Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczni policjanci podsumowali 2014 rok

Data publikacji 21.01.2015

Z udziałem Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego i kadry kierowniczej garnizonu stołecznego odbyła się w Białej Sali odprawa roczna Komendy Stołecznej Policji.

Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki podziękował policjantkom, policjantom i pracowników Policji za rok wytężonej pracy poszczególnych pionów. Podsumowując ostatnie 12 miesięcy przypomniał priorytety wyznaczone na lata 2013–2015 oraz najważniejsze wydarzenia, które wpływały na pracę stołecznych policjantów. Przytoczył też wypowiedź psychologa społecznego prof. Janusza Czapińskiego (opublikowaną w mediach), według którego subiektywne oceny Polaków idą w parze z obiektywnymi wskaźnikami spadku takich zdarzeń jak rozboje, napaści czy włamania. Zwłaszcza Warszawa, na tle innych stolic, należy do najbezpieczniejszych miejsc w Unii Europejskiej. Według profesora duża w tym zasługa Policji, która bardziej się przykłada do zapobiegania przestępstwom.

Społeczeństwo dobrze ocenia Policję

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS oraz z danych EUROSTAT wskaźnik poczucia zagrożenia przestępczością jest w Polsce niższy niż np. w Niemczech, Czechach, na Słowacji, we Włoszech, we Francji, na Węgrzech i w Bułgarii. Z kolei jak wynika z raportu Polskiego Badania Przestępczości, 73,9% mieszkańców naszego garnizonu czuje się bezpiecznie spacerując po zmroku w swojej okolicy, a 71,6% uważa, ze stołeczna Policja jest skuteczna w walce z przestępczością. Podobny procent mieszkańców dobrze ocenia pracę policjantów w rejonie swojego miejsca zamieszkania.

Działania prewencyjne

Omawiając efekty pracy pionu prewencji szef stołecznych policjantów zwrócił uwagę na liczbę zgłoszeń przyjętych na telefon alarmowy. Tylko w Warszawie było ich 384.131 zgłoszeń. Średnio na dobę jest to 1.052 zgłoszeń (średni czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia wynosił 20 sekund). W powiatach stołecznego garnizonu natomiast przyjęto 283.004 zgłoszeń.

W ubiegłym roku stołeczni policjanci podjęli 969.167 interwencji. Najwięcej dotyczyło miejsc publicznych. Zdecydowanie mniej lokalowych i domowych dot. przemocy w rodzinie. Z dokonanych obliczeń wynika, że funkcjonariusze garnizonu stołecznego interweniowali średnio co 32,5 sekundy. Na uwagę zasługuje skrócenie czasu reakcji na zdarzenie w ruchu drogowym. Jeszcze w 2012 r. było to do 50 minut, w 2013 r. – 21 minut a w minionym już tylko do 15 minut.

Podczas zadań wykonywanych każdego dnia funkcjonariuszy Policji wspierali strażnicy miejscy, funkcjonariusze SOK, ŻW czy Straży Rybackiej, Straży Leśnej, WOPR. O bezpieczeństwo na ulicach miasta dbały też patrole w ramach służb ponadnormatywnych (23.525 służb, z tego 17 tys. sfinansował Urząd m.st. Warszawy). Liczba służb z pewnością przełożyła się na liczbę zatrzymanych. W 2014 r. policjanci garnizonu zatrzymali na gorącym uczynku 2.374 osoby.

Warszawa od lat jest w czołówce polskich miast, które zabezpiecza największą liczbę imprez masowych czy zgromadzeń publicznych. W ubiegłym roku kształtowało się to w następujący sposób: 186 imprez sportowych, 663 zgromadzeń publicznych, 544 imprez artystyczno-rozrywkowych. Łącznie zabezpieczono 1.393 imprezy i zgromadzenia.

