Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie I etapu znakowania zabytków sakralnych

Wielkopolska Policja, realizując Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017, podsumowała I Etap Wielkopolskiego Programu Znakowania Zabytków Ruchomych Zgromadzonych w Obiektach Sakralnych. Uroczyste podsumowanie dotychczasowych działań odbyło się 17 października br. w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

W konferencji uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, ks. Ekonom Kurii Metropolitalnej w Poznaniu Henryk Nowak, ks. Proboszcz Katedry Poznańskiej Jerzy Szwarc oraz Wielkopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska.

Program zainicjowany został 15 listopada 2015 roku uroczystym podpisaniem jego założeń przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stanowi on kontynuację prowadzonego od 2007 roku na terenie Wielkopolski programu przeglądów stanu zabezpieczenia obiektów sakralnych. Jest jednym z istotnych elementów działań prewencyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, mających na celu ograniczenie zagrożeń w tym obszarze oraz właściwe zabezpieczenie dóbr kultury narodowej w Wielkopolsce.

Zgodnie z zapisami tego programu, prowadzone czynności wykonywane są na trzech płaszczyznach tj. porównanie stanu ewidencyjnego zabytków ruchomych ze stanem faktycznym na podstawie kart ewidencyjnych zabytków prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, sporządzenie aktualnej dokumentacji fotograficznej zabytków ruchomych oraz oznakowanie zabytków mikrocząsteczkami DNA. Środki finansowe na realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz zakupów konkretnych przedmiotów, materiałów i usług pochodziły z budżetów Kurii.

W pierwszym etapie realizacji programu oznakowane zostały zabytki ruchome w katedrach w Poznaniu oraz w Gnieźnie. Łącznie w tych dwóch obiektach zostało sprawdzonych i oznakowanych ponad 1300 zabytków ruchomych, które znajdują się zarówno w katedrach jak i w Muzeach Archidiecezjalnych w Poznaniu i Gnieźnie.

Wykonana dokumentacja fotograficzna skutkowała zebraniem ponad 6000 zdjęć, na których przedstawione są najdrobniejsze szczegóły zabytków. Prace prowadzone przy realizacji I etapu programu trwały łącznie 4 tygodnie i zaangażowany w nie był zespół roboczy składający się z policjanta Wydziału Prewencji, policjanta Wydziału Kryminalnego oraz dwóch policjantów Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu. Skład zespołu uzupełniał pracownik Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz pracownik Wojewódzkiego Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Zapewnienie bezpieczeństwa obiektom sakralnym i zgromadzonym w nich zabytkom to problem nie tylko Kościoła, parafian, konserwatorów zabytków, czy też Policji. Właściwe zabezpieczenie tych obiektów, w znacznej mierze stanowiących element dziedzictwa kulturowego naszego narodu, jest możliwe tylko w sposób kompleksowy, przewidujący współodpowiedzialność wielu podmiotów i środowisk za efekty pracy. Istotnym jest również budowanie wrażliwości na wartość zabytków jako wytworów kultury kształtujących świadomość nie tylko wierzących i nie tylko członków kościoła instytucjonalnego. Należy przy tym pamiętać, że wiąże się to z bardzo różnorodnym podejściem przedstawicieli różnych środowisk i podmiotów do funkcjonalności i zabytkowego charakteru, które wymagają wypracowania i stosowania konsensusu w stosunku do kościoła jako muzeum tradycji materialnej. Priorytetem dla wszystkich uczestników programu jest zabezpieczenie opisanej tradycji w muzeach – kościołach, w taki sposób, żeby mogła sprostać także zadaniom ewangelizacyjnym. Organizowana konferencja była elementem realizacji tej polityki przez wielkopolskie środowiska i przedstawicieli organów odpowiedzialnych w kwestiach bezpieczeństwa.

Kolejny etap działań w ramach realizacji programu przewiduje objęcie nim następnych obiektów sakralnych województwa wielkopolskiego, które dysponują zabytkami ruchomymi. W ten sposób znacząco wzrośnie bezpieczeństwo poszczególnych zabytków składających się dzisiaj na zasoby dziedzictwa kulturowego, stanowiących nie tylko dobro wszystkich Polaków, lecz również będących świadectwem wielkiego kunsztu i warsztatu artystów z całej Europy, którzy dzieła te wykonali.

Warto przy tym zauważyć, iż zasoby znajdujące się w obiektach o charakterze religijnym stanowią ok. 90% ogółu zasobów dziedzictwa naszego Narodu. Są one ściśle związane z historią i rolą organizacji religijnych, w tym przede wszystkim kościoła katolickiego, na polskich ziemiach.

(KWP w Poznaniu / ms)

Powrót na górę strony