Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczenia dokumentów - inauguracja unijnego projektu

Data publikacji 01.10.2015

W Komendzie Stołecznej Policji zainaugurowano projekt mający na celu wzrost zdolności do wykrywania i zwalczania działań transgranicznych i zorganizowanych grup przestępczych, wykorzystujących fałszywe dokumenty. Sześćdziesięciu trenerów wyłonionych spośród policjantów i strażników granicznych, strażników miejskich, urzędników oraz pracowników instytucji finansowych zostanie przeszkolonych przez stołecznych i norweskich specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego.

Projekt „Szkolenie służb państwowych na rzecz ochrony dorobku Schengen w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów tożsamości, podróży, kart pobytu oraz dokumentów w obrocie gospodarczym UE, z użyciem nowych technologii” został dofinansowany ze środków finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w ramach programu operacyjnego PL15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną”. Projekt został przygotowany przez Zespół Funduszy Pomocowych oraz Laboratorium Kryminalistyczne przy współpracy Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. Wartość wsparcia wynosi ponad 800 000 zł.

Do współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia szkoleniowego zostały zaproszone podmioty pozapolicyjne. Warto wspomnieć, że Komenda Stołeczna Policji jako jeden z nielicznych beneficjentów Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 PL15 nawiązała w ramach projektu współpracę z partnerem norweskim – Laboratorium Kryminalistycznym Norweskiego Krajowego Centrum Dochodzeniowo-Śledczego.

Podjęta inicjatywa ma celu opracowanie przez grupę ekspertów programów szkoleń oraz przygotowanie trenerów, którzy następnie poprowadzą zajęcia z pozostałymi uczestnikami. Szkolenie trenerów przeprowadzą funkcjonariusze Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji oraz Laboratorium Kryminalistycznego Policji Norweskiej, a także eksperci w dziedzinie zabezpieczeń dokumentów i technicznych badań dokumentów. W pierwszym etapie zostanie przeszkolonych 60 trenerów, którzy dysponując przygotowanym programem w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów, docelowo przeszkolą 3000 uczestników programu.

W ramach prowadzonych szkoleń uczestnicy wezmą udział w części teoretycznej, podczas której przedstawione zostaną zabezpieczenia stosowane w dokumentach oraz metody ich weryfikacji z poziomu użytkownika, także z użyciem urządzeń technicznych. Kolejny etap szkolenia przewiduje praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności. Uczestnicy będą mogli samodzielnie odnaleźć i zweryfikować omówione wcześniej zabezpieczenia w dokumentach podróży, dowodach osobistych i prawach jazdy. W skład kadry dydaktycznej projektu wchodzą: ekspert Wydziału badań dokumentów i pisma ręcznego Policji Norweskiej Håkon Schjønsbay, kierownik działu szkoleń PWPW Ewelina Jakielaszek, ekspert Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Straży Granicznej por. Grzegorz Filipiak, sierż. szt. Marcin Lemieszek z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji oraz biegły sądowy Pan Roman Łuczak.

Równocześnie, także w ramach projektu, zostanie opracowana broszura wraz z filmem instruktażowym, które następnie będą dystrybuowane wśród uczestników szkoleń w jednostkach policji oraz straży gminnych, urzędach miasta i instytucjach finansowych, promując jednocześnie fundusze norweskie. Do badania autentyczności dokumentów zostało zakupione specjalistyczne urządzenie - wideokomparator o wartości 250 tys. zł.

Inauguracja projektu odbyła się w Białej Sali Pałacu Mostowskich. Gości powitał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Michał Domaradzki, który powiedział:

- Przedsięwzięcie ma dla nas wyjątkowe znaczenie, gdyż zaproponowany przez nas pomysł szkoleniowy spotkał się z zainteresowaniem norweskiego partnera. To wsparcie jest istotnym wkładem w nasze wspólne, europejskie bezpieczeństwo. Mamy na uwadze, że jednym z podstawowych zadań policjanta w służbie jest ciągłe doskonalenie zawodowe. Ten projekt pozwoli funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz pracownikom innych urzędów i instytucji zwiększyć zdolność wykrywania i zwalczania transgranicznych i zorganizowanych grup przestępczych, które często wykorzystują fałszywe dokumenty w prowadzonej działalności, w tym handlu ludźmi. Projekt jest jedną z najbardziej pożądanych inwestycji, bo podwyższa kwalifikacje kadry. Pozwoli to policjantom profesjonalnie realizować oczekiwania społeczne.

Głos zabrała również Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie Ingrid Norstein:

- Swobodny przepływ ludzi w strefie Schengen, stwarza również nowe możliwości grupom przestępczym. Nie szczędzimy środków i sił, aby przeciwdziałać temu zjawisku, czego najlepszym przykładem jest inaugurowany dziś projekt. Mam nadzieję, że otworzy to drogę do wymiany doświadczeń i będzie źródłem inspiracji na przyszłość, aby podjąć nowy dialog i kolejne formy współpracy.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Kazimierz Mordaszewski, Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych ABW ppłk Dariusz Laskowski, Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej prof. Iwona Przychocka, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Akademii Obrony Narodowej Piotr Wierzbicki, a także przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Wojskowej Akademii Technicznej, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Podczas uroczystości odbyła się także projekcja filmu promocyjnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz prezentacja zakupionego na potrzeby projektu wideokomparatora.

(KSP / mb)

  • Uczestnicy uroczystej inauguracji unijnego projektu #1
  • Uczestnicy uroczystej inauguracji unijnego projektu #2
  • Uczestnicy uroczystej inauguracji unijnego projektu #3
  • Uczestnicy uroczystej inauguracji unijnego projektu #4
  • Uczestnicy uroczystej inauguracji unijnego projektu #5
  • Uczestnicy uroczystej inauguracji unijnego projektu #6
Powrót na górę strony