Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Procedura kwalifikacyjna na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Turcji

Data publikacji 29.10.2014

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji przystępuje do procedury kwalifikacyjnej związanej z wyłonieniem kandydata na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Turcji.

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
- starszy oficer Policji;
- co najmniej 10 letni staż służby w Policji;
- bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego (poziom B2);
- doświadczenie w służbie w jednostkach terenowych Policji;
- wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia międzynarodowej współpracy przez Policję;
- dobry stan zdrowia.

Kryteria pożądane:
- staż na stanowiskach kierowniczych w Policji;
- doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych.

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni będą kandydaci posiadający zgodę przełożonego właściwego w sprawach osobowych.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- pisemny test mający na celu sprawdzenie znajomości języka obcego;
- pisemny test w języku obcym mający na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej o funkcjonowaniu instytucji policyjnych w kraju i za granicą, z zakresu współpracy międzynarodowej, a także zwalczania przestępczości pospolitej i zorganizowanej.
- rozmowę kwalifikacyjną z zakresu wiedzy merytorycznej, w tym również współpracy oraz znajomości języka obcego. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą testy pisemne.

Funkcjonariusze zainteresowani przystąpieniem do procedury kwalifikacyjnej na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Turcji powinni przesłać raport z zachowaniem drogi służbowej adresowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP do dnia 14 listopada 2014 roku.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony