Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt CBRN-POL (Erasmus+)

Data publikacji 10.03.2017

6-10 marca br. w ramach projektu CBRN-POL (Erasmus+) dotyczącego opracowania programu szkolenia dla funkcjonariuszy z zakresu problematyki zagrożeń terrorystycznych CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych), w wizycie studyjnej w Antwerpii w Belgii uczestniczyli przedstawiciele Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Komendy Stołecznej Policji oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology z Cypru. Za modelowe uznano działania polskiej Policji w aspekcie działań antyterrorystycznych w trakcie zabezpieczenia Szczytu NATO oraz ŚDM, jak również doceniono uregulowania prawne dotyczące działań antyterrorystycznych.

Celem projektu CBRN-POL (Erasmus+) było zapoznanie się z funkcjonowaniem, wyposażeniem, programami szkolenia oraz procedurami działania Policji Belgijskiej (Antwerpia), Belgijskiego Centrum Badań Jądrowych, Campus Vesta (ośrodek szkolenia Policji w Antwerpii) w zakresie reagowania na zdarzenia terrorystyczne CBRN. W trakcie pobytu została podpisania umowa włączająca Policję Belgijską z Antwerpii w działania projektowe, dzięki czemu możliwa będzie wymiana doświadczeń między funkcjonariuszami z Polski i Belgii w zakresie zabezpieczenia antyterrorystycznego ważnych imprez, wydarzeń, konferencji o podwyższonym ryzyku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraziło swoje poparcie dla realizacji projektu CBRN-POL. W dniu 5 grudnia 2013 r. Rada Unii Europejskiej uchwaliła dyrektywę Rady 2013/59/Euratom ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom1, 90/641/Euratom2, 96/29/Euratom3, 97/43/Euratom4 i 2003/122/Euratom5 (Dz. U. L 13 z 17.1.2014, s. 1). Stosownie do art. 106 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy jej postanowienia powinny zostać wdrożone do krajowych porządków prawnych państw członkowskich do dnia 6 lutego 2018 r.

Rozdział IX przytoczonej dyrektywy w oparciu o konsultację „Zespołu” wdrażającego obliguje do: „poszerzenie zakresu organów i służb zobowiązanych do zapewnienia pracownikom i funkcjonariuszom szkolenia w zakresie wykrywania źródeł niekontrolowanych i postępowania z nimi oraz organów i służb, które należy zawiadomić o znalezieniu źródła niekontrolowanego;”, który jednoznacznie wskazuje na potrzebę przeprowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy Policji z zakresu reagowania na zagrożenia radiologiczne/nuklearne.

Uniwersytet Łódzki wraz z Biurem Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz Instytutem Chemii Przemysłowej prowadzą intensywne pracę nad programem szkoleniowym CBRN w ramach projektu „erasmus +”.

►http://cbrn-pol.uni.lodz.pl/

Terroryzm chemiczny, biologiczny, radiologiczny czy jądrowy (CBRN) stanowi obecnie olbrzymie ryzyko, któremu ludność Europejska musi stawić czoła. Prawdopodobieństwo użycia różnego rodzaju broni masowego rażenia podczas ataków terrorystycznych może spowodować destabilizację Unii Europejskiej , doprowadzić do zaburzenia stabilności ekonomicznej, osłabienia poczucia bezpieczeństwa społecznego oraz spójności UE.

Funkcjonariusze Policji są ogniwem pierwszego reagowania i jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia. Policjanci są odpowiedzialni za prawidłowe wykrycie i rozpoznanie zagrożenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wezwanie odpowiedniego wsparcia. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia, pierwsi przybili funkcjonariusze Policji uczestniczą również w akcjach ratunkowych. Dla prawidłowego wypełniania swoich obowiązków służbowych funkcjonariusze muszą posiadać wiedzę i umiejętności, dotyczącą właściwego zachowania w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem czynnika CBRN. Do prowadzenia działań bojowych w środowisku CBRN są przygotowani funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych, jednak przybywają oni na miejsce zdarzenia później niż lokalne jednostki Policji. Jest to jedna z przesłanek obligująca do konieczność szkolenia Policjantów w kontekście zagrożeń CBRN.

Głównym celem realizowanego projektu CBRN-POL jest stworzenie nowoczesnego, multidyscyplinarnego programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych z zakresu CBRN, które będą dedykowane dla funkcjonariuszy Policji wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Stworzony został interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy we wszystkich aspektach CBRN, którzy przekażą doświadczenia i wiedzę zawodową związaną z zagrożeniami CBRN. Projekt realizuje nową, interdyscyplinarną koncepcję edukacji w oparciu o przegląd i dogłębną analizę najbardziej realistycznych zagrożeń cywilizacyjnych. Szczególnym celem projektu CBRN-POL jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk między partnerami. Jednym z celów jest stworzenie warunków do wymiany i rozpowszechniania dobrych praktyk we wszystkich aspektach CBRN poprzez wizyty studyjne trenerów u każdego partnera projektu.

Warto nadmienić, że całe przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowanie mediów zarówno w prasie, jak również regionalnej telewizji.


BOA KGP / mg

  • Logo CBRN-POL
  • Logo BOA KGP
  • Logo Erasmus +
Powrót na górę strony