Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy kwartał 2015 r. – wyniki pracy Policji

Data publikacji 20.04.2015

Spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wzrost wykrywalności sprawców przestępstw to trendy podsumowujące pierwszy kwartał 2015 roku. Policja konsekwentnie realizuje priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2013–2015 i już pracuje nad opracowaniem nowych zadań i celów na lata 2016-2018.

Ocena społeczna Policji - w styczniu 2015 r. zrealizowano kolejną, ósmą edycję Polskiego Badania Przestępczości (PBP). Jest to badanie opinii społecznej przeprowadzane corocznie na reprezentatywnej grupie 17 tysięcy Polaków. Z najnowszej edycji PBP wynika, że ponad trzy czwarte Polaków (78,1%) czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Brak poczucia bezpieczeństwa deklaruje co piąty badany (18,9%). Jest to nieco lepszy wynik niż w roku ubiegłym.

W porównaniu z deklaracjami z roku ubiegłego zmalał lęk przed niektórymi zagrożeniami. Polacy w mniejszym stopniu obawiają się bójek i pobić (spadek o 7,1 p.p.), kradzieży (spadek o 6,4 p.p.), agresji ze strony osób  pijanych lub narkomanów (spadek o 6,0 p.p.), a także wymuszeń i okupów (spadek o 4,5 p.p.), włamań (spadek o 4,2 p.p.), zaczepiania przez grupy agresywnie zachowującej się młodzieży (spadek o 3,2 p.p.) oraz handlu narkotykami (spadek o 3,3 p.p.).

W tym roku co siódma osoba deklaruje, że widuje patrole Policji każdego dnia (14,7%, wzrost o 5,1 p.p.).

Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez CBOS w dniach 5-11 marca 2015 roku wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą służbą mundurową. Obecnie 65% ankietowanych dobrze ocenia pracę policjantów. Można powiedzieć, że w porównaniu do września 2014 roku, oceny Policji są nadal wysokie i stabilne. Warto zwrócić uwagę, że Policja jest oceniana ponad dwukrotnie lepiej niż inne instytucje wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy i prokuratura.

Przestępczość w okresie styczeń – marzec 2015 r. W pierwszym kwartale 2015 roku policjanci wykryli ogółem o 1,5 % sprawców przestępstw więcej niż w tym samym okresie 2014 roku - wskaźnik wykrywalności przestępczości ogółem wyniósł 74,8 %.

W 7 wybranych kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy) w okresie styczeń-marzec 2015 r. wykryto o 1,4% sprawców przestępstw więcej niż w okresie styczeń-marzec 2014 r. W pierwszym kwartale tego roku wskaźnik wyniósł 48,7%, natomiast w analogicznym okresie 2014 r. wynosił 47,3%.

W przypadku kradzieży mienia w pierwszym kwartale br. nastąpił wzrost wykrywalności tego typu przestępstw o 2,4%.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej - w I kwartale 2015 roku Policja zabezpieczyła łącznie 265,5 kg marihuany, w tym KWP/KSP 177,9 kg, a CBŚP 87,6 kg. Nastąpił znaczący wzrost ilości zabezpieczonej marihuany w porównaniu do I kwartału 2014 przez KWP/KSP o 32,8% (o 58,4 kg) więcej. W I kwartale 2015 roku Policja zlikwidowała łącznie 162 plantacje konopi, w tym KWP/KSP 136 plantacji, a CBŚP 26 plantacji. W porównaniu do I kwartału 2014 r (łącznie 57), KWP/KSP zlikwidowała o 106 (77,9%) plantacji więcej.

Przestępczość gospodarcza - w I kwartale 2015 roku policjanci pionu przestępczości gospodarczej w trakcie realizacji prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli mienie o łącznej wartości 78.755.820 złotych i stanowi to progres w stosunku do analogicznego okresu I kwartału 2014 roku, w którym wartość ta wyniosła - 68.427.974 złotych.

Zabezpieczenie mienia - w pierwszym kwartale 2015 r. Policja w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych zabezpieczyła mienie o łącznej wartości 327 958 024 zł (w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., kiedy zabezpieczono 159 318 100 zł - wskaźnik dynamiki 206 %).

