Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie komendantów miejskich i powiatowych w Warszawie

Data publikacji 13.04.2015

W dniach 30-31 marca br. w Warszawie odbyło się szkolenie dla Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji województwa wielkopolskiego. Tematem szkolenia było zarządzanie kryzysowe, reagowanie na poważne zagrożenia, w tym terroryzm. Kadra kierownicza wielkopolskiej Policji miała okazję wymienić doświadczenia z przedstawicielami służb wchodzących w skład zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podczas dwudniowego szkolenia omówiono dowodzenie działaniami policyjnymi w przypadku kryzysu powodowanego np. incydentem terrorystycznym. Dyskutowano także o dotychczasowej współpracy między Policją i poszczególnymi służbami.

Wymiana doświadczeń i spojrzenie na potencjalne zagrożenia z różnych punktów widzenia stanowi ogromną wartość dla uczestników szkolenia. Tego rodzaju szkolenia pozwalają udoskonalić istniejące procedury, inspirują także komendantów do własnych przemyśleń dotyczących wykorzystania w toku prowadzenia operacji policyjnych potencjału CBŚP, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także Sił Zbrojnych RP. Dzięki temu, gdy zaistnieje taka konieczność, Policja może działać sprawniej i jeszcze bardziej profesjonalnie – mówił insp. Rafał Batkowski podczas otwarcia szkolenia.

Celem szkolenia był przegląd obszarów współdziałania Policji szczebla wojewódzkiego zarówno z Komendą Główną, jak również z innymi podmiotami zewnętrznymi, które realizują zadania w z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym zarządzania kryzysowego.

Z kadrą kierowniczą wielkopolskiej Policji spotkał się Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. W trakcie wizyty w KGP uczestnicy szkolenia odwiedzili Stanowisko Kierowania oraz zapoznali się ze specyfiką działania Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Biurze Służby Kryminalnej KGP. Tego dnia kadra oficerska udała się z wizytą do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyło się spotkanie z dyrektorem tej komórki organizacyjnej płk. Zbigniewem Muszyńskim. Gospodarz spotkania zaprezentował, jak wygląda całodobowa służba przedstawicieli różnych służb w CAT ABW i jakie zadania ma do wykonania jego zespół na wypadek wydarzeń o charakterze terrorystycznym. W toku dyskusji omówiono konkretne przykłady obrazujące wartość wielopodmiotowej pracy analitycznej prowadzonej w CAT ABW.

Kolejny dzień rozpoczął się wizytą w Jednostce Wojskowej GROM i spotkaniem z jej dowódcą płk Piotrem Gąstałem. Podczas wizyty w siedzibie tej słynnej wojskowej formacji specjalnej uczestnicy poznali historię powołania jednostki, proces rekrutacji i szkolenia kandydatów do służby oraz ich wyposażenie. Dyskutowano także o prawnych aspektach funkcjonowania GROM.

Kolejnym punktem wyjazdowego szkolenia była wizyta policjantów w Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego. Uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej oraz systemem dowodzenia akcjami powietrznymi. Była to okazja do spotkania z dowódcą centrum gen. bryg. pil. dr. inż. Włodzimierzem Usarkiem, który przez wiele lat był dowódcą garnizonu Poznań.

Podsumowując insp. Rafał Batkowski zwrócił uwagę na systemowe rozwiązania służące zapobieganiu terroryzmowi, procedury reagowania Policji wobec tak definiowanego zagrożenia. Szczególna uwagę zwrócił na powszechne i pro-aktywne działania zapobiegawcze, służące przeciwdziałaniu zagrożeniom asymetrycznym, hybrydowym, w tym terroryzmowi, radykalizmowi, ekstremizmowi, które stanowią konieczny element aktywności nie tylko Policji, ale także całej administracji publicznej oraz społeczności lokalnych.

Mimo braku realnego zagrożenia o takim charakterze, omawiane zjawiska powinny być źródłem wyważonych przewidywań, analiz, przygotowań i zabiegów władz, w tym służb porządku publicznego, oraz w podstawowym zakresie, aktywności każdego świadomego obywatela.

(KWP w Poznaniu / mw)

Powrót na górę strony