Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Data publikacji 21.11.2016

Od 20 do 23 listopada 2016 roku we Wrocławiu, w ramach sprawowanego przez Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4) odbywa się międzynarodowa konferencja wysokiego szczebla na temat zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i narkotykowej, którą organizuje Centralne Biuro Śledcze Policji przy współudziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Finansów.

W konferencji udział biorą m.in. Komendant Główny Policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz szefowie policji państw Grupy Wyszehradzkiej, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów pan Wiesław Jasiński, I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy pan Bogdan Święczkowski oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i innych instytucji. Podczas paneli roboczych prelegentami będą również polscy i zagraniczni eksperci z Policji, Prokuratury, Ministerstwa Finansów, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, Służby Celnej i administracji finansowej.

Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat zagrożeń i nowych trendów w rozwoju przestępczości ekonomicznej i narkotykowej, przegląd systemowych rozwiązań w zakresie zwalczania tego rodzaju przestępstw oraz wypracowanie najlepszych praktyk w ramach Grupy Wyszehradzkiej,  co poprawi efektywność współpracy regionalnej, a także wypracowanie wspólnych rekomendacji w tym zakresie, które będą prezentowane na stosownych forach Unii Europejskiej

Konferencja jest pierwszym, podczas polskiej prezydencji, spotkaniem wysokiego szczebla, które obejmuje sprawy, będące we właściwości Policji. Jednym z głównych wyzwań, stojących przed współczesną Policją jest walka ze zorganizowaną przestępczością o charakterze ekonomicznym i narkotykowym. Funkcjonowanie państw w ramach Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen znacznie ograniczyło intensywność kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Swobodny przepływ ludzi, towarów i usług wpływa na wzrost przestępstw o charakterze międzynarodowym oraz tworzenie się zorganizowanych, wielonarodowych grup przestępczych, które zajmują się produkcją, przemytem i dystrybucją wszelkiego rodzaju dóbr, od towarów akcyzowych po narkotyki.

Kluczową rolę w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i narkotykowej odgrywa współpraca polskiej Policji z partnerami zagranicznymi w ramach Europolu, jak również kontakty o charakterze regionalnym (V4). Bieżąca, intensywna wymiana informacji policyjnych skutkuje wymiernymi efektami w postaci likwidacji wielu najgroźniejszych grup przestępczych. Podstawą skutecznych działań jest wieloletnia, międzynarodowa współpraca policyjna i budowanie zaufania przy wykorzystaniu dostępnych kanałów wymiany informacji, w tym zagranicznych oficerów łącznikowych policji i służb celnych, akredytowanych w Polsce oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji za granicą, a także bezpośrednie kontakty z przedstawicielami organów ścigania z innych państw.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest inicjatywą regionalną, mającą na celu zacieśnienie współpracy między jej członkami tj. Polską, Słowacją, Czechami i Węgrami. W bieżącym roku obchodzimy 25-lecie jej istnienia, a Polska sprawuje prezydencję do końca czerwca 2017 r.

(BMWP KGP / ms)

Fot. Krzysztof Morzyński

Powrót na górę strony