Poszukiwanie osób - pomimo odnotowywanego stałego wzrostu liczby zgłaszanych zaginięć osób, na skutek podejmowanych bieżących działań oraz wdrażania nowych procedur, skuteczność prowadzonych poszukiwań na koniec I kwartału 2015 roku wyniosła najwyższy od 1 stycznia 2013 roku wskaźnik, tj. 118%. W tym okresie czasu liczba osób zaginionych zmalała z 4 282 osób poszukiwanych w dniu 1 stycznia 2013 roku do 3 631 osób poszukiwanych w dniu 31 marca 2015 roku.  Tylko w 2014 roku zgłoszono ponad 20 tysięcy zaginięć. Jednocześnie w tym samym roku odnaleziono ponad 21 tysięcy osób. W 364 przypadkach były to zgłoszenia zaginięć sprzed lat. Z roku na rok maleje liczba osób nieodnalezionych – wszystko to są efekty pozytywnych zmian w Policji, która z powodzeniem tworzy ogólnopolski system poszukiwań osób zaginionych. Zmiany te zostały pozytywnie ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli i MSW.

Przestępstwa „na wnuczka” – z uwagi na z rosnącą dynamiką przestępczości związanej z oszustwami „na wnuczka” Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji zainicjowało prace mające na celu powołanie grupy operacyjno-procesowej do koordynacji przestępstw dokonywanych tą metodą. Do zadań tej grupy należeć będzie nadzorowanie i monitorowanie zjawiska tego typu przestępczości na obszarze całego kraju, jak również uczestniczenie w rozpracowywaniu międzynarodowych grup przestępczych zajmujących się przestępstwami z grupy oszustw „na wnuczka”.

Pseudokibice - w Biurze Służby Kryminalnej KGP funkcjonuje koordynator krajowy ds. pseudokibiców, którego zadaniem jest koordynacja działań pionu kryminalnego Policji w Polsce w zakresie rozpoznawania zagrożeń oraz nadzór nad czynnościami realizowanymi przez jednostki podległe. 10 marca 2015 r., z inicjatywy BSK KGP zostało zorganizowane spotkanie koordynatorów ds. pseudokibiców działających w strukturach Wydziałów Kryminalnych KWP oraz przedstawicieli Wydziałów ds. Pseudokibiców KSP/KWP. Przedmiotem spotkania było omówienie stanu rozpoznania środowiska pseudokibiców, aktualnie prowadzonych spraw operacyjnych, a także dyskusja nad bieżącymi problemami związanymi ze zwalczaniem przestępczości pseudokibiców.

Przygotowanie Policji do realizacji zadań po zmianach procedury karnej - w ramach kompleksowych działań mających na celu przygotowanie Policji do realizacji zadań po zmianie procedury karnej od 1 lipca 2015 roku prowadzony jest stały monitoring doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy z zakresu zmian w procedurze karnej we wszystkich garnizonach Policji. Dotychczas we wszystkich jednostkach Policji przeszkolono łącznie 30.634 policjantów, w tym 20.527 służby kryminalnej oraz 10.107 pionu prewencji, zajmujących się pracą procesową. W zakresie planowanych szkoleń do objęcia doskonaleniem zawodowym pozostało 4.227 osób wyżej wymienionych pionów.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - w pierwszym kwartale 2015 roku policjanci sporządzili 18 284 formularzy „Niebiska Karta – A”, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. o 4% (755 formularzy), z czego 14 819 były to formularze wszczynające procedurę (spadek o 6,1%), a 3 465 dotyczyło kolejnych przypadków przemocy w rodzinie założonych w trakcie trwającej procedury (wzrost o 5,9%).

Wzrosła ogólna liczba zatrzymanych przez Policję osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie o 30,7%, osiągając wartość 3 771.

Spośród wszystkich sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu 2 225 zostało doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (wzrost o 2%), a 3 939 osób doprowadzonych zostało przez policjantów do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia (spadek o 4,8%).

