Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnienia dla pełnomocników ds. ochrony praw człowieka

Data publikacji 29.01.2015

- Chcę pogratulować i uhonorować tych pełnomocników, których praca w szczególnym stopniu przyczyniła się do wzrostu zaufania społecznego w stosunku do Policji - powiedział wiceminister Grzegorz Karpiński, odznaczając Medalem za Zasługi dla Policji funkcjonariuszki i funkcjonariuszy, którzy mogą pochwalić się największymi osiągnięciami w obszarze ochrony praw człowieka w formacji.

W grudniu ubiegłego roku minęło 10 lat od chwili utworzenia przy Komendancie Głównym Policji oraz przy komendantach wojewódzkich i stołecznej Policji instytucji pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. W tym samym czasie w ówczesnym MSWiA powstał Zespół ds. Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, od 2011 r. funkcjonujący jako Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka.

W środę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się uroczystość uhonorowania pracy pełnomocników na rzecz przestrzegania praw człowieka.

- W czasie ostatnich 10 lat to na Państwa barki został złożony obowiązek dbania o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka w poszczególnych jednostkach Policji. Monitorowaliście działania Policji w tym zakresie, staraliście się propagować rozwiązania pomocne w utrzymaniu wysokich standardów ochrony praw człowieka – podkreślił wiceminister Grzegorz Karpiński. – Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to dzięki Waszemu wysiłkowi możemy obserwować pozytywne zmiany, jakie w tym czasie zaszły w Policji, ale także w społeczeństwie – dodał.

Podkreślił, że społeczeństwo nie oczekuje jedynie od Policji skuteczności i sprawności, ale także tego, by była przyjazna. Wskazał, że mundurowi coraz częściej postrzegani są, jako ci, którzy pomagają i bronią. Pełnomocnicy stanowią kluczowy element w pracach nad podnoszeniem tych standardów. – Chciałbym podziękować wszystkim Państwu za zaangażowanie i pasję, jaką włożyliście w Waszą pracę w ciągu ostatnich dziesięciu lat – podkreślił min. Grzegorz Karpiński.

Wszyscy pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka, działający przy Komendancie Głównym Policji, komendach wojewódzkich i stołecznej otrzymali podziękowania za zaangażowanie w pracę. Gratulacje i wyrazy wdzięczności złożyli im Minister Grzegorz Karpiński, komendant gen. insp.  Marek Działoszyński, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz oraz Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Małgorzata Fuszara.

Najbardziej aktywni pełnomocnicy zostali odznaczeni przez wiceszefa MSW Medalami Zasługi dla Policji.

Medal za Zasługi dla Policji

Wyróżnienie nadaje się za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji tym funkcjonariuszom, którzy inicjowali lub organizowali działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałali w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi.

Czym odznaczyli się wyróżnieni funkcjonariusze?

Mł. insp. Gerard Bah. Pełnomocnik KWP w Kielcach ds. ochrony praw człowieka, Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, trener Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego (LEOP). Członek Rady Konsultacyjnej Rady ds. przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i związanej z nimi nietolerancji przy Radzie Ministrów. Szkoli policjantów i współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem wszelkim objawom dyskryminacji. Współautor licznych publikacji dotyczących praw człowieka. Inicjator licznych kampanii profilaktycznych, w tym skierowanego do szkół programu Bezpieczeństwo Rodziców, Uczniów, Nauczycieli – Odpowiedzialność (BRUN-O), kampanii Inni nie gorsi, a także wielu spotkań z młodzieżą dotyczących dyskryminacji i mniejszości społecznych.

Mł. insp. w st. sp. dr Bogumiła Bogacka-Osińska. Była Pełnomocnik KSP ds. ochrony praw człowieka, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Była trenerką Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego (LEOP). Zawodowo związana także z profilaktyką wiktymologiczną oraz działalnością na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Członkini Zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem przy Wojewodzie Mazowieckim. Współautorka licznych publikacji dotyczących praw człowieka, a także publikacji dotyczących przestępczości nieletnich. Ekspertka Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw problematyki edukacji dla bezpieczeństwa.

Mł. insp. w st. sp. Artur Falkiewicz. Były Pełnomocnik KWP we Wrocławiu ds. ochrony praw człowieka, były rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu. Były trener Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego (LEOP). Szczególnie ceniony za zaangażowanie do współpracy wielu organizacji pozarządowych, z którymi organizował liczne wydarzenia dotyczące przestępstw z nienawiści. Współautor publikacji dotyczacych praw człowieka.

Mł. insp. Mariusz Skiba. Pełnomocnik Podkarpackiego KWP ds. ochrony praw człowieka, trener Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego (LEOP). Były rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz oficer prasowy KPP w Jaśle. Inicjator współpracy pomiędzy Strażą Graniczną, Służbą Więzienna a podkarpacką Policją w zakresie przestrzegania praw człowieka wobec osób pozbawionych wolności. Współautor licznych publikacji dotyczących praw człowieka i działalności formacji policyjnych. Ceniony działacz społeczny regionu jasielskiego.
 

Podinsp. Włodzimierz Sokołowski. Były Pełnomocnik KWP w Łodzi ds. ochrony praw człowieka, obecnie Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Systemu Wczesnej Interwencji. Współtwórca Systemu Wczesnej Interwencji, który początkowo wdrażał w garnizonie łódzkim, a następnie, w związku z sukcesem tej inicjatywy, w całej polskiej Policji. Głównym celem SWI jest eliminowanie negatywnych zjawisk w Policji  (w tym złego traktowania osób pozbawionych wolności) poprzez analizowanie przypadków niepożądanych zachowań policjantów, kształcenie kadry kierowniczej w zakresie wczesnego identyfikowania funkcjonariuszy, którzy mogą zachowywać się w sposób niezgodnym ze standardami oraz przeprowadzania z nimi rozmów na ten temat. Ponadto wykładowca akademicki, pedagog resocjalizacyjny, autor publikacji w zakresie praw człowieka, w szczególności dotyczących praw dziecka.

X-lecie funkcjonowania instytucji pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Policji

Powołanie i funkcjonowanie instytucji pełnomocników ds. ochrony praw człowieka to wyraźny sygnał, jak duże znaczenie zarówno Policja, jak i MSW przykładają do kwestii przestrzegania praw człowieka i zwalczania przestępstw z nienawiści. Pełnomocnicy stanowili i wciąż stanowią ważny element usprawniający koordynację i nadzór Ministerstwa nad pracą Policji.

W ciągu 10 lat ich pracy udało się opracować i wdrożyć wiele inicjatyw nakierowanych na podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Policji. Przykładem może być wdrażany w Policji od 2006 r. we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Program zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego (LEOP). Dzięki profesjonalizmowi i intensywnej pracy pełnomocników, sposób realizacji programu w Polsce został potraktowany przez OBWE jako dobra praktyka i jest przez tę organizację już od kilku lat stawiany za wzór innym krajom przystępującym do programu.

Pełnomocnicy są też autorami różnorodnych inicjatyw o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym (takich jak warsztaty, opracowania dydaktyczne, spotkania z przedstawicielami grup zagrożonych dyskryminacją, żywe biblioteki i inne). Inicjują współpracę oraz utrzymują kontakty z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, wspierającymi działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka. To właśnie pełnomocnicy są często pierwszymi osobami, z którymi kontaktują się przedstawiciele społeczeństwa, czy to w związku z realizowanymi inicjatywami, czy zgłaszając zdarzenia, w których istnieje podejrzenie niezachowania właściwych standardów ochrony praw człowieka lub przypadków przestępstw z nienawiści.

Źródło: MSW / mj, foto: Andrzej Mitura / Policja 997

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.68 MB)

Powrót na górę strony