Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lublin: Wspólne granice, wspólne bezpieczeństwo

Utworzenie sieci współdziałania służb odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Polski, Białorusi i Ukrainy (na terenach Euroregionu BUG) zakłada podpisana dziś przez Wojewodę Lubelskiego Andrzeja Kurowskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Franciszka Dudka umowa o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu autorskiego KWP w Lublinie pt. "Polska, Białoruś, Ukraina - Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo”. Projekt realizowany będzie w obszarach:

1.europejskie standardy funkcjonowania jednostek Policji/Milicji - cyklicznespotkania kierownictwa jednostek przygranicznych, mające na celu wypracowanie oraz bieżące monitorowanie zasad współpracy i współdziałania zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w rejonie wschodniej granicy Unii Europejskiej,

2.doskonalenie współpracy operacyjnej - cykliczne warsztaty i seminaria dotyczące różnych form przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej o charakterze transgranicznym. Utworzenie elektronicznej sieci komunikacji pomiędzy tymi służbami (w tym zakup sprzętu komputerowego) umożliwiającego szybką realizację sprawdzeń dot. np. kontrolowanych samochodów, dokumentów, itp.

3.wymiana doświadczeń w dziedzinie naukowych metod zapobiegania i wykrywania przestępczości oraz możliwości korzystania z baz danych,

4.współpraca w zakresie tworzenia programów zapobiegających przestępczości po obydwu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, obejmująca warsztaty służb odpowiedzialnych za zapobieganie przestępczości, wspólne przygotowywanie założeń programów prewencyjnych, jak również opracowywanie materiałów informacyjnych w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim,

5.współpraca w zakresie szkolenia, współdziałania oraz koordynowania działań nadzwyczajnych mających miejsce w rejonie wspólnej granicy.

Projekt będzie realizowany poprzez organizację konferencji, wspólnych warsztatów, szkoleń (m.in. językowych), ćwiczeń i staży. Przygotowany przez KWP w Lublinie projekt ma na celu:

  1. Podniesienie bezpieczeństwa obszaru transgranicznego - realizacja projektu powinna przyczynić się do spadku poziomu przestępstw popełnianych przez obywateli Białorusi i Ukrainy oraz na nich, na obszarach objętych realizacją projektu,

  2. Wspieranie instytucjonalnej współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz podniesienie kwalifikacji ich zasobów ludzkich - dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój, doskonalenie oraz harmonizacja form współpracy (zostanie utworzone rozwiązanie systemowe - sieć współpracy) pomiędzy Policją a naszymi partnerami, a uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na skuteczniejsze działania na rzecz bezpieczeństwa.

Źródło projektu: konieczność ograniczenia przestępczości o charakterze transgranicznym. Dla przykładu na 1850 przestępstw popełnionych przez cudzoziemców na terenie województwa lubelskiego w 2003 roku ok. 1660 popełnionych zostało przez obywateli Ukrainy i Białorusi. W 2003 roku podpisaliśmy umowy o współpracy z Milicjami Ukrainy i Białorusi. Od tego czasu datuje się spadek przestępczości (szczegóły - tabele). Do efektywnego wprowadzenia działań przewidzianych umowami partnerskimi, w celu trwałego podniesienia poziomu bezpieczeństwa, koniecznym było pozyskanie dofinansowania UE.

Powrót na górę strony
Polska Policja