Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada pionu logistyki Policji

Data publikacji 01.12.2014

W dniach 24 – 25 listopada br. w Warszawie odbyła się narada służbowa kierownictwa pionu logistyki Policji. Spotkanie to w głównej mierze poświęcone było priorytetowym zagadnieniom logistycznym realizowanym w 2014 r. oraz sprawom finansowym w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego. W naradzie, pod przewodnictwem nadinsp. Wojciecha Olbrysia – Zastępcy Komendanta Głównego Policji, udział wzięli zaproszeni przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego MSW, Zastępcy Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji i szkół Policyjnych oraz Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów biur KGP: Logistyki Policji, Finansów oraz Łączności i Informatyki.

Tematy związane ze stanem realizacji przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych, w szczególności tych wpisanych w Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, jak również dotyczące zabezpieczenia logistycznego w Policji w zakresie prowadzonej gospodarki transportowej, kwatermistrzowskiej wypełniły pierwszy dzień spotkania.

Ważny punkt narady stanowiły kwestie dotyczące strony finansowej (wydatkowania środków, racjonalizacji ponoszonych przez Policję kosztów w różnych dziedzinach jej działania) oraz ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Zagadnienia te szczegółowo omówione zostały przez kierownictwo Biura Finansów KGP.

W ramach podsumowania wykonywanych zadań inwestycyjno – remontowych, Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP mł. insp. Konrad Chmielewski,  wskazał na 94% zaangażowanie planu finansowego wynoszącego 336 737 tys. zł (inwestycje -  255 937  tys. zł; remonty - 80 800 tys. zł.). Szczegółowo omówił stan wykonania poszczególnych przedsięwzięć realizowanych z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, prezentując uzyskane efekty rzeczowe w postaci zakończenia 7 zamierzeń inwestycyjnych i 2 remontowych. Do najbardziej reprezentatywnych zrealizowanych przedsięwzięć z tego obszaru zaliczyć należy m. in. KPP w Sępólnie Krajeńskim – przebudowa i modernizacja siedziby przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/8 oraz KPP Choszczno – budowa nowej siedziby ul. Bohaterów Warszawy.

Ponadto, uczestnicy spotkania poinformowani zostali o liczbie zaaprobowanych przez Zespół ds. Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów, do realizacji  w latach 2014-2015 w ramach Programu (…) 146 zadań, w tym: 76 zadań inwestycyjnych i 70 zadań remontowych.

W ramach tego bloku tematycznego insp. Janusz Stępniak, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zaprezentował podejmowane działania, które wpływają na zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości w garnizonie mazowieckim.

W dalszej części narady służbowej w panelu przeznaczonym na prezentację zagadnień z obszaru prowadzonej gospodarki transportowej mł. insp. Piotr Trzaska – Gerlecki przedstawił stan realizacji zakupów sprzętu transportowego - w 2014 r. Podejmowane przez jednostki Policji działania z tego zakresu umożliwiły dokonanie zakupów 1 567 szt. samochodów za kwotę 102 mln zł oraz 35 szt. łodzi za kwotę 6,4 mln zł, w tym:

 • 631 samochodów - zakup realizowany przez jednostki Policji ze środków budżetowych w wysokości 38,3 mln zł (50 samochodów oznakowanych z zamontowanym systemem kamer umożliwiającym dokumentowanie przebiegu służby wokół i wewnątrz pojazdu, 573 samochody osobowe nieoznakowane, 4 samochody furgon, 2  lawety, 1 ciężarowy i 1 Van);
 • 821 pojazdów - zakup realizowany w ramach tzw. sponsoringu za kwotę 48,5 mln zł, w tym: 24,5 mln zł środki pozyskane na Fundusz Wsparcia Policji oraz 24 mln zł współfinansowanie ze środków budżetowych (807 samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych, 13 samochodów osobowo terenowych oznakowanych i nieoznakowanych, 1 pojazd typu furgon);
 • 25 szt. sprzętu transportowego zakupionego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 6,5 mln zł (23 łodzie, 2 platformy ewakuacyjne);
 • 11 szt. sprzętu transportowego zakupionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - 1,4 mln zł (9 łodzi, 2 samochody osobowe nieoznakowane RD Video);
 • 28 szt. samochodów osobowych nieoznakowanych zakupionych ze środków rezerwy celowej „Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych” dla CBŚP oraz służb kryminalnych nadzorowanych przez BSK KGP - 1,4 mln zł;
 • 86 szt. sprzętu transportowego - zakup realizowany samodzielnie przez jednostki Policji za środki w wysokości 12,4 mln (20 samochodów osobowych nieoznakowanych, 47 samochodów osobowo terenowych, 8 samochodów typu furgon, 11 szt. pozostały sprzęt: łodzie motorowe i inne).

