Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy oficer łącznikowy polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej

Data publikacji 14.01.2008

Nastąpiła zmiana na stanowisku oficera łącznikowego polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej. Stanowisko oficera łącznikowego w Federacji Rosyjskiej zostało utworzone w 1995 roku. Od lipca 2002 roku służbę oficera łącznikowego polskiej Policji w tym kraju pełnił nadinsp. w stanie spoczynku Stanisław Białas, którego zastąpił mł. insp. Dariusz Drzał.

Mł. insp. Dariusz Drzał, podobnie jak wcześniej nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas, pełni jednocześnie funkcję radcy Ambasady RP w Moskwie.
Do zadań oficera łącznikowego należy w szczególności:
1) utrzymywanie w kraju oddelegowania bieżącego kontaktu z przedstawicielami służb centralnej jednostki policyjnej, w szczególności: służbą do walki ze zorganizowaną przestępczością, do walki z przestępczością kryminalną, do walki
z przestępczością ekonomiczną, służbą dochodzeniowo-śledczą, a także Krajowym Biurem Interpolu;
2) wymiana informacji służących zapobieganiu i zwalczaniu najpoważniejszych przestępstw kryminalnych i ekonomicznych;
3) wspomaganie i realizacja szczególnie istotnych zleceń kierowanych przez obie współpracujące policje;
4) wymiana informacji dotyczących prewencji i ruchu drogowego;
5) wymiana informacji dotyczących działania innych pionów Policji służących umacnianiu i wzajemnej współpracy;
6) wykonywanie innych zadań wynikających z umów i porozumień zawartych pomiędzy obydwoma państwami, a dotyczących zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości pospolitej.

Nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białs realizując zadania oficera łącznikowego przyczynił się on do zacieśnienia współpracy polskiej Policji z Milicją rosyjską, która zaowocowała licznymi kontaktami służbowymi, szczególnie w zakresie współpracy Centralnego Biura Śledczego KGP z Federalną Służbą ds. Kontroli Narkotyków Federacji Rosyjskiej. W tym czasie nawiązano szereg bezpośrednich kontaktów między Instytutem Prawa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej z siedzibą w Czelabińsku a Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także między Instytutem Prawa MSW Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Nadinsp. w stanie spoczynku Stanisław Białas brał udział i współorganizował szkolenia dla milicji rosyjskiej w Polsce oraz policjantów polskiej Policji w Rosji, uczestniczył aktywnie w pracach grupy oficerów łącznikowych z krajów Unii Europejskiej akredytowanych w Federacji Rosyjskiej. Corocznie organizował i koordynował obchody uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.
Nadinspektor w stanie spoczynku Stanisław Białas był pierwszym w historii polskiej Policji oficerem łącznikowym, który został objęty wprowadzoną w 2006 roku nową formą koordynacji i nadzoru nad siecią oficerów łącznikowych-inspekcją stanowiska oficera łącznikowego przeprowadzoną w miejscu pełnienia służby.
W trakcie wizyty inspekcyjnej w Federacji Rosyjskiej uzyskano ze strony rosyjskiej wiele bardzo wysokich ocen i opinii na temat profesjonalizmu i zaangażowania nadinsp. Stanisława Białasa w rozwój wzajemnych relacji i kontaktów.

W uznaniu zasług i zaangażowania w rozwój współpracy policyjnej z Federacją Rosyjską Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w czerwcu 2006 roku odznaczył nadinsp. Stanisława Białasa Złotym Medalem za Zasługi dla Policji.
Nadinsp. Stanisław Białas pełnił także nieformalnie honory Seniora wszystkich polskich oficerów łącznikowych, którzy jednogłośnie wybrali go na swojego przewodniczącego.
Należy mieć nadzieję, że nadinsp. Stanisław Białas, po zakończeniu misji w Federacji Rosyjskiej będzie nadal wspierał swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem proces rozwoju międzynarodowej współpracy Policji, np. poprzez udział w szkoleniach kandydatów na stanowiska oficerów łącznikowych.


Ambasada RP w Moskwie:
ul. Klimaszkina 4 123557 Moskwa Rosja
tel. 00 74952311591, fax 00 74952311533 ,
tel. kom. 0 604-952-764,
e-mail d.drzal@policja.gov.pl).

Powrót na górę strony