Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Krajowa - Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II

Data publikacji 08.10.2015

W dniach 07 – 09 października 2015 r. we Wrocławiu odbywa się kolejna (dziewiąta) konferencja organizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009 -2014). Jest to także trzecia konferencja mająca miejsce we Wrocławiu (08 – 10 października 2014 r. – konferencja krajowa oraz 06 – 08 maja 2015 r. – konferencja międzynarodowa).

Logo Norway GrantsPowyższa konferencja krajowa została otwarta przez insp. Rafała Łysakowskiego, Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

W konferencji bierze udział 50 uczestników, ekspertów z zakresu Systemu Informacyjnego Schengen, cudzoziemców i problematyki migracyjnej, tj. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu ds. Cudzoziemców, Straży Granicznej, Urzędów Wojewódzkich, jednostek terenowych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biur KGP (Biura Służby Kryminalnej i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji).

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację międzynarodową i krajową związaną z możliwością zwiększenia się liczby uchodźców na obszarze Państw strefy Schengen, tematem wspomnianej powyżej konferencji, są kwestie dotyczące wpisów wprowadzonych do SIS na podstawie art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), tj. wpisy dotyczące obywateli państw trzecich, w odniesieniu, do których został dokonany wpis w celu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt w strefie Schengen, oraz procedury związane z prowadzeniem konsultacji na podstawie art. 25 Kodeksu Wykonawczego do Układu z Schengen (KWS).

Mając na uwadze kwestie poruszane podczas poprzedniej konferencji (konferencja międzynarodowa w Krakowie: 02 – 04 września br.), jak również ostatnie wydarzenia dotyczące napływu imigrantów do państw strefy Schengen, w agendzie konferencji znalazły się tematy bezpośrednio dotyczące powyższego problemu, tj. m. in. wymiana informacji uzupełniających do wpisów w celu odmowy wjazdu lub pobytu – doświadczenia Straży Granicznej z realizacji „trafień” w SIS – problemy i perspektywy zmian, wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – doświadczenia Straży Granicznej w zakresie realizacji nowych zadań z ustawy o cudzoziemcach z 2013 roku oraz procedura zatrzymania cudzoziemca w Polsce - współpraca Straży Granicznej i Policji.

Pamiętać też trzeba, że mimo zniesienia kontroli na granicach, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze Schengen, i tu kluczowe znaczenie ma procedura kontroli cudzoziemców, dlatego też jednym z tematów dyskutowanych podczas konferencji będą mocne strony i obszary ryzyka w sytuacji masowego napływu imigrantów. Kolejną kwestią, która zostanie poruszona są praktyczne problemy figurowania danych cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany a procedury legalizacji pobytu oraz wydawanie dokumentów cudzoziemcom - procedura opiniowania zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa państwa.

Z powyższą kwestią nieodłącznie wiąże się też problem zapewnienia cudzoziemcom odpowiednich warunków bytowania, a więc ośrodki dla cudzoziemców - potencjalne możliwości systemu recepcyjnego UdsC w Polsce w przypadku ewentualnej fali imigrantów, zasady udzielania pomocy cudzoziemcom.

Ponadto podczas konferencji przedstawione zostaną możliwości zastosowania nowych rozwiązań funkcjonalnych SIS II w celu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w kontekście wybranych zagadnień dotyczących unieważnionych dokumentów.

Prelegentami prezentowanych tematów są przedstawiciele krajowych Użytkowników SIS (Policja, Straż Graniczna, Urząd ds. Cudzoziemców, Podkarpacki Urząd Wojewódzki).

Następna konferencja (krajowa) - w formie seminarium specjalistycznego, organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się w Kielcach w dniach 25 – 27 listopada 2015 r.

KWP we Wrocławiu / ig

  • Konferencja Krajowa - Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II
  • Konferencja Krajowa - Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II
  • Konferencja Krajowa - Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II
  • Konferencja Krajowa - Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II
  • Konferencja Krajowa - Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II
  • Konferencja Krajowa - Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II
Powrót na górę strony