Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Konferencja Antykorupcyjna pt. „Zwalczanie korupcji w Polsce, prewencja czy represja”

Data publikacji 22.11.2016

Od 16 do 18 listopada 2016 roku odbyła się, zorganizowana przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, I Konferencja Antykorupcyjna pt. „Zwalczanie korupcji w Polsce, prewencja czy represja”.

Konferencję otworzyli mł. insp. dr Sławomir Zubański - Prorektor ds. studenckich WSPol w Szczytnie, insp. Krzysztof Kot - Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz podinsp. Wojciech Pirecki - Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.  

Celem konferencji było omówienie problematyki związanej ze skutecznym zapobieganiem i zwalczaniem korupcji, w świetle obowiązujących przepisów prawa, przy współpracy organów ścigania i instytucji pozaresortowych.

Zadaniem konferencji było przedstawienie sposobów zwalczania i eliminowania zjawisk korupcyjnych, w oparciu o realizację programów prewencyjnych, jak również wymiana doświadczeń wynikających z dotychczasowej wiedzy i praktyki w świetle pragmatyki antykorupcyjnej instytucji rządowych i organizacji pozarządowych. Punktem odniesienia do dyskusji stanowiły założenia Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Najwyższej Izby Kontroli, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Prokuratury Krajowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendy Głównej Straży Granicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Zamówień Publicznych, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Policję reprezentowali przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Głównej Policji (Biura Kryminalnego, Biura Spraw Wewnętrznych oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji), a także naczelnicy wydziałów do walki z korupcją i wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji.

Należy podkreślić, że konferencja stanowiła cenny wkład w rozwój doświadczeń i wiedzy na temat instytucjonalnego podejścia do problematyki antykorupcyjnej realizowanej przez podmioty publiczne oraz organizacje pozarządowe w kontekście zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

(Biuro Kryminalne KGP / ms)

Powrót na górę strony