu skutecznej pomocy, jak i eliminacja poprzez zatrzymania i dalsze działania organów ścigania, tych, którzy handlują narkotykami.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Tylko w ciągu 5 miesięcy br. policjanci z Warmii i Mazur wszczęli 342 postępowania z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to o 48 więcej niż rok wcześniej. Wśród 312 podejrzanych 36 to nieletni.

W 401 sprawach zakończonych w tym roku, policjanci na poczet kar zabezpieczyli od podejrzanych mienie warte prawie 130 tysięcy złotych. Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do postępowań obecnie realizowanych.

Od stycznia do maja br., policjanci zabezpieczyli prawie 14 kg narkotyków, najwięcej – ponad 11,5 kg marihuany, ponad 2 kg amfetaminy. Zlikwidowano także 18 plantacji kanopi indyjskich – w sumie 320 roślin.

W ubiegłym roku zabezpieczono prawie 56 kg narkotyków, a także około 500 tabletek ekstasy i LSD. Zlikwidowano 96 plantacji nielegalnych konopi, w sumie ponad 3 tysiące roślin.

Podnosząc skuteczność naszych działań jednoczymy siły ze służbą celną, strażą graniczną. Z powodzeniem prowadzimy także za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej KGP rozległe działania z policją państw Unii Europejskiej. Jest to konieczne, by być skutecznym. Stąd wymiana informacji, doświadczeń i metod zwalczania przestępczości narkotykowej - powiedział ekspert z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie.

Praca na rzecz edukacji i profilaktyki

Działania policyjne nie koncentrują się jedynie wokół zwalczania przestępczości narkotykowej. To także praca funkcjonariuszy, głównie prewencji, którzy prowadzą działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie zapobiegania narkomanii i przestępczości tego rodzaju.

Przez 5 miesięcy br. w województwie warmińsko-mazurskim ujawniono 7 osób nieletnich pod wpływem narkotyków. Z informacji uzyskanych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie wynika, że od 1 stycznia 2014 roku do dnia dzisiejszego na terenie całego województwa 49 osób trafiło do szpitali z podejrzeniem zatrucia środkiem zastępczym. W całym 2013 roku było takich osób 97. Najwięcej osób to nieletni w wieku 15 – 17 lat. Najmłodsze dziecko z objawami zatrucia dopalaczami miało 12 lat, natomiast osoba najstarsza, to 49-letnia kobieta. Dlatego konieczna jest edukacja o szkodliwości tych substancji i odpowiedzialności karnej.

W tym roku policjanci z Warmii i Mazur przeprowadzili prawie 2800 takich spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz 825 spotkań z pedagogami i nauczycielami.

Dobre praktyki

Policjanci z KWP w Olsztynie przeprowadzili szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Uczyć, informować, zapobiegać – otwarte szkoły otwarte jednostki Policji”. Uczestniczyło w nich ponad stu nauczycieli i pedagogów. Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają wiedzę na temat procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacji, w szczególności narkomanią i alkoholizmem.

Od kwietnia br. na terenie całego województwa realizowany jest wojewódzki program profilaktyczno – edukacyjny dla rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pn. „Zanim będzie za późno”. Program realizowany jest dzięki współpracy Policji z Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Olsztynie. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku narkomanii oraz ograniczenie używania narkotyków przez dzieci i młodzież gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Cele szczegółowe to przede wszystkim zwiększenie zaangażowania rodziców w działania zapobiegające używaniu środków psychoaktywnych przez uczniów, podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, aktywizacja rodziców do działań na rzecz ograniczenia zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie skutecznych mechanizmów współpracy nauczycieli – rodziców – uczniów i Policji.

Tylko w kwietniu br. przeprowadzono 37 spotkań, w których uczestniczyło prawie 1700 rodziców.
       
14 czerwca br. na terenie całego województwa policjanci włączyli się także w akcję „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, która promuje modę na życie bez uzależnień - życie bez narkotyków, alkoholu, bez przemocy.
 
