Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja - nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II

W dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. w Gdańsku odbywa się konferencja krajowa organizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

Konferencji przewodniczy insp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, który uroczyście otworzył konferencję.

Tematem przewodnim jest pomoc prawna w sprawach karnych. W agendzie konferencji zaplanowano omówienie problematyki międzynarodowej pomocy prawnej, w tym: 

  •  międzynarodowa współpraca karna realizowana przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania, 
  •  kanały wymiany informacji w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej, 
  •  formy pomocy prawnej pozostające we właściwości Policji, 
  •  ściganie sprawców przestępstw oraz zwalczania przestępczości i wydawanie ENA w sytuacjach, gdy nie jest znane miejsce pobytu poszukiwanego oraz poszukiwania osób ściganych przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości ukrywających się na terenie państw spoza strefy Schengen, 
  •  Europejska Sieć Sądowa do spraw karnych, 
  •  Europejski Nakaz Dochodzeniowy. 

Łącznie w konferencji bierze udział 50 zaproszonych gości.

Kolejna konferencja, organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, będzie konferencją międzynarodową – odbędzie się we Wrocławiu w dniach 06 – 08 maja 2015 r., a jej tematem przewodnim będą kwestie związane z wprowadzaniem do SIS wpisów na podstawie art. 26 Decyzji 533/2007, w tym m. in. współpraca w zakresie art. 26 Dec. 533/2007 na przykładzie państw spoza UE, statystyki w zakresie wykorzystania przez Państwa Członkowskie nowych funkcjonalności w zakresie art. 26 Dec. 533/2007 - dodawanie ENA, fotografii, kart daktyloskopijnych, linkowanie oraz doświadczenia Państw Członkowskich w zakresie tranzytów i przekazań.

(KGP / ms)

Powrót na górę strony