Dużą wagę policjanci przywiązywali do dialogu społecznego. W celu zapewnienia jak najlepszej komunikacji z mieszkańcami oraz ułatwienia wzajemnej wymiany informacji zorganizowano 54 debaty społeczne (16 na terenie komend rejonowych i powiatowych Policji oraz 1 w komisariacie specjalistycznym Policji oraz 37 na poziomie lokalnym dzielnicowym, gminnym, osiedlowym, zorganizowanych we własnym zakresie przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych KSP).

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podczas odprawy omówiono też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Odnotowywano spadek wypadków drogowych (w 2014 r. – 2.036, a w 2013 r. – 2.077), także tych ze skutkiem śmiertelnym (w 2014 r. - 183, w 2013 r. – 204). Zmniejszyła się też liczba osób rannych w wypadkach drogowych, liczba osób zabitych w tych wypadkach, natomiast wzrosła liczba kolizji (w 2014 r. - 34.629, w 2013 r. – 32.926).

Zwiększyła się natomiast liczba wypadków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego (95 przypadków). W ubiegłym roku policjanci ujawnili 4.733 (w 2013 r. - 3.776) nietrzeźwych kierujących.

Konsekwentnie prowadzone działania profilaktyczne gwarantują zwiększenie bezpieczeństwa, także w ruchu drogowym. Ogromne znaczenie policjanci przywiązywali do kształtowania wśród dzieci i młodzieży zasad właściwego postępowania. Realizowali warsztaty szkoleniowe z edukacji prawnej dla pedagogów i nauczycieli. Kontynuowali program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „Kibic”, działania „Stop przemocy w szkołach”, programy profilaktyczne: „Bezpieczny i kulturalny pasażer”, „Z Borsukiem Bezpieczniej”, „Bezpiecznie nad wodą z Kapitanem Wyderką”. Prowadzili konkursy, przygotowywali filmy edukacyjne i kampanie informacyjne mające na celu promowanie bezpiecznych zachowań („Wtargnięcie napastnika do szkoły” – symulacja sytuacji kryzysowej z udziałem „aktywnego strzelca”).

Efekty pracy pionu kryminalnego

Kolejna część odprawy dotyczyła zagadnień kryminalnych. Z zestawień dokonanych przez stołecznych policjantów wynika, że w 2014 r. stwierdzono prawie 9% spadek ogólnej liczby przestępstw, tj.  75.638, dla porównania w 2013 r. – 82.976. Mniej też było, o ponad 4.800, przestępstw kryminalnych (w 2014 r. - 60.598, w 2013 r. – 64 450). O spadku możemy mówić również w przypadku 7 głównych kategorii przestępstw (w 2014 r. – 39.226, w 2013 r. – 42.885). W ubiegłym roku liczba przestępstw rozbójniczych spadła z 1.129 do 1.058, liczba stwierdzonych bójek i pobić z 462 do 360. W kategorii uszczerbek na zdrowiu zanotowano 5% spadek (w 2014 r. – 736, a w 2013 r. – 776). Miniony rok to także mniejsza liczba odnotowanych kradzieży z włamaniem (w 2014 r. – 8.436, w 2013 r. – 8.575), o ponad 10% mniej stwierdzonych kradzieży cudzej rzeczy (w 2014 r. – 23.534, a w 2013 r. – 26.243) oraz o prawie 600 mniej przypadków niszczenia mienia (w 2014 r. – 5.115, w 2013 r. – 5.700).

Dużą wagę w minionym roku przykładali policjanci do zwalczania przestępczości samochodowej. Oprócz działań prewencyjnych i wykrywczych prowadzonych w Warszawie i powiatach, w ramach grupy zadaniowej TOKIO (powołanej decyzją Komendanta Stołecznego Policji 22 września 2014 r.) funkcjonariusze rozbili 14 dziupli, odzyskali 17 samochodów, a kolejnych 14 zabezpieczyli do badań mechanoskopijnych. Zatrzymali 45 osób, którym postawiono 55 zarzutów. 17 osób tymczasowo aresztowano, a 16 objęto policyjnym dozorem.