Przykłady działań profilaktyczno-edukacyjnych w jednostkach policji na Warmii i Mazurach

Komenda Miejska Policji w Olsztynie przystąpiła do realizacji niemieckiego programu wczesnej interwencji dla młodych osób używających narkotyków pn. „FreD Goes Net”, rekomendowanego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii. Celem programu jest zapobieganie zażywaniu środków odurzających przez dzieci i młodzież oraz udzielenie im pomocy w przypadku kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Program skierowany jest do osób w wieku 14 – 25 lat, które po raz pierwszy zostały zatrzymane przez Policję w związku z przestępstwem/czynem karalnym polegającym na posiadaniu narkotyków, a także dla osób nieletnich, które zostały ujawnione pod wpływem alkoholu, dopalaczy. Osobom tym przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie proponowali udział w programie. Ulotki na temat programu przekazano również do szkół. Policjanci z KP w Olsztynku, w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego „Przeciwdziałanie Narkomanii”, przeprowadzili spotkania w klasach I Gimnazjum w Olsztynku pod nazwą: „Prawo a Narkotyki”. Podczas spotkań i rozmów z kadrą pedagogiczną szkół i placówek, przekazywane były procedury postępowania w przypadku ujawnienia osób będących pod wpływem środków odurzających lub je posiadających. Na spotkaniach z młodzieżą natomiast poruszano tematykę odpowiedzialności prawnej i karnej z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z niepokojącym zjawiskiem odurzania się młodzieży tzw. „dopalaczami”, funkcjonariusze podczas spotkań z młodzieżą, z rodzicami i kadrą pedagogiczną omawiali zagrożenia wynikające z zażywania tych środków i przedstawiali regulacje prawne z tym związane. W dniu 04.10.2013 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym dla dyrektorów szkół powiatu olsztyńskiego, na który zostali zaproszeni: Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie: Naczelnik Wydziału Prewencji oraz Kierownik Referatu dw. z Przestępczością Nieletnich. Podczas spotkania omawiane były regulacje prawne i sposoby przeciwdziałania zjawisku używania przez dzieci i młodzież środków zastępczych, tj. dopalaczy. Policjanci uczestniczyli w spotkaniu w Gimnazjum Nr 11 w Olsztynie, w pobliżu którego funkcjonuje sklep z „dopalaczami”. Tematem przewodnim spotkania było podjęcie wzmożonych działań w celu przeciwdziałania rozpowszechniającemu się zjawisku używania przez uczniów szkoły środków zastępczych. Od czasu funkcjonowania sklepu inspekcja przeprowadziła 26 kontroli, zabezpieczała środki tam sprzedawane, nakładała kary pieniężne, badała skład środków w celu ustalenia, czy nie łamane są przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przedstawiciele Wydziału Prewencji omówili rolę Policji w przeciwdziałaniu temu zjawisku, przywołując wspólne kontrole i spotkania edukacyjne z Sanepidem, patrolowanie terenu przyległego do sklepu przez dzielnicowego, podstawy prawne regulujące tę tematykę oraz działania prewencyjne podejmowane przez funkcjonariuszy w olsztyńskich szkołach i placówkach (skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli). Planowane są dalsze, regularne spotkania.

Policjanci zajmujący się na co dzień problematyką prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii uczestniczyli w wywiadówkach z rodzicami uczniów. Tematem spotkań była odpowiedzialność prawna i karna osób nieletnich, związana zwłaszcza z zażywaniem i posiadaniem środków odurzających, tj. narkotyków i tzw. „dopalaczy”. Rodzice mieli okazję poznać znaczenie takich pojęć jak demoralizacja i czyn karalny, poznali także katalog środków wychowawczych, które stosuje sąd wobec nieletnich. Funkcjonariusze podkreślali ogromną rolę rodziców w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom młodzieży, uświadamiając słuchaczy, iż ryzykowne zachowania nastolatków i eksperymentowanie na tym etapie mogą doprowadzić do konsekwencji długotrwałych, nieodwracalnych a czasem również zagrażających życiu.

