Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zagraniczne projekty Wyższej Szkoły Policji

Data publikacji 23.01.2008

W ubiegłym roku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie realizowała projekty szkoleniowe w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2007 (finansowanej z rezerwy celowej budżetu państwa). Główną ideą projektów była wymiana doświadczeń i rozwój współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną, zapewnienia porządku publicznego, ochrony praw i wolności obywateli.

W ramach środków finansowych rezerwy celowej budżetu państwa zrealizowano następujące projekty:1. „Wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w aspekcie pozbawiania sprawców składników majątkowych stanowiących korzyści odniesione z popełnionego przestępstwa” ID 1133/2007/AD/2007 - kierownikiem projektu był kom. Krzysztof Wiciak. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła: 14.555,00 zł.

W ramach projektu, w dniach 26 - 28.09.2007 r. odbyła się wizyta studyjna na Ukrainie w Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w której uczestniczyli przedstawiciele WSPol., Centralnego Biura Śledczego KGP oraz przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z systemem prawnym Ukrainy umożliwiającym realizację czynności procesowych w zakresie pozbawiania sprawców korzyści odniesionych z popełnionego przestępstwa. Przedstawiciele z Polski zapoznawali się z czynnościami, jakie mogą wykonać partnerzy z ramienia policji, prokuratury i sądownictwa strony Ukraińskiej w zakresie ujawnienia i zabezpieczenia mienia na poczet późniejszych kar i środków karnych. Działania te miały na celu ustalenie zakresu pomocy prawnej ze strony ukraińskiej w odniesieniu do postępowań przygotowawczych realizowanych przez polską Policję, a w szczególności przez Centralne Biuro Śledcze KGP prowadzonych przeciwko przestępcom działającym i ukrywającym swój majątek na Ukrainie.

W trakcie wizyty porównano możliwości prawne i metody działania polskich i ukraińskich organów ścigania podejmowane wobec przestępczości zorganizowanej mające na celu pozbawienie jej nielegalnych korzyści majątkowych. W dniach 22 - 23.10.2007 r. odbyła się druga wizyta studyjna w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, do udziału w której zaproszono: przedstawicieli Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, przedstawicieli Milicji ukraińskiej z okręgu Lwowskiego oraz przedstawiciel Prokuratury Okręgu Lwowskiego do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. W trakcie wizyty dokonano prezentacji obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie ujawniania zabezpieczania i konfiskaty mienia wprowadzonych zgodnie z wytycznymi Decyzji Ramowych Rady Europy oraz dokonano prezentacji przykładów stosowania w/w przepisów prawnych na przykładzie czynności podejmowanych przez Centralne Biuro Śledcze KGP.

Uczestnicy międzynarodowego seminarium naukowego „Wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w aspekcie pozbawiania sprawców składników majątkowych stanowiących korzyści odniesione z popełnionego przestępstwa” – SZCZYTNO, 22-23 października 2007 r.2.1 „Wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z zastosowaniem pułapek kryminalistycznych oraz innych systemów zabezpieczających i wykrywających” ID 1130/2007/AD/2007- kierownikiem projektu był podinsp. Marek Łachacz (I komponent projektu.) Wysokość przyznanej dotacji wyniosła: 53.880,00zł.2.2 „Wymiana doświadczeń w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania psychologów w Policji” – kierownikiem projektu był podinsp. dr Tomasz Szankin

(II komponent projektu). Wysokość przyznanej dotacji wyniosła: 11.360,00 zł.

W ramach I komponentu projektu pt. „Wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z zastosowaniem pułapek kryminalistycznych oraz innych systemów zabezpieczających i wykrywających” w dniach 26 – 28.09.2007 r. odbyła się wizyta studyjna na Ukrainie w Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w której uczestniczyli przedstawiciele WSPol. oraz Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Celem wizyty było dokonanie analizy aktualnego stanu funkcjonowania pułapek kryminalistycznych oraz systemów zabezpieczających i wykrywających w pracy Milicji na Ukrainie.

