Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna profilaktyka społeczna - kierunki i perspektywa działań

Data publikacji 13.12.2016

W poniedziałek 12 grudnia br. w Komendzie Głównej Policji z inicjatywy insp. Dariusza Minkiewicza – Dyrektora Biura Prewencji KGP odbyło się spotkanie, którego przedmiotem były obszary priorytetowe i dalsza perspektywa profilaktyki społecznej.

W owocnej dyskusji na temat ciągłego podnoszenia poziomu skuteczności działań profilaktycznych podejmowanych przez Policję na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnokrajowym wzięli udział przedstawiciele świata naukowego zajmujący się zarówno problematyką funkcjonowania Policji jako grupy dyspozycyjnej społeczeństwa, zagadnieniami zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym, jak również istotą komunikowania się Policji ze społeczeństwem na rzecz skutecznej realizacji działań profilaktycznych.

Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej reprezentowała Pani prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Uniwersytet Wrocławski reprezentowany był przez Pana prof. dr. hab. Jana Maciejewskiego, a Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przez Panią prof. dr hab. Jadwigę Mazur. Głos w dyskusji zabrała również mł. insp. dr Iwona Klonowska - Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego oraz Gabinetu Komendanta Głównego Policji, a także naczelnicy wydziałów prewencji z komend wojewódzkich Policji zs. w Radomiu, Poznaniu, Białymstoku oraz Komendy Stołecznej Policji.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali znaczenie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk niepożądanych społecznie.

Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, m.in. poprzez aktywności w obszarze profilaktyki zagrożeń społecznych jest również jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Realizując powyższe zadanie Policja podejmuje szereg działań, mających na celu wystandaryzowanie i nieustanne doskonalenie obecnie prowadzonych programów profilaktycznych, jak również podnoszenie kompetencji komunikacyjnych funkcjonariuszy Policji. Poszukuje również nowych rozwiązań, które pozwolą na podniesienie poziomu skuteczności zarządzania całokształtem działań profilaktycznych podejmowanych przez Policję. Rola Biura Prewencji KGP jako koordynatora w przedmiotowym obszarze wynika przede wszystkim z faktu, iż w chwili obecnej blisko 9500 policjantów w całych kraju ma w swoich zadaniach działania profilaktyczne.

W zaprezentowanym i poddanym pod dyskusję podczas spotkania projekcie „Koncepcji obszarów priorytetowych dla organizacji policyjnych działań profilaktycznych” zostały zawarte wnioski sformułowane z jednej strony na podstawie obserwacji oraz doświadczeń Biura Prewencji KGP zgromadzonych podczas wieloletniej realizacji działań profilaktycznych, z drugiej natomiast, co niezwykle ważne, wynikają z materiału empirycznego zgromadzonego podczas badań naukowych oraz wyników rzetelnej analizy naukowej przeprowadzonych na przestrzeni lat 2012-2016 w ramach studium socjologicznego dotyczącego społecznych uwarunkowań działań profilaktycznych Policji.

KGP / ig

  • Spotkanie w Komendzie Głównej Policji
  • Spotkanie w Komendzie Głównej Policji
  • Spotkanie w Komendzie Głównej Policji
  • Spotkanie w Komendzie Głównej Policji
  • Spotkanie w Komendzie Głównej Policji
  • Spotkanie w Komendzie Głównej Policji
  • Spotkanie w Komendzie Głównej Policji
  • Spotkanie w Komendzie Głównej Policji
  • Spotkanie w Komendzie Głównej Policji
Powrót na górę strony