Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uspołecznianie działań Policji

Data publikacji 10.03.2016

W środę (09.03.2016 r.) w Komendzie Głównej Policji odbyła się odprawa służbowa Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Jana Lacha wraz z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji właściwych do spraw prewencyjnych. Odprawa była podsumowaniem istotnego etapu prac związanych z uspołecznieniem działań Policji.

Odprawę, w której uczestniczyli obok Zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji, przedstawiciele Biura Służby Kryminalnej, Głównego Sztabu Policji, Biura Łączności i informatyki oraz odpowiedzialnego merytorycznie za przedsięwzięcie Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, poprowadził Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach, który podsumował efekty działań związanych ze zdiagnozowaniem rzeczywistych oczekiwań społecznych w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Podkreślenia wymaga fakt, iż były to systemowe działania prowadzone na tak szeroką skalę. W ciągu 5 tygodni na terenie kraju odbyło się blisko 7 tysięcy spotkań, w których uczestniczyło ponad 130 tys. mieszkańców. Spotkania te przeprowadzono na wszystkich szczeblach organizacyjnych państwa, począwszy od poziomu wojewódzkiego, poprzez powiatowy, kończąc na radach osiedli. Konsultacje pokazały jak dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się problematyka bezpieczeństwa, przy czym wskazały również, że mieszkańcy nie obawiają się przestępczości zorganizowanej, a głównie zachowań o charakterze chuligańskim, zakłócenia ciszy nocnej, spożywania alkoholu i drobnego wandalizmu.

W zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcy oczekują większej liczby umundurowanych patroli, w tym patroli pieszych. Integralnym elementem prowadzonych konsultacji był zakres i sposób prezentowania społeczeństwu informacji dotyczących bezpieczeństwa– wizualizacja map zagrożeń. Na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań w tym zakresie, Biuro Łączności i Informatyki KGP przygotowało projekt wizualizacji aplikacji informatycznej docelowo dostępnej dla społeczności lokalnej w sieci Internet. Głównym założeniem funkcjonalności jest stworzenie możliwości interakcji w kontaktach ze społeczeństwem poprzez „przyjazny interfejs”.

Integralną częścią odprawy była problematyka poświęcona służbie dzielnicowych, którą przedstawił Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP– mł. insp. Dariusz Minkiewicz. Dzielnicowi  muszą stać się faktycznym, wiodącym ogniwem w zakresie uspołeczniania działań Policji. Niezbędnym jest dokonanie zmian prawnych i organizacyjnych skutkującym przywróceniem rangi dzielnicowego, podniesieniem poziomu jego wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz stworzeniem narzędzi umożliwiających mu aktywizację podmiotów pozapolicyjnych oraz społeczności lokalnych w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

BPiRD KGP / ig

  • Uspołecznianie działań Policji - narada. Fot. Arkadiusz Kopczyński BPiRD KGP #1
  • Uspołecznianie działań Policji - narada. Fot. Arkadiusz Kopczyński BPiRD KGP #2
  • Uspołecznianie działań Policji - narada. Fot. Arkadiusz Kopczyński BPiRD KGP #3
  • Uspołecznianie działań Policji - narada. Fot. Arkadiusz Kopczyński BPiRD KGP #4
  • Uspołecznianie działań Policji - narada. Fot. Arkadiusz Kopczyński BPiRD KGP #5
  • Uspołecznianie działań Policji - narada. Fot. Arkadiusz Kopczyński BPiRD KGP #6
Powrót na górę strony