Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach

Data publikacji 12.04.2016

W Hotelu Warmińskim 12 kwietnia br. odbyła się konferencja mająca na celu promowanie działań na rzecz akceptacji i wspierania różnorodności narodowej, kulturowej i wyznaniowej w regionie oraz przeciwdziałania przejawom dyskryminacji. Konferencja tym samym podsumowała 2-letni projekt "Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach".

W Hotelu Warmińskim odbyła się dzisiaj, 12.04.br., konferencja podsumowująca projekt „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach. Do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz eksperci z zakresu prawa konstytucyjnego, wielokulturowości na Warmii i Mazurach oraz działań antydyskryminacyjnych, osoby, które na terenie powiatów odpowiadają za sprawy oświaty, przedstawiciele mniejszości, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji. Do udziału w konferencji zaproszono uczestników warsztatów – nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policjantów z komend miejskich i powiatowych.

Celem projektu była próba budowania koalicji różnych podmiotów społecznych na rzecz akceptacji i wspierania różnorodności kulturowej społeczeństwa oraz przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji. Pomysłodawcą i partnerem projektu była warmińsko – mazurska policja, a jej liderem Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”.  W ramach projektu przez dwa lata prowadzone były warsztaty – w każdym powiecie po jednym spotkaniu. Każdorazowo w spotkaniu brało udział 25 nauczycieli, w tym dyrektorzy szkół, oraz po dwóch policjantów z danego powiatu. Otrzymali oni wiedzę i umiejętności interaktywnej pracy z młodzieżą na rzecz tolerancji oraz dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na temat sposobów reagowania w sytuacjach o cechach dyskryminacyjnych.

Pod  koniec września 2014 roku w Domu Mendelsohna w Olsztynie odbyły się pierwsze z 21 warsztatów. Jako pierwsi szkolili się nauczyciele i policjanci z Olsztyna. Podczas nich Aleksander Suhak oraz Ewa Romanowska ze Wspólnoty Kulturowej „Borussia” poruszyli społeczne aspekty kulturowości, przeprowadzili ćwiczenia z antydyskryminacji oraz wspólnie z nauczycielami wypracowali sposób włączenia zagadnień z wielokulturowości i tolerancji do programów nauczania. Z kolei Jacek Purski zajmujący się monitoringiem zdarzeń o charakterze nacjonalistycznym opowiedział o zjawisku faszyzmu, neonazizmu obecnie w Polsce.

Kom. Sebastian Kajczyński Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka zapoznawał nauczycieli z zagadnieniami tzw. przestępstw z nienawiści, symboliki mowy nienawiści, odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz obowiązków szkoły w przypadku zaistnienia zdarzenia motywowanego uprzedzeniami. Podczas zajęć nauczyciele w oparciu o  przygotowane przykłady mieli możliwość wypracowania działań podejmowanych przez szkoły zarówno tych wynikających z przepisów, jak i tych niestandardowych, indywidualnych, nie mieszczących się w ściśle określonych ramach.  

Podczas konferencji omówione zostały doświadczenia zdobyte przez instytucje i organizacje uczestniczące w projekcie oraz przykłady inicjatyw podejmowanych przez szkoły w lokalnych środowiskach Warmii i Mazur. Przedstawiono także możliwości i propozycje dalszych działań edukacyjnych o zasięgu regionalnym, międzynarodowym, w które mogą angażować się szkoły i uczniowie z naszego regionu oraz środowiska edukacyjne.

Efektem projektu, jest również wprowadzenie zagadnień edukacji międzykulturowej do programów szkół, realizacja przez nie projektów antydyskryminacyjnych oraz poradnik metodyczny zawierający sposoby postępowania w sytuacjach występowania zjawiska dyskryminacji na terenie szkół na Warmii i Mazurach i procedury współpracy z Policją w tym zakresie.

Dzięki współpracy z TVP Olsztyn i innymi podmiotami została przeprowadzona kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz tolerancji. Oddział Terenowy  TVP Olsztyn realizował i emitował na swojej antenie spoty i audycje tematyczne, przybliżające tematykę różnorodności kulturowej i integracji społeczności regionu oraz uwrażliwiające na przejawy dyskryminacji.

 - Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pracować przy tak dużym projekcie, unikalnym w skali kraju. Gdy rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie nie byliśmy świadomi, jak bardzo zagadnienie przygotowania na wielokulturowość stanie się aż tak aktualne, szczególnie w obliczu pojawienia się kwestii związanych uchodźcami. Ponadto mamy już informacje zwrotne, że dzięki naszemu projektowi, szkoły zmieniają swoje oblicze, m.in. dzięki realizacji mini-projektów z zakresu praw człowieka i wielokulturowości. Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca na rzecz kształtowania postaw młodych ludzi w duchu tolerancji sprawi, że będziemy czuli się w naszym regionie jeszcze bezpieczniej” – podsumował kom. Sebastian Kajczyński.

  • Konferencja „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach
  • Konferencja „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach
  • Konferencja „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach
  • Konferencja „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach
  • Konferencja „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach
Powrót na górę strony