Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant-Rektor WSPol doktorem habilitowanym

Data publikacji 30.11.2015

Kolejny funkcjonariusz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dołączył do grona osób legitymujących się stopniem naukowym doktora habilitowanego. W uznaniu za dotychczasowy dorobek naukowy oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów, Rada Wydziału Dowodzeniu i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przyznała go insp. dr. Piotrowi Bogdalskiemu. Serdecznie gratulujemy!

W dniu 27 listopada 2015 roku na wniosek komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, po przeprowadzonym postępowaniu habilitacyjnym, Rada Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni podjęła uchwałę o nadaniu insp. dr. Piotrowi Bogdalskiemu – Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie.

Insp. dr Piotr Bogdalski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991-1993 pracował w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie. W latach 2001-2005 był pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Praw Człowieka. Od 1993 roku związany z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Pełnił w niej służbę na wykonawczych i kierowniczych stanowiskach dydaktycznych. Od 2006 roku sprawował funkcję zastępcy komendanta-prorektora właściwego do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego. W marcu 2012 roku został wyznaczony na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2000 roku uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

(WSPol Szczytno / mb)

Powrót na górę strony