Komenda Miejska Policji w Elblągu – w dalszym ciągu kontynuowano realizację programu „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, w ramach którego policjanci przeprowadzili 379 spotkań z młodzieżą. Tematem wiodącym poruszanym przez policjantów była odpowiedzialność osób nieletnich w kontekście nieprzestrzegania Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przy współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym „KARAN” podejmowano wspólne działania, których celem było wypracowanie metod podejmowania skutecznej interwencji wobec młodzieży zażywającej szkodliwe substancje psychoaktywne. Policjanci utrzymywali stałą współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Elbląga i powiatu. Partnerami w prowadzonych działaniach są psycholodzy i terapeuci z Poradni Terapii Uzależnień „Szansa”, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień – „Monar” oraz Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego

„KARAN”, który prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KARAN „Dom Zacheusza”. W celu uzupełnienia działań edukacyjno-prewencyjnych o aspekt szkodliwości działania środków zastępczych na organizm ludzki funkcjonariusze wraz z przedstawicielem PSSE zorganizowali 28 spotkań na terenie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, jak również prowadzono rady szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców, w których uczestniczyło 769 osób. O skali  zagrożenia tym zjawiskiem świadczy zainteresowanie się  lokalnych mediów i innych instytucji w działania profilaktyczne. Działania te doprowadziły do zwiększenia nadzoru rejonu służbowego, na terenie którego znajduje się sklep z „dopalaczami” co doprowadziło do legitymowania osób małoletnich przebywających w jego obrębie w godzinach zajęć lekcyjnych. Ponadto Zespół wraz z Strażą Graniczną, Sanepidem, Liceum Plastycznym opracował materiały edukacyjno-prewencyjne w postaci ulotek i plakatów, które rozpowszechniono na terenie działania jednostki. W ramach spotkań policjanci prezentowali młodzieży pozyskany od PSSE film edukacyjny pt. „STOP DOPALACZOM”, oraz film własnej produkcji „Życie jest jedno, to nie gra”. W działania profilaktyczne włączyli się także policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy przeprowadzili 9 spotkań z młodzieżą, w których uczestniczyło 283 osoby. Policjanci przy współpracy Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych zorganizowali debatę metodyczną dla dyrektorów, pedagogów, psychologów i pracowników instytucji wspierających pracę szkoły. Celem debaty było zwrócenie uwagi na problem dopalaczy,  cyberprzemocy oraz zaburzeń zachowania, niskiej samooceny dzieci i młodzieży, które prowadzą do fobii szkolnej i depresji. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli – przedstawiciele władz miasta i powiatu, radni Rady Miasta i Powiatu, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Prelegentami byli specjaliści z poszczególnych dziedzin:  Prorektor PWSZ w Elblągu, która przedstawiła zależność pomiędzy dynamiką procesów nerwowych, a zachowaniem dzieci i młodzieży. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Elblągu wraz z lek. med. Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Neurologiczno Rehabilitacyjnym WSZ w Elblągu, zaprezentowali aspekty prawne i medyczne wraz z konsekwencjami zażywania dopalaczy. Funkcjonariusz Zespołu Dochodzeniowo – Śledczego w Wydziale Kryminalnym KMP w Elblągu zaprezentował rodzaje środków odurzających wraz ze zdjęciami. Zacytował wypowiedzi młodych ludzi dotyczących przyczyn sięgania po dopalacze i samopoczucia po ich zażyciu. W debacie udział wziął funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który  przeprowadził wykład o tematyce cyberprzemocy.

