Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe nt. „Trudności w prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia”

Data publikacji 12.05.2016

W dniach 11 – 13 maja 2016 r. w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zorganizowało warsztaty szkoleniowe nt. „Trudności w prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia”.

Problematyka wykroczeń, stanowi bardzo istotny element realizowanych przez Policję zadań. Warto przypomnieć, iż w skali roku odnotowywanych jest około 8 milionów wykroczeń, są to oczywiście wykroczenia różnej wagi oraz różnym stopniu złożoności prowadzonych w związku z nimi czynności. Biuro Prewencji KGP odpowiada merytorycznie za ten obszar zadań realizowanych w Policji, w związku z czym w szczególny sposób, dba o właściwy poziom przygotowania zawodowego policjantów nadzorujących tę problematykę w jednostkach bezpośrednio wykonawczych. Sprawdzonym rozwiązaniem jest cykliczna organizacja warsztatów szkoleniowych, które są istotnym elementem uzupełniającym doskonalenie zawodowe.

W warsztatach uczestniczą koordynatorzy wydziałów prewencji KWP/KSP i wybrani przez nich reprezentanci komend powiatowych/miejskich/rejonowych Policji zajmujący się problematyką wykroczeń oraz wykładowcy szkół policyjnych prowadzących zajęcia dydaktyczne z przedmiotowego zakresu. W trakcie przedsięwzięcia zaprezentowano założenia nowego zarządzenia Komendanta Głównego Policji regulującego problematykę wykonywania przez Policję czynności w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców oraz rozstrzygnięto rozbieżności w propozycjach zgłaszanych przez poszczególne KWP/KSP, szkoły policyjne oraz wybrane merytoryczne biura KGP. Uczestników zapoznano również z najistotniejszymi zmianami w obowiązujących przepisach prawnych, w tym regulujących problematykę związaną z ruchem drogowym.

Ponadto, omówione zostanie postępowanie funkcjonariuszy Policji wobec osoby popełniającej wykroczenie posiadającej immunitet krajowy w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Planowane jest także przypomnienie zasad dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji w zakresie wykroczeń w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji, w kontekście identyfikowanych trudności. Poruszone zostaną również kwestie obejmujące występujące w jednostkach Policji problemy związane z przejęciem z dniem 1 stycznia 2016 r.  od straży gminnych (miejskich) spraw dotyczących wykroczeń w ruchu drogowym ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących w związku z utratą przez tę formację uprawnień do posługiwania się tymi urządzeniami.

Istotną wartością dodaną prowadzonych warsztatów jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami w zakresie identyfikowanych trudności oraz przedstawienia tzw. dobrych praktyk, czyli rozwiązań, które zostały wdrożone i zweryfikowane w praktyce.

(Biuro Prewencji KGP / mm)

Powrót na górę strony