Ważnym zagadnieniem w pracy policjantów było też zwalczanie przestępczości narkotykowej. Tylko w 2014 r. zabezpieczono 67 kg marihuany, 28,4 kg amfetaminy, 3,6 kg heroiny i 1,2 kg kokainy.

W ubiegłym roku w całym garnizonie policjanci zabezpieczyli mienie o wartości 40.095.017 złotych. Jedną ze spraw, w której zabezpieczono mienie znacznej wartości było „rozbicie” grupy przestępczej zajmującej się uzyskiwaniem środków finansowych poprzez fałszowanie dokumentacji własności nieruchomości. Zatrzymano 15 osób, przedstawiono im 65 zarzutów min. dotyczących prania brudnych pieniędzy, korupcyjnych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na mieniu podejrzanych dokonano zabezpieczeń na łączną kwotę 13.750.680 złotych. Działali oni na szkodę osób prywatnych i Skarbu Państwa, a ich działalność doprowadziła do nielegalnego przejęcia praw własności do 22 nieruchomości w Warszawie i okolicach.

Podczas odprawy omówiono również zagadnienia związane z funkcjonowaniem pionu logistyki, w tym kwestie zamówień publicznych, inwestycji i remontów, teleinformatyki, zaopatrzenia, transportu, administracyjno-gospodarcze, kadrowe. Komendant stołeczny podkreślił, że bez wsparcia finansowego władz samorządowych trudno byłoby realizować wiele przedsięwzięć w Policji.

Współdziałanie służb na rzecz bezpieczeństwa

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński zaprezentował następnie ocenę stanu bezpieczeństwa w całej Polsce. Przypomniał dobre oceny formacji w opinii publicznej (72,4% respondentów dobrze oceniło pracę Policji). Zaprezentował też dane dotyczące oceny społecznej Policji na tle innych stolic europejskich. Odniósł się również do wyników osiągniętych przez KSP. Podziękował za organizację debat społecznych, które są jednym z ważnych sposobów komunikowania się ze społeczeństwem. Podkreślał rolę dialogu ze społeczeństwem na każdym policyjnym szczeblu, szczególnie tym najniższym. Komendant podziękował policjantom i pracownikom za dobry rok. Podkreślił, że wyniki osiągnięte przez stołeczną Policję przekładają się na dobre oceny społeczeństwa. Podziękował także wszystkim służbom i instytucjom, którą współdziałają z KSP.

Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski również podziękował policjantom za dobre wyniki. Podkreślił, że Warszawa jest jedną z najbezpieczniejszych stolic w Europie. Zwrócił uwagę na wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Podkreślił też ogromne znaczenie debat społecznych na rzecz poprawy komunikacji ze społeczeństwem. Podkreślił rolę dzielnicowego i że jego otwartość, rozpoznawalność i aktywność to ważne cechy w dialogu z mieszkańcami. Wyraził wdzięczność Policji za współpracę z innymi służbami w obszarze bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Pani Ewa Gawor w imieniu Pani Prezydent miasta podziękowała za wspaniałą pracę stołecznej jednostki i zadeklarowała współpracę, także finansową. Przypomniała o kilku przedsięwzięciach realizowanych dzięki takiemu wsparciu, jak chociażby sfinansowanie patroli ponadnormatywnych, zakup sprzętu czy przygotowanie filmu edukacyjnego dla nauczycieli - „Wtargnięcie napastnika do szkoły”, który decyzją MSW zostanie udostępniony placówkom oświatowym w całym kraju.

W podsumowaniu Komendant Stołeczny Policji jeszcze raz podziękował policjantkom, policjantom i pracownikom Policji za osiągnięte rezultaty. – Jest to dla nas poważne zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Pracować z Państwem to dla mnie olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt.

(KSP / mb)

Powrót na górę strony