Swoim doświadczeniem oraz stosowanymi praktykami w zakresie planowania i organizacji obsług i napraw pojazdów służbowych podzielili się Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji z Kielc i Krakowa: insp. Zbigniew Kotarski oraz insp. Jacek Fabisiak, szczegółowo przedstawiając zasady funkcjonowania zaplecza obsługowo – naprawczego.

Ważny aspekt obejmujący obszar zabezpieczenia logistycznego Policji w zakresie spraw mobilizacyjno obronnych, w szczególności zagadnień związanych z przygotowaniem zaplecza w celu właściwego zapewnienia planowanych do wykonania w 2015 r. ćwiczeń rezerw osobowych na potrzeby jednostek Policji przewidzianych do militaryzacji, przedstawiony został przez insp. Waldemara Wódkowskiego, Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP.

Drugi dzień narady przyświecał zagadnieniom z obszaru łączności i informatyki Policji. W trakcie jego trwania przedstawione zostały, przez Pana Zbigniewa Wiśniewskiego, głównego specjalistę Biura Łączności i Informatyki KGP, najważniejsze kwestie związane ze stanem aktualnym funkcjonowania Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) oraz z praktycznymi aspektami dotyczącymi wdrożonych do użytkowania modułów „Środki Trwałe”, „Gospodarka Magazynowa”. Głos w zakresie zagadnień związanych z obsługą modułu finansowo – księgowego SWOP zabrały przedstawicielki Biura Finansów KGP: Pani Krystyna Solawa,  Naczelnik Wydziału Rachunkowości i Analiz i Pani Agnieszka Grasza, p.o. Naczelnika Wydziału Księgowości. Zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły przekazywane kwestie na temat spraw związanych z optymalizacją informacyjnych procesów biznesowych oraz  stanu realizacji zadań dotyczących Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN). Na naradzie poruszona została również problematyka ochrony cyberprzestrzeni RP w zakresie infrastruktury Policji, która zaprezentowana została przez podkom. Marcina Kuskowskiego – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Ważnym aspektem towarzyszącym cyklicznym spotkaniom kierownictwa służby logistycznej  jest wymiana doświadczeń realizowana w formie paneli dyskusyjnych. Jest to okazja do podzielenia się na forum dobrymi praktykami, czy też trudnościami występującymi przy realizacji zadań, co niewątpliwie służy wypracowaniu wzorcowych rozwiązań  pojawiających się kwestii problematycznych.

Na zakończenie każdego dnia narady służbowej, nadinsp. Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji, dokonywał podsumowania tematów, wyznaczając kierunki realizacji zadań w poszczególnych obszarach działalności logistycznej oraz wydał stosowne polecenia służbowe. 

(BLP KGP / mw)

 • KWP BYDGOSZCZ (woj. kujawsko – pomorskie) KPP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE - przebudowa i modernizacja siedziby przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/8
 • KWP SZCZECIN (woj. zachodniopomorskie) KPP CHOSZCZNO – budowa nowej siedziby ul. Bohaterów Warszawy
 • Ambulans Poczty Specjalnej marka Volkswagen
 • Samochód nieoznakowany RD-VIDEO marki Opel Insignia
 • Łódź kategorii R-1 typu RIB marki Sportis
 • Łódź kategorii R-2 z silnikiem marki Yamaha
 • Opel Astra hatchback 1,4 z przeznaczeniem dla CBŚ P i BSK KGP
Powrót na górę strony