Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polacy darzą Policję dużym zaufaniem

Data publikacji 23.11.2015

67 proc. respondentów dobrze ocenia pracę policjantów - to wyniki II edycji Badania spójności społecznej zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w I połowie 2015 r. na blisko 14 tys. osób. Z ankiety wynika, że Policja obok straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i wojska cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

Główne wnioski:

  • Instytucjami życia publicznego, którym najbardziej ufali Polacy w I połowie 2015 r. były straż pożarna (zaufanie wśród ok. 94% osób) oraz pogotowie ratunkowe (ok. 84%). Najmniejsze zaufanie mieliśmy w stosunku do Sejmu i Senatu (ok. 25%) oraz do Rządu (ok. 27%).
  • Znacznie większym zaufaniem niż władze centralne cieszyły się władze lokalne, którym ufała co druga osoba. Najbardziej władzom lokalnym ufali mieszkańcy wsi (ok. 59%) oraz małych miast (ok. 50%).
  • Dużym zaufaniem obywatele darzyli wojsko (zaufanie ponad 72% osób) oraz Policję i Kościół Rzymskokatolicki (po ok. 67%).
  • Zarówno instytucjom, jak i innym ludziom bardziej ufają osoby starsze niż ludzie młodzi.

Czy ufamy instytucjom życia publicznego?

Badanie spójności społecznej umożliwia odpowiedź na pytanie, którym instytucjom życia publicznego mieszkańcy Polski ufają najbardziej, a które cieszą się mniejszym zaufaniem. W badaniu uwzględnionych zostało dziewięć instytucji polskiego życia publicznego, w tym m.in. służby ratunkowe, Kościół Rzymskokatolicki oraz instytucje władzy.

W pierwszej połowie 2015 r. największym zaufaniem wśród mieszkańców Polski (wybór na skali odpowiedzi „zdecydowanie mam zaufanie” lub „raczej mam zaufanie”) cieszyły się służby ratunkowe. Zaufanie do straży pożarnej deklarowało ok. 94% osób w wieku 16 lat lub więcej, natomiast do pogotowia ratunkowego - ok. 84% osób. Dosyć wysoki był również poziom zaufania do Wojska (ponad 72%) oraz do Policji i do Kościoła Rzymskokatolickiego (po ok. 67%). Ponadto należy zauwazyć, iż w przypadku straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz Kościoła Rzymskokatolickiego odnotowano najwyższe odsetki osób, które zdecydowanie mają zaufanie do tych instytucji (odpowiednio: ok. 39%, ok. 23% oraz ok. 18%)

Najmniejszym zaufaniem cieszyły się natomiast instytucje związane z władzą ustawodawczą oraz wykonawczą, tj. Sejm i Senat oraz Rząd. Brak zaufania zarówno do władz ustawodawczych, jak i wykonawczych deklarowało prawie 6 na 10 osób, natomiast zaufanie do tych instytucji miała mniej więcej co czwarta osoba. Znacznie większym zaufaniem społecznym niż władze centralne cieszyły się władze lokalne. Swoim władzom miejskim lub gminnym ufała prawie połowa osób w wieku 16 lat lub więcej.

Poziom zaufania do wybranych instytucji różnił się w zależności od płci respondentów. Największe różnice w tym względzie można dostrzec przede wszystkim, gdy weźmiemy pod uwagę takie instytucje jak Kościół Rzymskokatolicki oraz Policję. W przypadku obu tych instytucji odsetki kobiet deklarujących zaufanie (ok. 71%) były o ok. 8 - 9 p. proc. wyższe niż w wśród mężczyzn (odpowiednio: 62% w przypadku Kościoła oraz 63% w przypadku Policji). Mężczyźni w większym stopniu niż kobiety ufali natomiast wojsku - różnica w tym przypadku wynosiła ok. 5 p. proc. (ok. 75% wśród mężczyzn oraz ok. 70% wśród kobiet).

Zaufanie do poszczególnych instytucji różniło się również w zależności od wieku. Generalnie, biorąc pod uwagę każdą z uwzględnianych instytucji, wśród osób starszych zaobserwowano wyższe odsetki osób deklarujących zaufanie niż w młodszych grupach wieku. Największe różnice pomiędzy poszczególnymi grupami wieku widoczne są przede wszystkim w poziomie zaufania (odpowiedzi „zdecydowanie mam zaufanie” oraz „raczej mam zaufanie”) do Kościoła Rzymskokatolickiego, Rządu oraz Policji. Instytucje te najniższym zaufaniem cieszyły się wśród osób w wieku 25-34 lat, najwyższym zaś wśród mieszkańców Polski powyżej 75 roku życia, przy czym w przypadku Kościoła Rzymskokatolickiego różnica pomiędzy tymi grupami wyniosła ok. 27 p. proc. (57% wśród osób w wieku 25 – 34 lata i ok. 84% wśród osób w wieku 75 lat lub więcej), w wypadku Rządu – 19 p. proc. (odpowiednio: ok. 22% i 41%), natomiast w wypadku Policji – ok. 16 p. proc. (ok. 61% i ok. 77%).

W przypadku części instytucji odnotowano również dosyć wyraźne różnice pomiędzy mieszkańcami wsi oraz mieszkańcami miast. Dotyczy to przede wszystkim Kościoła Rzymskokatolickiego. Kościołowi ufa trzy czwarte mieszkańców wsi i ok. 61% mieszkańców miast. Należy przy tym jednak zauważyć, iż w mniejszych miastach (o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. oraz od 20 do 100 tys.) poziom zaufania do Kościoła jest wyższy niż w miastach o większej liczbie ludności.

Istotną różnicę pomiędzy miastami a wsią odnotowano również w przypadku zaufania do Policji. Różnice były tutaj jednak zdecydowanie mniejsze niż w odniesieniu do Kościoła, gdyż poziom zaufania do Policji był o ok. 6 p. proc. wyższy na wsi (ok. 71%) niż w miastach (ok. 65%).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Powrót na górę strony