Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzielnicowy bliżej nas” – doskonalenie lokalne

Data publikacji 18.07.2016

W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” odbyły się warsztaty teoretyczno-praktyczne dla dzielnicowych. W warsztatach uczestniczyli wszyscy dzielnicowi województwa podlaskiego wraz ze swoimi kierownikami oraz komendantami powiatowymi. Uczestników warsztatów odwiedził Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Daniel Kołnierowicz wraz ze swoim zastępcą nadkom. Jackiem Kumpiałowskim. W warsztatach uczestniczył również Dyrektor Biura Prewencji KGP – mł. insp. Dariusz Minkiewicz.

Istotnym obszarem wprowadzanych w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” zmian w filozofii funkcjonowania dzielnicowych jest obszar szkoleniowy. Diametralnej zmianie uległ program szkolenia specjalistycznego dla dzielnicowych, w którym położono nacisk na kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej, kreowania wizerunku dzielnicowego (zakres otwartości na innych, określenia granic własnych kompetencji zawodowych i dostępności czasowej, miejscowej, wzbudzania zaufania w kontakcie oraz radzenia sobie z oporem.

Policja jest organizacją nowoczesną, stale doskonalącą się, w tym poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji swoich funkcjonariuszy. Szkolenie centralne musi być uzupełniane doskonaleniem lokalnym. Stąd też w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zrodziła się niezwykle cenna inicjatywa zorganizowania warsztatów szkoleniowych dla wszystkich dzielnicowych z terenu garnizonu. Wprowadzanie zmian w filozofii funkcjonowania dzielnicowych wymaga właściwego jej pojmowania przez bezpośrednich przełożonych dzielnicowych tj. kierowników rewirów oraz komendantów powiatowych Policji, stąd też i oni biorą udział w warsztatach szkoleniowych.

Jest to przedsięwzięcie o znacznym zasięgu, albowiem bierze w nim udział ponad 250 policjantów z terenu samego garnizonu podlaskiego, jak również przedstawiciele garnizonu łódzkiego i podkarpackiego, którzy planują wprowadzenie podobnych rozwiązań na własnym terenie.

Policja jest organizacją otwartą na współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi w tym środowiskiem uniwersyteckim, stąd wybrane bloki tematyczne prowadzi kadra dydaktyczna Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Podczas warsztatów poszerzano wiedzę w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego gdzie prelegentami były prof. dr hab. Teresa Mróz z Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa oraz dr Ewa Kowalewska-Borys z Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Problematykę psychologicznych aspektów komunikacji z ofiarami przedstawili wykładowcy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – kom. dr Anna Zubrzycka oraz kom. Łukasz Foryś.

Eksperci Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku omówili równie istotne zagadnienia w służbie dzielnicowych, którymi są:

  • zasady pełnienia służby dzielnicowego w kontekście zadań wynikających z Planu działania priorytetowego,
  • komunikacja z interesantem w ujęciu psychologicznym,
  • rola mediów w kreowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej,
  • zadania dzielnicowego związane z wdrożeniem narzędzia informatycznego „krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”.

Bardzo ciekawym tematem, w dobie społeczeństwa informacyjnego, była prelekcja wygłoszona przez Pana Sebastiana Michałowskiego – Zastępcę Redaktora Naczelnego Polska Press sp. z.o.o Oddział Białystok pn. Rola mediów w kreowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Zauważyć należy, że media lokalne wywierają znaczący wpływ na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i mogą być naturalnymi sprzymierzeńcami Policji w tym zakresie.

Inicjatywa ta jest szczególnie wartościowa, albowiem uczestnikom przekazywana jest nie tylko wiedza stricte teoretyczna, ale większość bloków tematycznych oparta jest na przeprowadzeniu scenek sytuacyjnych pozwalających na wskazanie praktycznego wykorzystania przekazanej wiedzy.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński z głębokim zaciekawieniem zapoznał się z przebiegiem warsztatów podkreślając potrzebę permanentnego doskonalenia zawodowego policjantów. Stwierdził, że dzielnicowy jest bardzo istotnym elementem systemu bezpieczeństwa, podobnie jak potrzeba przywracania posterunków Policji oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, które to rozwiązanie nie jest wyłącznie rozwiązaniem informatycznym, a ma służyć wspieraniu faktycznej interakcji na linii Policja – społeczeństwo. Pan Minister pokreślił, że Policja musi być blisko społeczeństwa, nie tylko w sensie bliskości swoich siedzib, ale przede wszystkim Policja musi znać problemy nurtujące daną społeczność i skutecznie pomagać niwelować zidentyfikowane zagrożenia. Model funkcjonowania Policji musi być w znacznej mierze prewencyjny, zaś postawa policjantów pro pomocowa w stosunku do uczciwych ludzi, zaś zdecydowana, konsekwentna i represyjna w stosunku do przestępców. Ogromna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na dzielnicowych, którzy często określani są mianem policjantów pierwszego kontaktu. Pan Minister podkreślił również, że stanowisku temu zostanie przywrócona właściwa ranga, podobnie widzi potrzebę wzmocnienia etatowego tej służby Policji.

Dyrektor Biura Prewencji KGP – mł. insp. Dariusz Minkiewicz przedstawił oczekiwane kierunki zmian w służbie dzielnicowych oraz odniósł się do istoty służby prewencyjnej, której fundamentem są dzielnicowi.

Integralną częścią warsztatów było uroczyste podpisanie w obecności Pana Ministra Jarosława Zielińskiego, porozumienia dotyczącego odtworzenia Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej. Przedsięwzięcie to będzie współfinansowane przez władze samorządowe, które dostrzegają potrzebę wyodrębnienia placówki Policji na tym terenie.

Przedsięwzięcie przeprowadzone przez KWP w Białymstoku jest przykładem właściwego pojmowania wdrażanych zmian, które z racji swojego zasięgu muszą mieć charakter kompleksowy i systemowy. Działanie to bez  wątpienia przyczyni się do kształtowania właściwej postawy dzielnicowego – policjanta, który jest wśród ludzi i służy ludziom, zna ich problemy i oczekiwania. Służy swoją otwartością, wiedzą i kompetencjami, ale przede wszystkim zwykłą ludzką życzliwością.

Jest to również doskonały przykład aktywności własnej KWP w zakresie podejmowania działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie podnoszenia standardów realizacji zadań służbowych dzielnicowych.

(Biuro Prewencji KGP / mw/ zdjęcia: KWP w Białymstoku i Biuro Prewencji KGP)

  • „Dzielnicowy bliżej nas” – doskonalenie lokalne
  • „Dzielnicowy bliżej nas” – doskonalenie lokalne
  • „Dzielnicowy bliżej nas” – doskonalenie lokalne
  • „Dzielnicowy bliżej nas” – doskonalenie lokalne
  • „Dzielnicowy bliżej nas” – doskonalenie lokalne
Powrót na górę strony