Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polacy lepiej oceniają pracę Policji

Data publikacji 26.02.2006

Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) w dniach 3 - 6 lutego 2006 r. przeprowadziło na reprezentatywnej, losowej próbie Polaków (1011 respondentów) badanie, którego celem była ocena działalności instytucji publicznej. Dwie trzecie ankietowanych (66 proc) dobrze oceniło pracę Policji. To najwyższa ocena pracy Policji od początku XXI wieku.

Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) w dniach 3 - 6 lutego 2006 r. przeprowadziło na reprezentatywnej, losowej próbie Polaków (1011 respondentów) badanie, którego celem była ocena działalności instytucji publicznej, zarówno politycznych, jak i niepolitycznych oraz mass mediów.

Dwie trzecie ankietowanych (66 proc.) dobrze oceniło pracę Policji, blisko jedna piąta badanych (24 proc.) działalność tej formacji zaopiniowała źle, pozostałe osoby nie miały zdania na ten temat.

W stosunku do października 2005 r. dobre oceny Policji wzrosły aż o 9 proc. przy jednoczesnym spadku odsetka opinii negatywnych. To najwyższa ocena pracy Policji od początku XXI wieku.


Oceniane organy ścigania iwymiaru sprawiedliwości Oceny Wskazania respondentów według terminów badań Zmiany X 2005 - II 2006

XII

‘01

IV

‘02

VI

‘02

XII

‘02

X

‘03

II

‘04

VI

‘04

X

‘04

II

‘05

VI

‘05

X

‘05

II

‘06

w procentach
Policja dobra 62 55 64 58 60 56 54 58 60 52 57 66 +9
zła 30 31 29 32 28 32 34 33 29 36 33 24 -9
Sądy dobra 25 22 24 23 21 18 17 21 20 21 20 27 +7
zła 57 54 55 59 58 63 61 62 61 60 61 51 -10
Prokuratura dobra 26 22 25 26 21 20 20 22 25 25 22 31 +9
zła 53 48 52 48 48 52 53 54 50 49 54 41 -13
Pominięto "trudno powiedzieć”

Warto przy tym podkreślić, że Policja była jedną z lepiej ocenianych instytucji, spośród wszystkich uwzględnionych w badaniu. Szczególnie korzystnie wypadła w porównaniu z innymi dwoma organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W ciągu ostatnich czterech miesięcy wprawdzie wyraźnie poprawiły one swoje notowania, jednak ich pozytywne oceny były znacznie niższe, niż Policji. W przypadku sądów dobrą ocenę wystawiło 27 % ankietowanych (wzrost o 7 punktów procentowych), złą natomiast blisko dwukrotnie więcej - 51 % (spadek o 10 punktów procentowych). Z kolei prokuraturę dobrze oceniło 31 % respondentów (wzrost o 9 punktów procentowych), a źle - 41 % badanych (spadek o 13 punktów procentowych).

Powrót na górę strony