Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy bliżej nas – obszar szkoleniowy

Data publikacji 06.09.2016

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego nadzorującej służbę prewencyjną. Spotkanie poświęcone jest problematyce wdrażania nowej formuły funkcjonowania dzielnicowych wynikającej z programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Przedmiotowe spotkanie prowadził I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marek Świszcz, a uczestniczyła w nim kadra kierownicza służby prewencyjnej garnizonu mazowieckiego. Wśród zaproszonych gości byli: insp. Dariusz Minkiewicz - Dyrektor Biura Prewencji KGP wraz z mł. insp. Dariuszem Prządką, mł. insp. Arkadiuszem Kopczyńskim oraz przedstawicielem Wydziału do spraw Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji kom. Arturem Duszakiem. Komendę Stołeczną Policji reprezentowali podinsp. Daniel Mieszkuniec oraz kom. Bartosz Pacek.

Odprawa skoncentrowana była wokół nowej koncepcji funkcjonowania dzielnicowych wynikającej z programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Istotnym elementem programu jest obszar szkoleniowy. O jego powodzeniu decyduje zmiana podejścia do służby dzielnicowych, nie tylko samych dzielnicowych, ale przede wszystkim przełożonych wszystkich szczebli. Garnizon mazowiecki jest garnizonem specyficznym, albowiem należy do największych i najrozleglejszych terytorialnie. Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu dostrzegając potrzebę podnoszenia kompetencji dzielnicowych, uwzględniając specyfikę garnizonu, wdrożył program lokalnego doskonalenia zawodowego, który prowadzony będzie w grupach tematycznych.

W dniu dzisiejszym odbyła się odprawa szkoleniowa dedykowana kierownictwu służby prewencyjnej garnizonu mazowieckiego począwszy od kierowników posterunków Policji, na komendantach powiatowych i miejskich skończywszy. Ta forma doskonalenia zawodowego poprzedza szkolenia samych dzielnicowych, które odbędą się w czterech regionach garnizonu i ukierunkowane będą na zajęcia warsztatowe. Przyjęty model doskonalenia lokalnego wydaje się optymalnym, albowiem uwzględnia znaczny zasięg terytorialny garnizonu. Obejmując całą służbę prewencyjną garnizonu pozwala na ukierunkowanie, zarówno przekazywanych treści, jak i ich formy w zależności od grupy odbiorców. Pozwala jednocześnie na zachowanie właściwego poziomu merytorycznego prowadzonych zajęć.

Podczas szkolenia, szczegółowo omówiono nie tylko rozwiązania prawno-organizacyjne wynikające z Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych oraz nowej formule i wizji pracy funkcjonowania służby dzielnicowych, ale również implementację nowych narzędzi w postaci: Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda wykorzystywanych w celu wzmocnienia komunikacji ze społeczeństwem. Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Dariusz Minkiewicz podkreślił, że interaktywną aplikację pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu insp. Marek Świszcz w swoim wystąpieniu zaakcentował, iż jednym z elementów mających wpływ na efektywność służby dzielnicowych jest nie tylko ścisła współpraca ze społecznościami lokalnymi ale również z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jednostek, w tym z komórkami ds. nieletnich. Podkreślił również, iż istotną rolę w pracy dzielnicowego odgrywa jego przygotowanie merytoryczne i należy dążyć do obligatoryjnego przeszkolenia specjalistycznego wszystkich dzielnicowych.

Przedstawiciele Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP szczegółowo omówili nowe narzędzia komunikacji społecznej i podkreślili, że należy traktować je jako narzędzia pomocnicze, albowiem w działaniach Policji przede wszystkim liczy się człowiek i bezpośredni kontakt z nim. Nowe narzędzia powinny stanowić wyłącznie kanały pomocnicze w dialogu na linii obywatel – Policja.

Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji podzielili się z uczestnikami spotkania doświadczeniami płynącymi z przeprowadzonych na terenie garnizonu stołecznego pilotażami wdrażania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji mobilnej Moja Komenda.

W ramach omawianych zagadnień zwrócono uwagę na efektywność służby dzielnicowego w oparciu o wyniki i rezultaty jego służby, które przybliżył kom. Daniel Wójcik - p.o. Naczelnik Wydziału Prewencji KWP z/s w Radomiu. Podinsp Agnieszka Guza - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na działania z zakresu profilaktyki społecznej, jako istotny obszar działań realizowanych przez dzielnicowych mających na celu kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego. Istotę znaczenia wizerunku umundurowanego policjanta zaakcentował kom. Artur Duszak z Wydziału do spraw Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Rolę jaką odgrywa dzielnicowy w kontekście kształtowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym przybliżył mł. insp. Jacek Mnich - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP z/s w Radomiu.

Bez wątpienia wartością dodaną dzisiejszego spotkania jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów, zarówno pomiędzy kierownikami poszczególnych jednostek, jak i przedstawicielami Komendy Głównej Policji, za co podziękował insp. Marek Świszcz.

(CSP Legionowo /dk)

  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego nadzorującej służbę prewencyjną
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego nadzorującej służbę prewencyjną
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego nadzorującej służbę prewencyjną
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego nadzorującej służbę prewencyjną
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego nadzorującej służbę prewencyjną
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego nadzorującej służbę prewencyjną
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego nadzorującej służbę prewencyjną
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego nadzorującej służbę prewencyjną
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego nadzorującej służbę prewencyjną
Powrót na górę strony