Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja dotycząca zwalczania terroryzmu

Data publikacji 17.03.2016

W dniach 16 – 18 marca 2016 r. w Gdańsku odbywa się, organizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, konferencja międzynarodowa, której wiodącym tematem jest zapobieganie i zwalczanie terroryzmu, w tym zagrożeń wiążących się ze zjawiskiem tzw. zagranicznych bojowników.

Konferencja została uroczyście otwarta przez Pana insp. Jarosława Rzymkowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz Pana podinsp. Łukasza Wilińskiego, Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Temat toczącej się konferencji jest kontynuacją problematyki poruszanej podczas wcześniej organizowanych przez BMWP KGP konferencji, m. in. międzynarodowej (Kraków 02 – 04.09.2015) oraz dwóch krajowych (Wrocław 08 – 10.10.2015 i Poznań 17 -19.02.2016), w trakcie których przedstawione zostały kwestie związane z masowym napływem imigrantów na obszar państw strefy Schengen i wiążące się z tym ewentualne zagrożenia. Pod uwagę wzięto również ostatnie wydarzenia, w szczególności zwiększenie liczby ataków i zamachów terrorystycznych, w których udział biorą przedstawiciele państw Bliskiego Wschodu powiązani z Państwem Islamskim, dlatego też teraz przedstawiane są problemy bezpośrednio dotyczące powyższego zjawiska.

Zgodnie z agendą ww. konferencji omówione zostaną narzędzia i formy współpracy właściwych służb i organów, wykorzystanie kanałów wymiany informacji, tj. SIS, INTERPOL, EUROPOL, a także zwiększenie efektywności wykorzystania SIS II wobec wzrostu zagrożenia terroryzmem (ze strony tzw. zagranicznych bojowników) i przestępczością transgraniczną w związku z rosnącą falą migracji. Mając na uwadze kwestie, które jak wspomniano powyżej, zostały już poruszone podczas poprzednich konferencji, tym razem tematy te zostaną przeniesione na poziom międzynarodowy, co umożliwi m. in. poznanie stanowisk innych Państw oraz organów.

Istotnym punktem agendy będzie przedstawienie stanu przygotowania i współpracy polskich służb właściwych w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przykładzie organizacji imprez masowych w 2016, tj. Światowych Dni Młodzieży, szczyt NATO, oraz wymianę informacji na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na terytorium Polski. Dzięki zróżnicowaniu merytorycznemu, a także międzynarodowego charakteru konferencji, możliwa będzie więc również wymiana doświadczeń, opinii i ewentualnego wypracowania rozwiązań dających możliwość efektywniejszej współpracy w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę, że jednym z narzędzi, które mają służyć powyższemu celowi jest SIS, przedyskutowane zostaną perspektywy zwiększenia efektywności wykorzystania SIS II wobec wzrostu zagrożenia przestępczością transgraniczną i terroryzmem, w związku z rosnącą falą migracji i zwiększającą się ilością wpisów w międzynarodowych bazach danych dotyczących tzw. zagranicznych bojowników. Zważywszy na fakt, że na forum międzynarodowym i krajowym, omawiane są różne scenariusze postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze Schengen, a także możliwych do zastosowania mechanizmów walki z terroryzmem, w tym zjawiskiem tzw. zagranicznych bojowników, kolejnym punktem agendy będzie praktyka, procedury i stan faktyczny – sytuacja międzynarodowa – wykorzystanie art. 24, 36 i 38 w zwalczaniu i zapobieganiu ww. wspomnianym zagrożeniom, jak też prawidłowe stosowanie podstaw prawnych wprowadzania wpisów do SIS celem poprawienia efektywności wykorzystania SIS w zwalczaniu przedmiotowego zjawiska – doświadczenia Państw Członkowskich.

Dodatkowo przedstawione zostaną najnowsze i najważniejsze informacje z zakresu toczących się obecnie na forum UE prac legislacyjnych, związanych z problematyką zagrożenia terroryzmem. W konferencji bierze udział 60 uczestników (w tym 30 gości zagranicznych), którzy są przedstawicielami eu-LISA, FRONTEX-u, INTERPOL-u, Biur SIRENE, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, jednostek terenowych Policji. Prelegentami tematów prezentowanych podczas konferencji są eksperci powyżej wymienionych urzędów i służb.

(KWP Gdańsk / dk )

 

  • Konferencja #1
  • Konferencja #2
  • Konferencja #3
  • Konferencja #4
  • Konferencja #5
  • Konferencja #6
Powrót na górę strony