Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Sesja plenarna Zespołu Komendanta Głównego Policji ds. Strategii Równych Szans w Policji

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wziął udział w I sesji plenarnej Zespołu ds. Strategii Równych Szans w Policji. Wspomniany Zespół został powołany przy Komendancie Głównym Policji, a jego elementarnym zadaniem jest opracowanie i wdrożenie w Policji trwałego systemu diagnostycznego potrzeb i oczekiwań w zakresie równych szans i równego traktowania ze względu na płeć, a także przygotowywanie rekomendacji w przedmiotowym zakresie.

I Sesja plenarna Zespołu Komendanta Głównego Policji ds. Strategii Równych Szans w Policji odbyła się wczoraj w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji.

Obradami kierowała przewodnicząca zespołu Pani mł. insp. Kornela Oblińska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji. W spotkaniu inauguracyjnym prócz członków Zespołu składającego się z kobiet i mężczyzn, zajmujących różne stanowiska zawodowe w Policji,  udział wziął również Pan Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński. Pan Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił oczekiwania w związku z powstaniem horyzontalnego i stałego zespołu zadaniowego, który będzie zajmował się m.in. opracowywaniem i wdrażaniem w Policji środowiskowych narzędzi edukacyjnych dotyczących płci w znaczeniu społeczno-kulturowym oraz przygotowywaniem i prowadzeniem kampanii informacyjnych w zakresie równych szans i równego traktowania. Pan Komendant zapewnił Zespół o swoim wsparciu oraz zaoferował pomoc w razie pojawienia się jakichkolwiek trudności lub wątpliwości. Ponadto, podkreślił, że jest to forum, na którym wewnątrz organizacji powinny być omawiane i rozwiązywane trudne, problemowe zagadnienia dotyczące służby w Policji.

Podczas spotkania Pani Przewodnicząca Zespołu mł. insp. Kornela Oblińska przedstawiła genezę jego powstania, cele oraz główne założenia powołania go na szczeblu Komendy Głównej Policji.

Z kolei zastępca przewodniczącej Zespołu Pan mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, przedstawił mechanizmy równościowe w policyjnym środowisku zawodowym oraz obecną sytuację i informacje o możliwości szkolenia członków Zespołu przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

W trakcie prac Zespołu powstały podzespoły robocze, które zajmą się m. in. opracowaniem i wdrażaniem w Policji środowiskowych narzędzi edukacyjnych dotyczących płci w znaczeniu społeczno - kulturowym, opracowaniem ścieżek karier zawodowych oraz prowadzeniem banku dobrych praktyk w zakresie inicjatyw dotyczących wyrównywania szans oraz równego traktowania.

Kreatywność i zaangażowanie uczestników spotkania pozytywnie rokują w kwestii realizacji przyjętych założeń.

W celu uzyskania tak zwanej informacji/inicjatywy oddolnej, na potrzeby prac Zespołu, utworzono adres e-mail: kontakt@policja.gov.pl, na który można przesyłać m.in. uwagi, propozycje działań itp.

ik

Powrót na górę strony