Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe koordynatorów ds. służby dzielnicowych

7–8 czerwca 2016 r. w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zorganizowało seminarium szkoleniowe dla koordynatorów ds. służby dzielnicowych wydziałów prewencji KWP/KSP.

Dzielnicowi stanowią istotne ogniwo, nie tylko służby prewencyjnej, ale Policji jako formacji służącej społeczeństwu. Charakter pełnionej przez dzielnicowych misji buduje zaufanie społeczne do formacji policyjnej oraz w znacznym stopniu kształtuje jej wizerunek.

Warto podkreślić, iż dzielnicowi przez społeczeństwo są najsilniej utożsamiani z widokiem umundurowanego policjanta do którego kierujemy swoje pierwsze kroki w sytuacji zidentyfikowania zagrożenia bezpieczeństwa, stąd też nazwa policjanta pierwszego kontaktu. Jest to grupa zawodowa licząca blisko 8 tys. policjantów.

Biuro Prewencji KGP sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań przez tę grupę zawodową policjantów na terenie całego kraju, w związku z czym w szczególny sposób dba o właściwy poziom przygotowania zawodowego policjantów, nadzorujących tę problematykę w jednostkach bezpośrednio wykonawczych. Sprawdzonym rozwiązaniem jest cykliczna organizacja seminariów szkoleniowych, które są istotnym elementem uzupełniającym doskonalenie zawodowe. W seminarium uczestniczą koordynatorzy ds. dzielnicowych wydziałów prewencji wszystkich KWP/KSP oraz przedstawiciele wykładowcy szkół policyjnych prowadzących zajęcia dydaktyczne z przedmiotowego zakresu.

Wdrażając nową formułę funkcjonowania dzielnicowych, zmierzającą do uspołecznienia działań Policji, niezbędnym jest podjęcie działań, zmierzających do nadania właściwej rangi temu stanowisku poprzez optymalny dobór i stabilizację kadr oraz zapewnienie doskonalenia zawodowego pozwalającego na realizację zadań na profesjonalnym poziomie. Wprowadzając tak istotne zmiany w formule funkcjonowania dzielnicowych, które stanowią nie tylko priorytet kierownictwa Policji ale również Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, niezbędnym jest zapewnienie optymalnego obiegu informacji w zakresie wytyczonych kierunków działań.

Seminarium otworzył Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor, zaś oczekiwane kierunki zmian w zakresie służby dzielnicowych, narzędzia komunikacji społecznej w służbie dzielnicowych  przedstawił radca tego wydziału mł. insp. Arkadiusz Kopczyński.

Każde systemowe działanie wymaga diagnozy stanu wyjściowego, który przedstawił kom. Adam Roguski. Podobnie właściwym jest zapewnienie możliwości obiektywnej oceny zadań realizowanych przez tak dużą grupę zawodową. Propozycje w tym zakresie przedstawił kom. Piotr Rzeźnik.

Istotnym, obiektywnym źródłem informacji, mającym wpływ na projektowanie kierunków działań w zakresie służby dzielnicowych są wyniki kontroli, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2015 r. Co istotne, kontrolą tą objętych było wiele jednostek organizacyjnych Policji o zróżnicowanych uwarunkowaniach funkcjonowania, w związku z czym możliwym jest obiektywne dokonanie oceny funkcjonowania całej służby dzielnicowych. Doświadczeniami w zakresie wdrażania zmian, wynikających z wyników kontroli podzieliła się przedstawicielka garnizonu wielkopolskiego podkom. Katarzyna Owsian-Słomińska.

Bardzo istotnym elementem wdrażania zmian w zakresie służby dzielnicowych było opracowanie i wdrożenie nowego programu kursu specjalistycznego dla dzielnicowych, który został wprowadzony decyzją nr 131 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.04.2016 r. Ukończenie tego kursu przyjęto jako standard. Kurs kształci umiejętności w zakresie:

 • komunikacji społecznej i interpersonalnej
 • organizacji służby, metod i form pełnienia służby przez dzielnicowego
 • szeroko pojętych interwencji policyjnych
 • profilaktyki społecznej
 • wyszkolenia strzeleckiego oraz pierwszej pomocy

Pierwsza edycja kursu rozpoczęła się 6.06.2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Do końca roku zaplanowano 17 edycji, w których udział weźmie 437 dzielnicowych. Nowy program szkolenia omówili przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie asp. Przemysław Jarocki oraz Szkoły Policji w Katowicach kom. Magdalena Kubica, którzy byli członkami zespołu powołanego do opracowania programu tegoż szkolenia.

Podczas seminarium przedstawione zostaną również najistotniejsze zagadnienia realizowane przez dzielnicowych tj. współpraca Policji z osobami duchownymi w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży, wykorzystanie systemów informatycznych w służbie prewencyjnej oraz rola dzielnicowego w realizacji procedury Niebieskie Karty.

Istotną wartością dodaną prowadzonego seminarium jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami w zakresie identyfikowanych trudności oraz przedstawienia tzw. dobrych praktyk, czyli rozwiązań, które zostały wdrożone i zweryfikowane w praktyce, których przykładem jest wykorzystanie funkcjonalności elektronicznej poczty służbowej przedstawione przez asp. szt. Piotra Jarocha z KWP w Katowicach.

(BP KGP / ms)

 • Seminarium szkoleniowe koordynatorów ds. służby dzielnicowych #1
 • Seminarium szkoleniowe koordynatorów ds. służby dzielnicowych #2
 • Seminarium szkoleniowe koordynatorów ds. służby dzielnicowych #3
 • Seminarium szkoleniowe koordynatorów ds. służby dzielnicowych #4
 • Seminarium szkoleniowe koordynatorów ds. służby dzielnicowych #5
 • Seminarium szkoleniowe koordynatorów ds. służby dzielnicowych #6
 • Seminarium szkoleniowe koordynatorów ds. służby dzielnicowych #7
 • Seminarium szkoleniowe koordynatorów ds. służby dzielnicowych #8
Powrót na górę strony