Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja, a zaczyna przemoc?”

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie już po raz czternasty zorganizowały wojewódzką konferencję, poświęconą problematyce przemocy w rodzinie.

Tegoroczna konferencja pt. „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja, a zaczyna przemoc?” odbyła się 8 czerwca 2016 roku w Muzeum Żydowskim „Galicja” w Krakowie, która wpisała się w obchodzony 4 czerwca „Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji”. Celem konferencji była refleksja nad sytuacją dzieci, uwikłanych w przemoc, zarówno jako osób jej doświadczających, jak i niejednokrotnie – stosujących przemoc w relacjach rówieśniczych.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Społecznego Doradcy Rzecznika Praw Dziecka na temat przemocy w wychowaniu, wzbogacone prezentacją wyników badań prowadzonych przez Rzecznika w tym obszarze. Dalsze rozważania były poświęcone problematyce zachowań krzywdzących stosowanych przez dzieci, agresji dzieci w tym przemocy rówieśniczej, a także przemocy z wykorzystaniem nowych technologii. Przedsięwzięcie było również okazją do zapoznania się z działaniami małopolskiej Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy. Istotnym punktem konferencji, stanowiącym rozwinięcie poruszanych zagadnień i pozwalającym na wymianę doświadczeń w omawianych obszarach były panele dyskusyjne.

W trakcie konferencji miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień w VII Małopolskim Konkursie „Przeciw Przemocy”. Nagrody były przyznawane jednostkom administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacjom pozarządowym.

Biorąc pod uwagę spełnienie przez gminy i powiaty wskazanych w Regulaminie konkursu kryteriów, szczególnie zaś efektywność i innowacyjność realizowanych działań, Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody:

dla najlepszego powiatu:

  • Powiat limanowski

podmiot zgłaszający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – za kontynuację szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, interdyscyplinarność i zaangażowanie
w realizowane działania.

dla najlepszej gminy:

  • Gmina Polanka Wielka

podmiot zgłaszający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej – za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym całych rodzin, mieszkańców, rodziców, osób starszych oraz wsparcie kadr w formie superwizji.

oraz przyznać wyróżnienia dla gminy:

  • Gmina Miejska Kraków

podmiot zgłaszający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – za innowacyjne podejście do działań
w obszarze przeciwdziałania przemocy i skierowanie ich do grupy mało dostrzeganej
tj. objęcie wsparciem świadków przemocy.

Ponadto Kapituła Konkursu wyróżniła organizację pozarządową, która złożyła kwestionariusz uczestnictwa tj. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – KRAFOS – za działania, uzupełniające lukę we wsparciu oferowanym osobom doświadczającym przemocy oraz duży zasięg działania i interdyscyplinarność.

(KWP w Krakowie / ms)

  • Konferencja
  • Konferencja
Powrót na górę strony