Efekty działań Centralnego Biura Śledczego Policji – na uwagę zasługuje 43% wzrost (ze 133 do 190) w I kwartale br. liczby podejrzanych ustalonych w zakresie zwalczania przestępstw związanych z tzw. praniem pieniędzy, w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Ponadto, funkcjonariusze CBŚP odnotowali w omawianym okresie, aż 3963% wzrost ujawnionego BMK (170 litrów w I kw. 2014 r. – 6907 litrów w I kw. 2015 r.). Ponadto w ramach prowadzonych działań funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli o 501% więcej nielegalnego tytoniu (23 671 kg w I kwartale 2014 r. - 142 225 kg w I kwartale 2015 r.).

Wybrane realizacje CBŚP:

Policjanci CBŚP w lutym br. rozbili międzynarodową grupę przestępczą trudniącą się wyłudzaniem podatku VAT przy obrocie paliwem. Grupa przestępcza mogła sprowadzić do Polski blisko 500 mln litrów paliwa o wartości 2 mld zł. Szacunkowa wartość uszczupleń Skarbu Państwa wyniosła co najmniej 500 mln zł. W sprawie przeprowadzono 2 realizacje, gdzie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 13 osób, łącznie przedstawiono 26 zarzutów. Łączna wartość tymczasowego zajęcia mienia w tej sprawie wynosi 172 441 284 zł.

Prowadząc działania wobec zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, policjanci biura ujawnili magazyn przerzutowy, w którym znajdowały się znaczne ilości papierosów oraz tytoniu do fajki wodnej. W wyniku 4 realizacji zatrzymano 3 osoby. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty przechowywania wyrobów tytoniowych nie zawierających wymaganych znaków skarbowych akcyzy. Uszczuplenia Skarbu Państwa szacuje się na 14 571 818 zł.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – porównując I kwartał roku 2015 z 2014 nastąpił spadek liczby wypadków o 217 (-3,1%), zabitych o 17 (-2,6%) i rannych o 388 (-4,6%). W analogicznym okresie zwiększono liczbę badań na zawartość alkoholu z 4 002 836 do 4 889 557, co oznacza wzrost o 22,2%.

Ujawnianie wykroczeń - w I kwartale 2015 r. nastąpił wzrost liczby ujawnionych wykroczeń w odniesieniu do tożsamego okresu roku ubiegłego. W okresie 01.01. – 31.03.2014 r. ujawniono 1 983 946 wykroczeń, zaś w okresie 01.01. – 31.03.2015 r. liczba ich wyniosła 2 090 453, co stanowi wzrost o 106 507 czynów (5,37%). Najliczniejszą grupę wykroczeń stanowią czyny przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W I kwartale 2015 r. ujawniono 1 514 039 czynów, zaś w I kwartale 2014 - 1 414 219, co stanowi wzrost ich liczby o 7,06%. Najczęściej stosowaną formą reakcji na wykroczenia, zarówno w I kwartale roku 2014, jak i w I kwartale 2015 r., było postępowanie mandatowe. Natomiast w I kwartale 2015 r. nastąpił spadek liczby zastosowanych środków oddziaływania wychowawczego w stosunku do sprawców wykroczeń (pouczeń), dynamika w stosunku do I kwartału 2014 r. wyniosła 83,06%.

Realizacja limitów przyjęcia do służby w Policji - 2 kwietnia 2015 r., zgodnie z określonymi przez Komendanta Głównego Policji terminami i limitami przyjęć na rok 2015, zostało zrealizowane pierwsze przyjęcie do służby w Policji. Limit określony został na poziomie 400 osób. Do służby w Policji przyjętych zostało 400 osób, co stanowi 100%. Kolejny termin przyjęcia do służby w Policji w roku 2015 ustalony został przez Komendanta Głównego Policji na 2 lipca 2015 r. z limitem 600 osób. Ogółem w 2015 r. planuje się przyjąć 3000 osób.

Współpraca ze światem nauki – Policja zgłosiła do MSW 12 propozycji tematów projektów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności.

(KGP/mw)

Powrót na górę strony