Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętajmy o kulturalnym wypoczynku i bezpieczeństwie

Data publikacji 29.04.2016

Długi weekend majowy to dla wielu Polaków czas wyjazdów i spotkań ze znajomymi. Wielu z nas zdecyduje się również na wypoczynek w miejscu zamieszkania, spędzając wolny czas na powietrzu, także przy wspólnym grillowaniu, któremu często towarzyszy alkohol. Pamiętajmy o kulturalnym wypoczynku i bezpieczeństwie oraz obowiązujących nas uregulowaniach prawnych.

Choć powszechnie mówi się, że zakazane jest picie alkoholu w miejscach publicznych, należy pamiętać, że chodzi tu jedynie o miejsca ściśle określone w przepisach prawnych. Należy wziąć pod uwagę, iż złamanie ich stanowi wykroczenie, za które można być ukaranym mandatem w wysokości 100 zł. Karze podlega również usiłowanie spożywania alkoholu. Trzeba także zwrócić uwagę na to, że miejsca w których akurat przebywamy, mimo iż nie są wymienione w ustawie jak np. plaże, mogą mieć swoje wewnętrzne regulaminy zabraniające picia alkoholu.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 14 wylicza miejsca, w których zabroniona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. Zakaz obowiązuje:

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
  • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
  • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
  • w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
  • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowe-go jednostek wojskowych;
  • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów;
  • a także w innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Napojem alkoholowym w rozumieniu w/w ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. 

Rozpoczynający się długi weekend, słoneczna pogoda sprzyjać może spędzaniu czasu na wolnym powietrzu. Należy jednak pamiętać, aby nie rozpalać ognia w nie wyznaczonych do tego miejscach.

Grillowanie samo w sobie nie jest łamaniem przepisów prawa, ale trzeba wykazać się zdrowym rozsądkiem przy wyborze miejsca.

W obowiązującym stanie prawnym brak jest regulacji zakazujących w sposób bezpośredni grillowania, w tym w takich miejscach jak ogródki, działki, balkony. W praktyce może jednak okazać się, że takie grillowanie zostanie np. przez mieszkańców odebrane jako zakłócanie spokoju czy porządku publicznego. Organizowanie grilla, np. na balkonie, zazwyczaj będzie wiązało się z zadymianiem, głośnym zachowaniem się, co przez sąsiadów może nie być akceptowalne, a tym samym być uznane również za naruszenie prawa. Istotnym jest, że Policja uprawniona jest do podejmowania w tym obszarze działań nie tylko w miejscach publicznych. Jeżeli zatem do naruszeń porządku prawnego dojdzie np. na terenie zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową, policjanci będą zobligowani i uprawnieni do podjęcia stosownej interwencji.

Z grillowaniem może również wiązać się takie zagrożenie jak nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Nieodpowiedzialne użytkowanie grilla, które skutkuje powstaniem zagrożenia pożarowego, może również stanowić naruszenie przepisów.

Spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe w swoich regulaminach mogą wprowadzić zakazy pewnych zachowań, w tym zakaz grillowania na ich terenie. Egzekwowanie takich zakazów leży w gestii tychże administracji, do których należy się udać by uzyskać informację, czy grillowanie jest dozwolone na terenach osiedli czy innych wspólnot. 

Grillowanie w mieście jest więc jak najbardziej dozwolone, ale z zachowaniem reguł ostrożności i baczeniem na bezpieczeństwo i spokój innych.

dk, ig

 

Powrót na górę strony