Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podlascy policjanci rozpoczynają patrole na wodach

Data publikacji 30.04.2015

Rozpoczyna się sezon wypoczynku nad wodą. Jak co roku podlascy policjanci, patrolując zbiorniki wodne na specjalnie przygotowanych i oznakowanych łodziach motorowych oraz radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, będą dbać w tym czasie o bezpieczeństwo osób tam wypoczywających.

Na terenie województwa podlaskiego znajduje się 58 rzek oraz około 280 jezior, zlokalizowanych głównie w północnej części województwa. To już kolejny rok funkcjonowania na tych akwenach policyjnych patroli wodnych. Oddelegowani do tej służby funkcjonariusze, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, już od początku maja do końca sezonu letniego dbać będą o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Do nich też zawsze te osoby mogą zwrócić się, jeżeli staną się ofiarami przestępstwa lub wykroczenia. Dodatkowo policjanci w swojej służbie współpracują ze Strażą Rybacką, WOPR-em oraz strażnikami Parku Narodowego. Funkcjonariusze wspólnie także zwracać będą uwagę na osoby nielegalnie łowiące ryby. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Dzięki temu mundurowi są w stanie nie tylko szybko podjąć akcję ratowniczą, ale także udzielić pomocy osobie, która się topiła. Dodatkowo policyjni wodniacy systematycznie przechodzą szkolenia i ćwiczenia praktyczne, których celem jest doskonalenie i podniesienie umiejętności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby oraz w sytuacjach prowadzenia akcji ratunkowych. Również w tym tygodniu przez cztery kolejne dni podlascy wodniacy, przygotowując się do tegorocznej służby na wodach, na zorganizowanym między innymi przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku szkoleniu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, po raz kolejny doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci ćwiczyli m.in. skoki ratownicze do wody, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej utonięciem. W szkoleniu uczestniczyli również mundurowi z województwa warmińsko - mazurskiego.

W tym roku służbę na wodzie i terenach przywodnych pełnić będzie 22 funkcjonariuszy z Komend Miejskich Policji w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz Komend Powiatowych Policji w Augustowie, Grajewie, Mońkach i Sejnach. Policjanci wykorzystywać będą w tym celu 15 łodzi motorowych oraz na brzegu radiowozy wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego - rzutki ratunkowe, pasy ratownicze, boje ratownicze, liny asekuracyjne, kamizelki ratownicze oraz kamizelki asekuracyjne z rzutką ratowniczą.

Jednym z zadań patrolujących wody policjantów jest również sprawdzanie trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływającego. Jak wynika z obserwacji mundurowych najczęściej to alkohol w połączeniu z lekkomyślnością, brawurą oraz lekceważeniem przepisów prawa prowadzi do tragedii na wodzie. Dlatego też podlascy funkcjonariusze apelują o rozwagę i ostrożność, a także nie łączenie alkoholu z wodnymi kąpielami. Ponadto policjanci przypominają, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, prowadzenie statku lub innego obiektu pływającego (np. kajaka, czy też roweru wodnego) w stanie nietrzeźwości jest wykroczeniem, a jego sprawcę mundurowi mogą ukarać mandatem karnym w wysokości nawet do 500 złotych, przymusowo wysadzą na brzeg, a sprzęt pływający zostanie usunięty z wody i odholowany do przystani na koszt właściciela.

Policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą:
•     należy kąpać się tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie jest ratownik;
•     dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką osób dorosłych, dobrze żeby miały założone na siebie nadmuchiwane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie;
•     pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po alkoholu;
•     wchodząc do wody po dłuższym czasie spędzonym na słońcu trzeba pamiętać o stopniowym namoczeniu ciała, aby przyzwyczaić je do niższej temperatury – w ten sposób można uniknąć szoku termicznego;
•     pływając na materacach należy trzymać się blisko brzegu – nie wypływać nimi na środek jeziora;
•     korzystając ze sprzętu wodnego (np. żaglówka, łódka, kajak) trzeba pamiętać o założeniu kamizelki ratunkowej;
•     przed wypłynięciem w dłuższy rejs należy pamiętać o wcześniejszym sprawdzeniu prognozy pogody.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
•       brak umiejętności pływania;
•       brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;
•       pływanie po spożyciu alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłu równowagi i orientacji;
•       niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;
•       pływanie w miejscach zabronionych;
•       skoki do wody w nieznanym miejscu;
•       pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych;
•       siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi;
•       nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi;
•       lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 72 kodeksu wykroczeń osoba, która wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto jak mówi art. 55 kw osoba, która kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Natomiast, jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego, zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar takiej osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru. Niestosowanie się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wejście na obszar wodny albo nie opuszczenie tego obszaru stanowi wykroczenie sankcjonowane karą grzywny (art. 34 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

Ponadto, zgodnie z treścią art. 7 cyt. ustawy, zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego. Za naruszenie tego zakazu ustawodawca przewidział sankcje w postaci kary grzywny (art. 35 cyt. ustawy).

Poza tym, jeżeli statek lub inny obiekt pływający prowadziła osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego i nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, obiekt pływający może zostać usunięty, a dyspozycję jego usunięcia wydaje policjant (art. 30 cyt. ustawy).

Dlatego  też podlascy policjanci kolejny już raz apelują do wszystkich amatorów zabaw w wodzie oraz osób nad nią wypoczywających o zachowanie ostrożności i rozwagi i wybieranie jedynie kąpielisk strzeżonych i bezpiecznych.

PAMIĘTAJMY!!! PŁYTKA WYOBRAŹNIA KOŃCZY SIĘ GŁĘBOKĄ TRAGEDIĄ!!!

(KWP w Białymstoku / mj)

Powrót na górę strony