Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada Służbowa Kadry Kierowniczej Policji

Data publikacji 02.03.2015

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się Narada Służbowa Kadry Kierowniczej Policji. W spotkaniu udział wzięli Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych, Grzegorz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, nadinsp. Krzysztof Gajewski – Komendant Główny Policji, zastępcy komendanta głównego, komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, pełnomocnicy komendanta głównego, komendanci szkół Policji oraz komendanci miejscy, powiatowi i rejonowi.

W dniach 2-3 marca 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywała się narada kadry kierowniczej Policji, której przewodniczył nadinsp. Krzysztof Gajewski – Komendant Główny Policji. Jak co roku nie zabrakło gości reprezentujących Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Swoją obecnością zaszczyciła policjantów Teresa Piotrowska - Minister Spraw Wewnętrznych i  Wiceminister Grzegorz Karpiński.

Pani Minister w swoim przemówieniu podziękowała przełożonym policjantów za ich wkład w budowanie bezpiecznej Polski. Wyrażała również zadowolenie z osiągniętych wyników oraz mówiła o oczekiwaniach, jakie stawiane są Policji w najbliższym czasie.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski  w trakcie swojego wystąpienia wskazywał priorytety działań Policji na rok 2015. Komendant główny odniósł się do rezultatów pracy funkcjonariuszy, a także do rosnących wskaźników poczucia bezpieczeństwa obywateli, które są ważnym elementem w ocenie całej formacji. Nadinsp. Gajewski podkreślał, że policjanci pracują dla społeczeństwa i reagują na jego potrzeby.

Kolejną częścią narady była ocena efektywności działań służb kryminalnej, logistycznej i prewencyjnej przez zastępców komendanta głównego.

Nadinsp. Mirosław Schossler, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, podsumował działania służby kryminalnej. W swoim wystąpieniu mówił o stanie przygotowań Policji do wdrożenia zmian w procedurze karnej, o konieczności przeszkolenia w tym zakresie kolejnych funkcjonariuszy oraz  zrealizowanych szkoleniach, w ramach których nową wiedzę zdobyło ponad 11 tysięcy policjantów. I Zastępca mówił o efektywności działań Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, poruszając kwestie  zabezpieczonych przez funkcjonariuszy w 2014 r. narkotyków o wartości 210 mln złotych. Nadinsp. Schossler skupił sie też na tematyce poszukiwań osób zaginionych oraz możliwościach Policji w tym zakresie. Następnie Ireneusz Dziugeł, pełnomocnik KGP ds. wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej, poruszył kwestie związane z postępowaniami przygotowawczymi.

O działaniach służb logistycznych Policji, o efektywności, występujących problemach, ale i priorytetach na najbliższy rok mówił nadinsp. Wojciech Olbryś. Głównymi zagadnieniami poruszanymi przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji były: realizacja budżetu Policji w 2014 r. i omówienie konstrukcji budżetu i priorytetów zakupowych na 2015 r., a także podsumowanie realizowanego programu standaryzacji komend i komisariatów oraz plany związane z tym programem na 2015 r.

Podsumowaniem działań służby prewencyjnej zajął się insp. Cezary Popławski. Zastępca Komendanta Głównego Policji omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 r., zwracając uwagę na zmniejszającą się liczbę zdarzeń drogowych, na co wpływ miały inicjatywy podejmowane przez Policję, m.in. utworzenie w komendach wojewódzkich Policji zespołów do zwalczania agresywnych zachowań na drogach, częstsze kontrole trzeźwości, systematyczne zwiększanie liczby etatów w ruchu drogowym i większa liczba organizowanych specjalistycznych szkoleń dla tych funkcjonariuszy. Ważnym priorytetem jest również intensyfikacja działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W dalszej części narady głos zabrali insp. Kornelia Oblińska, Zastępca Dyrektora Gabinetu KGP, która przedstawiła kalendarz wydarzeń Policji w 2015 r., podinsp. Włodzimierz Sokołowski, Pełnomocnik KGP ds. SWI, który mówił o przedsięwzięciach związanych z SWI oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji RP i Stowarzyszenia Komendantów Polskiej Policji, który zaprezentował cele statutowe i zakres działań stowarzyszeń.

Na zakończenie narady głos zabrał ponownie nadinsp. Krzysztof Gajewski, który podsumował spotkanie.

(WSPol w Szczytnie / mg)

Powrót na górę strony