Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mapy bezpieczeństwa - uniwersalne narzędzie służb państwowych

27 stycznia w Komendzie Głównej Policji odbyła się odprawa służbowa Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Jana Lacha z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji, właściwych do spraw prewencyjnych. Podczas odprawy przedstawiono główne kierunki działania służby prewencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji rozwiązania systemowego w postaci Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce, które to przedsięwzięcie stanowi priorytet, zarówno Komendanta Głównego Policji, jak i resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Odprawę, w której uczestniczyli obok Zastępców Komendantów Wojewódzkich/ Stołecznego Policji, przedstawiciele Biura Służby Kryminalnej, Głównego Sztabu Policji, Biura Łączności i informatyki oraz odpowiedzialnego merytorycznie za przedsięwzięcie Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, prowadził Zastępca Komendanta Głównego insp. Jan Lach, który przedstawił oczekiwane kierunki działania i rozwoju służby prewencyjnej. Komendant zwrócił uwagę na to, że policja pełni służebną rolę wobec społeczeństwa. Warunkiem niezbędnym do efektywnego wypełniania tej misji jest poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Większość społeczeństwa, na chwilę obecną, nie ma bezpośredniego dostępu do bieżących danych statystycznych, dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy występujących zagrożeń. Opiera się więc na własnych odczuciach, a także na opiniach znajomych, a w znacznej mierze na opiniach kreowanych przez środki masowego przekazu, budując w ten sposób obraz poziomu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie - głównie społecznościom lokalnym - skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Podkreślenia wymaga, iż pojęcia map zagrożeń nie należy utożsamiać wyłącznie w aspekcie technicznym, albowiem pod pojęciem tym kryje się dużo istotniejsza nowa filozofia działania Policji.

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych. Zauważyć należy, że nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywateli czuwa obok Policji szereg innych służb i inspekcji. Aktywizacja podmiotów poza policyjnych, działających w zakresie zapobiegania przestępczości, wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi wymienionymi podmiotami, zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Na uwagę zasługuje rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli - społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacja różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną - poza danymi statystycznymi - wynikami badań opinii społecznej, ale także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem - zaplanowano szereg tego rodzaju spotkań, na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do poziomu rad osiedli.

To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu ze społeczeństwem.

Tak duże przedsięwzięcie wymaga precyzyjnego harmonogramu działań, Komendant Główny Policji, na wniosek insp. Jana Lacha, powołał zespoły zadaniowe koordynujące zarówno wdrażanie systemu jak i działania związane z opracowaniem i wdrożeniem narzędzia informatycznego pod nazwą „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.

Bardzo istotnym aspektem odprawy była dyskusja, podczas której Zastępcy Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji podzielili się doświadczeniami, płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania rozwiązań lokalnych w wybranych garnizonach.

(BPiRD KGP / ms)
 

  • Mapy bezpieczeństwa - uniwersalne narzędzie służb państwowych #1
  • Mapy bezpieczeństwa - uniwersalne narzędzie służb państwowych #6
  • Mapy bezpieczeństwa - uniwersalne narzędzie służb państwowych #7
  • Mapy bezpieczeństwa - uniwersalne narzędzie służb państwowych #8
  • Mapy bezpieczeństwa - uniwersalne narzędzie służb państwowych #9
  • Mapy bezpieczeństwa - uniwersalne narzędzie służb państwowych #3
  • Mapy bezpieczeństwa - uniwersalne narzędzie służb państwowych #2
  • Mapy bezpieczeństwa - uniwersalne narzędzie służb państwowych #4
  • Mapy bezpieczeństwa - uniwersalne narzędzie służb państwowych #5
Powrót na górę strony