Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja na temat przemocy w rodzinie

Data publikacji 20.04.2016

W dniu 19 kwietnia 2016 r. w Schronisku Młodzieżowym przy ul. Piastowskiej w Brzesku odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli służby zdrowia, a także kierowników ośrodków pomocy społecznej z obszaru powiatu brzeskiego. Konferencja dotyczyła przeciwdziałania przemocy w rodzinie i roli przedstawicieli służby zdrowia w takich działaniach. Roboczy tytuł spotkania to „Lekarzu, reaguj na przemoc”.

Spotkanie otworzył wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg, który podkreślił wagę współpracy wielu instytucji w walce z przemocą domową. Następnie policjantka Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, st. sierż. Monika Lis, przybliżyła zebranym algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia symptomów przemocy w rodzinie, wskazując, że zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przedstawiciele służby zdrowia są uprawnieni do inicjowania procedury „Niebieska Karta”. Swoje wystąpienie policjantka uzupełniła prezentacją multimedialna oraz filmem instruktażowym.

W dalszej części konferencji Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Brzesku psycholog Aneta Rzepa i Małgorzata Hawryś, Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej PCPR Brzesko, przedstawiły zasady wydawania zaświadczeń lekarskicho przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała w związku z użyciem przemocy w rodzinie oraz zasady wydawania zaświadczenia o stanie zdrowia dot. dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i zaświadczeń o stanie zdrowia rodziców zastępczych.

Kolejnym tematem poruszanym podczas konferencji była kwestia odbierania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Głos zabrał tu zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzesko nadkom. Jarosław Dudek, który omówił okoliczności, w jakich zachodzi konieczność odebrania dzieci z miejsca gdzie występuje zagrożenie. Zwrócił uwagę także na kwestię umieszczenia dzieci w rodzinie zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego. Policjant podkreślił fakt potrzeby nawiązania bezpośredniej współpracy Policji z Kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie powiatu brzeskiego również w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. W dyskusji na ten temat zabrali głos: Stanisław Lambert Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, Adam Smołucha - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Brzesku, Anna Chwalibińska – Dyrektor Domu Dziecka w Jasieniu, Beata Niewolak prowadząca zawodową rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego, Anna Matras – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie, oraz Kierownicy Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Zebrani zgodnie podkreślali, że wszelkie działania podejmowane wobec rodzin przez przedstawicieli instytucji powinny przede wszystkim uwzględniać dobro dzieci. Zabieranie zaś dzieci ze środowiska domowego, jako przeżycie wysoce traumatyzujące, musi być ostatecznością, stosowaną po wyczerpaniu innych sposobów pomocy.

(KWP Kaków /dk)

  • Konferencja na temat przemocy w rodzinie #1
  • Konferencja na temat przemocy w rodzinie #2
  • Konferencja na temat przemocy w rodzinie #3
Powrót na górę strony