Komenda Powiatowa Policji w Iławie - w minionym roku, policjanci przeprowadzili szereg pogadanek i prelekcji na temat „Społeczne i prawne aspekty narkomanii” oraz „Odpowiedzialność nieletnich w świetle Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Policjanci w ramach akcji szkolnej pn. „Dlaczego Stop Narkotykom?” spotykali się z uczniami klas gimnazjalnych. Głównym celem pogadanek było uświadomienie młodzieży o konsekwencjach popełniania przestępstw opisanych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.  Policjanci uświadamiali młodzież o tym, jakie przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii najczęściej popełniają młodzi ludzie, jak unikać środowisk, w których są narkotyki oraz gdzie szukać pomocy. Policjanci brali także udział w spotkaniu z młodzieżą pod nazwą „Lato bez nałogów”. Celem tego przedsięwzięcia było przypomnienie młodzieży przed zbliżającymi się wakacjami, o szkodliwości społecznej i zdrowotnej używania narkotyków. W spotkaniu udział wziął również funkcjonariusz Zakładu Karnego w Iławie – przewodnik psa specjalnego, który zaprezentował młodzieży możliwości czworonoga. W fikcyjnej scence, w jednym z plecaków umieścił zapach substancji narkotycznej, którą miał odnaleźć pies. Zwierzę po nawąchaniu wszystkich plecaków zatrzymało się przy tym właśnie jednym, co w normalnych warunkach jego pracy oznacza ujawnienie substancji narkotycznej. Przeprowadzona akcja, miała skłonić młodzież do refleksji, na temat zdrowego trybu życia, konsekwencji prawnych wynikających z dokonywania przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz pokazanie możliwości jakimi dysponują funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - z zakresu profilaktyki narkotykowej w minionym roku przeprowadzano spotkania profilaktyczne z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, gdzie omawiano między innymi zagrożenia związane z narkomanią, dopalaczami oraz tzw. pigułką gwałtu. Przeprowadzono również 2 spotkania z rodzicami, w trakcie których omówiono zagrożenia związane z narkomania, w tym profilaktyki. Przeprowadzono dwa szkolenia nauczycieli, w których omówiono zagadnienia dotyczące narkomani. W trakcie spotkań z pedagogami szkolnymi w ramach porozumienia omawiano procedury postępowania w przypadku ujawnienia nieletnich pod wpływem narkotyków, dopalaczy lub środka podobnie działającego. Przy współudziale dyrektora MOPS oraz pracowników Nidzickiego Ośrodka Kultury zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Narkotyki – jestem na Nie”. Do konkursu przystąpiło łącznie 150 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjalnych. KPP w Nidzicy współorganizowała również Przegląd Małych Form Teatralnych „Styl życia a zdrowie” oraz konkurs filmowy „Kręć komórką”. Obie imprezy skierowane były dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Cyklicznie realizowano działania „Alkohol i narkotyki”

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie - w 2013 r. przeprowadzono spotkania profilaktyczne (szkolenia) z rodzicami,  młodzieżą, nauczycielami, podczas których omawiano jak rozpoznać fakt zażywania narkotyków przez dziecko, zaprezentowano walizkę poglądową z atrapami narkotyków (tylko rodzicom i nauczycielom), przekazywano kserokopie ulotek z zakresu narkomanii, dopalaczy. W 2013 roku przeprowadzono łącznie 231 spotkań z młodzieżą, w których uczestniczyło łącznie 1400 uczniów i 90 nauczycieli. Policjanci wspólnie z przedstawicielami SANEPIDU brali udział w spotkaniach z rodzicami i pedagogami, w  debacie społecznej pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to nasza wspólna sprawa”, w której wzięli udział mieszkańcy powiatu oraz przedstawicieli instytucji pomocowych, oświaty, służby zdrowia, sanepidu itp. Podczas spotkań profilaktycznych z młodzieżą szkół na temat społecznych i prawnych aspektów narkomanii, wykorzystano przepisy karne Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz dostępną literaturę.

(KWP w Olsztynie / mw)

Powrót na górę strony