Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana ekspercka z Gruzją – transfer polskich doświadczeń

Data publikacji 03.07.2014

W dniach 23 – 27 czerwca w Polsce gościła delegacja z Gruzji. Spotkanie zorganizowane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przy wsparciu Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) dotyczyło doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami pomocowymi oraz reformy szkolnictwa policyjnego.

European Police Exchange Programme jest inicjatywą szkoleniową CEPOL, która pozwala na bilateralną współpracę i spotkania ekspertów służb egzekwowania prawa z państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych. Program daje możliwość wymiany praktycznych doświadczeń podczas sześciodniowych wyjazdów odbywających się na zasadzie wzajemności. Delegowanie uczestnika do wyjazdu zagranicznego wiąże się następnie ze sprawowaniem przez niego funkcji opiekuna w trakcie rewizyty dopasowanej przez CEPOL osoby. Wśród złożonych w tym roku i dopasowanych przez CEPOL zgłoszeń znalazły się kandydatury przedstawiciela Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i ekspertów strony gruzińskiej.

Gośćmi polskiej Policji w trakcie pierwszego ze spotkań było dwóch delegatów resortu spraw wewnętrznych Gruzji: przedstawiciele Departamentu Współpracy Międzynarodowej MSW oraz Akademii Policji w Tbilisi. Zagraniczni partnerzy zwrócili się z prośbą o zaprezentowanie polskich doświadczeń z okresu, kiedy polska administracja przygotowywała się do akcesji do Unii Europejskiej oraz omówienie obecnie obowiązujących procedur dot. funduszy pomocowych i systemu szkolnictwa policyjnego.

Perspektywa naszego kraju jako jednego z głównych odbiorców unijnej pomocy przedakcesyjnej jest dla zagranicznych gości tym bardziej cenna, iż 27 czerwca Gruzja obok Ukrainy i Mołdawii podpisała w Brukseli Umowę Stowarzyszeniową, która stanowi ważny etap na drodze do dalszej integracji tych państw z Unią Europejską.

Delegaci gruzińskiego resortu spraw wewnętrznych podczas tygodniowego pobytu w Polsce mieli możliwość w kompleksowy sposób zapoznać się z systemem zarządzania pomocą przedakcesyjną, który obowiązywał w Polsce w ostatnich latach, jak również rolą i obowiązkami Policji jako beneficjenta unijnego wsparcia. W tym celu zorganizowano spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Fundacji „Fundusz Współpracy”. Doświadczenia sprzed dekady zaprezentowali również eksperci Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Biura Finansów KGP.

Harmonogram wizyty delegacji gruzińskiej objął ponadto spotkania z Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Konsultacje z ekspertami tych dwóch placówek dały zagranicznym gościom szansę na wymianę doświadczeń i porównanie krajowych systemów szkolnictwa i rozwoju zawodowego policjantów. Zaprezentowano również praktyczne wykorzystanie wsparcia unijnego dla rozbudowy nowoczesnej bazy dydaktycznej.
Tegoroczna wymiana ekspercka CEPOL z partnerami z Gruzji będzie kontynuowana jesienią br., kiedy to delegat Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP uda się z rewizytą do Tbilisi.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony