Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Recertyfikacja policyjnych ratowników

Data publikacji 23.02.2015

Rozpoczęły się pierwsze w Polsce edycje „Kursu specjalistycznego dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy”. Kursy tego rodzaju prowadzone będą przez dwie jednostki w kraju. Łącznie do recertyfikacji przystąpi kilka tysięcy kwalifikowanych policyjnych ratowników.

Każdego dnia policjanci podejmują interwencje wymagające udzielenia pomocy. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie, lecz i życie drugiego człowieka - tylko znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy pomoże opanować zdenerwowanie, umożliwi właściwą ocenę sytuacji, ułatwi rozpoznanie zagrożeń oraz pozwoli na wdrożenie właściwych algorytmów postępowania. Program zajęć - odbywających się w słupskiej Szkole Policji oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - ma przygotować policjantów, którym kończy się termin uprawnień ratowniczych, do egzaminu recertyfikującego uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Na egzamin kierowani są policjanci, którzy ukończyli szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy, uzyskali tytuł ratownika oraz posiadają aktualne zaświadczenie w tym zakresie. Szkolenie zakończone egzaminem trwa dwa dni. W pierwszym dniu policjanci będą doskonalą swoje umiejętności w zakresie:

  • bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych,
  • resuscytacji według standardów ERC (BLS-AED),
  • postępowania z poszkodowanym w nagłych sytuacjach chorobowych,
  • postępowania z poszkodowanym w przypadku urazów penetrujących w różnych częściach ciała,
  • postępowania z poszkodowanym w urazie kostnym oraz przygotowanie do transportu
  • nadzorowanie jego stanu do czasu przekazania zespołowi ratownictwa medycznego.

W drugim dniu policjanci przystępują do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy. Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.12.2008 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu ujętego w kartę testową składającą się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Przed upływem tego terminu jest wymagane złożenie kolejnego egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności.

Tylko w 2015 roku w Szkole Policji w Słupsku ma odbyć szkolenie i przystąpić do egzaminu nadającego tytuł ratownika około 900 policjantów. Łącznie w polskiej Policji są teraz ponad 4 tysiące funkcjonariuszy - kwalifikowanych ratowników medycznych.

(SP Słupsk / mw)

Powrót na górę strony