Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca stołecznej Policji z Żandarmerią Wojskową

Data publikacji 27.08.2014

Stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących na obszarze garnizonu stołecznego, organizowanie wspólnych działań w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń i imprez masowych, współpraca przy zabezpieczeniu miejsc przestępstw, udzielanie pomocy przy doprowadzeniu sprawców przestępstw i wykroczeń do właściwych organów – to tylko niektóre elementy współdziałania obu formacji.

Policja, realizując zadania wymienione w ustawie o Policji, w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych, współdziała z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jako jedna z instytucji stojących na straży prawa od lat współpracuje m.in. z Żandarmerią Wojskową.

Wspólne służby patrolowe, kontrole ruchu drogowego, pilotaże, poszukiwania osób zaginionych, zabezpieczanie imprez masowych, w tym meczów piłkarskich, udział w uroczystościach państwowych i resortowych, a także wymiana doświadczeń poprzez liczne szkolenia – to część wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

Podstawa prawna współdziałania

W maju ubiegłego roku Komendant Główny Policji i Komendant Główny ŻW podpisali porozumienie o współdziałaniu Żandarmerii Wojskowej i Policji. Zapisy porozumienia szczegółowo określają zakres współpracy obu formacji dotyczący organizacji i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć służących ochronie bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w zakresie działań prewencyjnych, czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, wymiany informacji, doskonalenia zawodowego i łączności.

Zakres współpracy

W zakresie działań prewencyjnych funkcjonariusze Policji i żołnierze Żandarmerii Wojskowej: organizują wspólne patrole w rejonach zagrożonych naruszeniem porządku publicznego, przeprowadzają kontrole ruchu drogowego i pilotaże, podejmują działania prewencyjne podczas zgromadzeń i imprez masowych, realizują wspólne przedsięwzięcia w jednostkach i instytucjach wojskowych oraz środowisku cywilnym, mające na celu zapobieganie przestępczości i występowaniu zjawisk patologicznych.

W zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych ich współdziałanie polega na:

– stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w obszarze bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spokoju i porządku publicznego;

– prowadzeniu poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania, osób zaginionych, wymianie informacji dotyczących rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa;

– współpracy przy zabezpieczeniu miejsc przestępstw;

– udzielaniu, w miarę potrzeb, pomocy przy przesłuchaniach podejrzanych i świadków, oględzinach, przeszukaniach, zatrzymaniach rzeczy i eksperymencie procesowym;

- korzystaniu z opinii biegłych oraz pomocy biegłych, specjalistów oraz specjalistycznego sprzętu laboratorium kryminalistycznego.

Ponadto na podstawie art. 18a ustawy o Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające do wykonania zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. W tym wypadku żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, uprawnienia policjantów, określone w art. 15 i art. 16 ustawy o Policji. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonym dla policjantów.

Efekty współpracy

Ścisła współpraca obu formacji przynosi konkretne efekty. Wspólne patrole zatrzymują na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń. W ręce mundurowych wpadają w dzielnicach i powiatach m.in.: sprawcy rozbojów, kradzieży i włamań. Funkcjonariusze Policji i żołnierze ŻW kontrolują też kierowców i zatrzymują tych, którzy prowadzą swoje auta pod wpływem alkoholu oraz w inny rażący sposób naruszają przepisy ruchu drogowego. Dzięki wspólnie prowadzonym działaniom poszukiwawczym wielokrotnie odnaleziono osoby zaginione. Na wsparcie ŻW można także liczyć podczas zabezpieczenia dużych przedsięwzięć o charakterze masowym odbywających się  w Warszawie. Tak było np. podczas: EURO 2012, spotkania Rady Gubernatorów EBOiR, Święta Niepodległości czy ostatnio - obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Podczas finałów mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. współpraca obu służb po raz pierwszy odbywała się na tak dużą skalę. Wcześniej żołnierze ŻW otrzymywali uprawnienia policyjne tylko na czas pielgrzymek papieskich, długich weekendów i w okresach świąteczno-noworocznych (choć nie co roku). Tym razem żołnierze w patrolach pieszych i zmotoryzowanych wspierali Policję w okolicach stadionów i stref kibica. Służyli w miejscach pobytu reprezentacji piłkarskich. W gotowości byli m.in. przewodnicy z psami. Żandarmi uczestniczyli też w patrolach ruchu drogowego.

Wielokrotnie obie służby zabezpieczały prewencyjnie mecze piłki nożnej odbywające się na stadionach przy ul. Łazienkowskiej i Konwiktorskiej oraz setki manifestacji i zgromadzeń. Patrole piesze dbały o bezpieczeństwo kibiców oraz uczestników zgromadzeń.

Często wspólne patrole kierowane są do służby w centrum miasta. Miejsca te zwykle najczęściej odwiedzają turyści i osoby, które załatwiają sprawy urzędowe. To tu znajduje się najwięcej klubów, barów i restauracji. Ta część miasta żyje praktycznie 24h na dobę, dlatego też monitorowanie śródmieścia staje niezwykle ważne a obecność mundurowych zwiększa bezpieczeństwo w tym rejonie.

Każdego roku podczas Wszystkich Świętych żołnierze Żandarmerii i policjanci zapewniają bezpieczeństwo w rejonie warszawskich cmentarzy i nekropolii w okolicznych powiatach. Kierują ruchem w miejscach szczególnego natężenia i ułatwiają pieszym płynne przechodzenie przez skrzyżowania i przejścia dla pieszych w rejonach cmentarzy.

Podkreślenia wymaga również stała wymiana doświadczeń między służbami podczas spotkań sztabowych i ćwiczeń w ramach zarządzania kryzysowego. Cykliczne ćwiczenia dają okazję sprawdzenia możliwości współdziałania służb w warunkach zagrożenia i weryfikacji obowiązujących procedur w sytuacji kryzysowej.

Ocena społeczna

Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście jest stale przedmiotem oceny społecznej. Wielokrotnie podczas organizowanych w dzielnicach, gminach i powiatach spotkaniach w komisjach bezpieczeństwa, sesjach rady czy debatach społecznych mieszkańcy i samorządowcy podkreślali rolę wspólnych przedsięwzięć  obu instytucji. Zwracali uwagę na potrzebę kierowania do służby patrolowej większej liczby funkcjonariuszy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności w miejscach zagrożonych przestępczością organizowane są wspólne patrole funkcjonariuszy Policji i żołnierzy Żandarmerii. Rozwiązanie takie znajduje uznanie wśród mieszkańców, którzy wielokrotnie podkreślali, że czują się teraz coraz bezpieczniej w rejonie swojego zamieszkania.

(KSP / bf)

Powrót na górę strony
Polska Policja