Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe z zakresu ochrony praw zwierząt i środowiska naturalnego oraz prawa wykroczeń

Data publikacji 10.10.2014

Od 7 do 10 października 2014 r., na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, odbywa się zorganizowane przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP wspólnie ze Stowarzyszeniem „Prawnicy na Rzecz Zwierząt”, seminarium szkoleniowe poświęcone zagadnieniom dotyczącym ochrony praw zwierząt i środowiska naturalnego oraz prawa wykroczeń.

W seminarium uczestniczą zaproszeni goście reprezentujący: Ministerstwo Rolnictwa, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Głównego Lekarza Weterynarii, Straż Miejską m.st. Warszawy, Polski Związek Łowiecki, środowisko naukowe oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Spotkanie stanowi kontynuację współpracy ze Stowarzyszeniem „Prawnicy na rzecz Zwierząt” zrzeszającym m. in. przedstawicieli nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – na spotkaniu reprezentowanej przez prof. dr hab. Teresę Gardocką. Przedmiotowa inicjatywa pozwoli na znaczne wzbogacenie wiedzy uczestników seminarium, a wypracowane rozwiązania bez wątpienia przyczynią się do podniesienia jakości realizowanych przez Policję zadań z zakresu prawa wykroczeń oraz ochrony praw zwierząt i środowiska naturalnego, zwłaszcza we współpracy z instytucjami realizującymi swoje zadania w przedmiotowym obszarze jak również z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Przedsięwzięcie adresowane jest w szczególności do policjantów służby prewencyjnej – koordynatorów KWP/KSP ds. problematyki związanej z ochroną praw zwierząt i środowiska naturalnego oraz koordynatorów ds. wykroczeń, a także przedstawicieli szkół policyjnych.

W trakcie spotkania prezentowane są wykroczenia przeciwko dobrostanowi zwierząt z ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie przyrody, prawa łowieckiego oraz innych ustaw szczególnych zawierających regulacje z tej dziedziny.
Seminarium daje niepowtarzalną okazję do wymiany poglądów i doświadczeń między teoretykami prawa a przedstawicielami organów ścigania, stąd też istotną częścią seminarium jest omówienie dysfunkcjonalności przepisów dotyczących ochrony zwierząt, jak również zaprezentowanie doświadczeń organizacji społecznych w zakresie problematyki ochrony zwierząt i współpracy z Policją. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę skuteczności egzekwowania prawa w przedmiotowym obszarze, poprzez wskazanie legislatorom obszarów wymagających zmian.

Integralną część spotkania stanowi szeroko pojmowana problematyka wykroczeń, w tym zmiany procedury wykroczeniowej. Dyskusja bazuje na rzeczywistych przykładach płynących z analizy wystąpień pokontrolnych z wybranych zagadnień skontrolowanych w 2013 r. przez komórki kontrolne KWP/KSP, WSPol oraz szkoły Policji. Uczestnicy seminarium aktywnie włączyli się również w proces stanowienia prawa policyjnego dokonując analizy uwag zgłoszonych do projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców.

Istotnym elementem seminarium jest omówienie najistotniejszych zadań spoczywających na funkcjonariuszach służby prewencyjnej w zakresie walki z handlem ludźmi w kontekście zmuszania do żebractwa.

(źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP)
 

 

Powrót na górę strony