Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja – społeczeństwo. Dzielnicowi – perspektywy i wyzwania

Data publikacji 22.10.2015

Narada naczelników komend wojewódzkich i Stołecznej Policji, odpowiedzialnych za służbę prewencyjną oraz koordynatorów ds. dzielnicowych odbywa się w Szkole Policji w Katowicach. Spotkanie prowadzi Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP Pani mł. insp. Anna Kuźnia. Wiodącym tematem jest problematyka funkcjonowania dzielnicowych.

Podczas finału VIII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” objętych patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych odbywa się narada naczelników służby prewencyjnej oraz koordynatorów ds. dzielnicowych. W spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele szkół policyjnych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Kaleta wraz ze swoim zastępcą insp. Jarosławem Gałuszką - gospodarze placówki dydaktycznej służby prewencyjnej Policji, która m. in. specjalizuje się w szkoleniu dzielnicowych.

Spotkanie, moderowane przez Naczelnika Wydziału Prewencji BPiRD KGP mł. insp. Roberta Kumora, poświęcone jest w głównej mierze specyfice funkcjonowania służby dzielnicowych. Podczas narady omówione zostaną struktury organizacyjne komórek dzielnicowych funkcjonujące w poszczególnych garnizonach, efekty w służbie uzyskane przez dzielnicowych w okresie 9 miesięcy br., a także mocne i słabe strony funkcjonowania dzielnicowych wynikające z badań jakościowych przeprowadzonych na potrzeby ustanowienia Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Omawiając specyfikę w obszarze funkcjonowania dzielnicowych wskazano na wdrażane rozwiązania w zakresie komunikacji dzielnicowych ze społeczeństwem, w tym wyposażenie dzielnicowych w telefony komórkowe oraz dostęp do Internetu. Doświadczeniami płynącymi z przeprowadzonego pilotażu wdrażania nowej koncepcji funkcjonowania służby dzielnicowych na terenie garnizonu śląskiego podzielił się podinsp. Dawid Kaszuba.

Mł. insp. Arkadiusz Kopczyński radca Wydziału Prewencji BPiRD KGP, przedstawił główne założenia już realizowanych jak i zaprojektowanych zmian organizacyjno-prawnych w obszarze służby prewencyjnej, które rozpoczęły szeroką dyskusję uczestników narady nad rozwiązaniami wypracowanymi przez zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji do opracowania zmian obecnie obowiązującego zarządzenia nr 528/07 KGP w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

Możliwości i potrzeby, w zakresie wymiany tzw. dobrych praktyk, na przykładzie funkcjonującego w garnizonie podlaskim elektronicznego programu E-wokanda umożliwiającego monitorowanie uczestnictwa oskarżycieli publicznych w rozprawach sądowych, którymi niejednokrotnie są dzielnicowi - omówił nadkom. Paweł Zabrocki. Policja jako nowoczesna organizacja ukierunkowana na kontakt z ludźmi, służąca społeczeństwu, wymaga permanentnego doskonalenia, stąd też Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej SP w Katowicach mł. insp. Dariusz Walczak omówił rozbieżności procesu szkolenia z aktualnymi zadaniami dzielnicowego. Bardzo istotnym aspektem narady jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń. Zauważyć należy, iż naczelnicy wydziałów prewencji są praktykami, udowodnili to rozgrywając jedną z konkurencji przewidzianych dla finalistów zawodów tj. strzelanie. Konkurencja ta nie ominęła również przedstawicieli KGP. Wszyscy uczestnicy tej konkurencji osiągnęli, może nie aż tak wysokie jak laureaci zawodów, ale jednak bardzo dobre wyniki.

(BPiRD KGP / mw)

  • Narada w SP w Katowicach
  • Narada w SP w Katowicach
  • Narada w SP w Katowicach
  • Narada w SP w Katowicach
  • Narada w SP w Katowicach
  • Narada w SP w Katowicach
  • Strzelanie 1
  • Strzelanie2
  • Strzelanie3
Powrót na górę strony