W dniach 13-14 listopada 2007 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się seminarium naukowe pt. „Wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z zastosowaniem pułapek kryminalistycznych oraz innych systemów zabezpieczających i wykrywających”. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Obwodu Lwowskiego.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie wyboru właściwego środka oraz uzyskania prawidłowych wyników wiążących się z możliwością udowodnienia popełnienia czynu ze 100% pewnością. Ponadto na seminarium podniesione zostały kwestie upowszechnienia wiedzy o pułapkach kryminalistycznych oraz innych systemach zabezpieczających.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu kierownik projektu w dniach 18-21 grudnia 2007 r. przeprowadził dla kadry naukowo-dydaktycznej i studentów Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, a także przedstawicieli Milicji, prokuratury oraz sądów Ukrainy, seminarium naukowe na Ukrainie nt. zastosowania pułapek kryminalistycznych, innych systemów zabezpieczających i wykrywających. W delegacji udział wzięli przedstawiciele WSPol.

Celem wizyty była kontynuacja wymiany doświadczeń z zakresu stosowania pułapek kryminalistycznych oraz podsumowanie realizowanego przedsięwzięcia, a także określenie przyszłych kierunków współpracy i rozwoju obu uczelni oraz zamierzeń związanych z realizacją projektów w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008.Międzynarodowe seminarium naukowe „Wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z zastosowaniem pułapek kryminalistycznych oraz innych systemów zabezpieczających i wykrywających” – SZCZYTNO, 13-14 listopada 2007 r.

Seminarium naukowe na Ukrainie nt. zastosowania pułapek kryminalistycznych, innych systemów zabezpieczających i wykrywających – LWÓW, 18-21 grudnia 2007 r.


W ramach II komponentu projektu w dniach 26 – 28.09.2007 r. odbyła się wizyta studyjna na Ukrainie w Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w której uczestniczyli przedstawiciele WSPol. oraz Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Celem wizyty było dokonanie analizy aktualnego stanu funkcjonowania psychologów Milicji Ukrainy.

W dniach 29 – 30.10.2007 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się seminarium naukowe pt. „Wymiana doświadczeń w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania psychologów w Policji”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, przedstawiciel Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie, a także przedstawiciele różnych komórek Policji w Polsce.W ramach przeprowadzonego seminarium przedstawiono zagadnienia związane zdziałaniami psychologów policyjnych w obszarach psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii policyjnej stosowanej oraz opieki psychologicznej i psychoedukacji.


Międzynarodowe seminarium naukowe „Wymiana doświadczeń w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania psychologów w Policji” – SZCZYTNO, 29-30 października 2007 r.3. „Zwalczanie handlu ludźmi w aspekcie współpracy międzynarodowej. Polsko - ukraińska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” ID 1134/2007/AD/2007 – kierownikiem projektu był podinsp. dr Janusz Bryk. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła: 44.080,00 zł.

W ramach projektu w dniach 26 – 28 września 2007 r. odbyło się spotkanie robocze na Ukrainie w Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych Ukrainy, którego celem była analiza działań związanych z zwalczaniem handlu ludźmi na Ukrainie.

W dniach 5 – 6 listopada 2007 r. Instytut Służb Zwalczających Przestępczość Kryminalną Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizował międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Zwalczanie handlu ludźmi w aspekcie międzynarodowym. Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”. Seminarium było realizowane wspólnie z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych Ukrainy, MSWiA oraz Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada i było adresowane do koordynatorów zespołów do walki z Handlem Ludźmi Komend Wojewódzkich Policji oraz kadry naukowo–dydaktycznej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie zapobiegania i zwalczania procederu handlu ludźmi, postępowania z ofiarami, omówienie metod działania sprawców i wymiana dobrych praktyk w tym zakresie, jak również wypracowanie nowych, efektywniejszych praktyk zwalczania handlu ludźmi.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia strona polska przeprowadziła dla kadry naukowo-dydaktycznej i studentów Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, a także przedstawicieli Milicji, prokuratury oraz sądów Ukrainy, seminarium naukowe nt. "Zwalczania handlu ludźmi w aspekcie współpracy międzynarodowej". Seminarium odbyło się na Ukrainie w dniach 18 – 21 grudnia 2007 r. W delegacji udział wzięli przedstawiciele WSPol.

Celem wizyty było podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć w ramach projektu pt. „Zwalczanie handlu ludźmi w aspekcie międzynarodowym. Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”, kontynuacja wymiany doświadczeń z zakresu zwalczania procederu handlu ludźmi, a także określenie przyszłych kierunków współpracy i rozwoju obu Uczelni związanych z realizacją projektów w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008.

Międzynarodowe seminarium naukowe „Zwalczanie handlu ludźmi w aspekcie współpracy międzynarodowej. Polsko - ukraińska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” – SZCZYTNO, 5-6 listopada 2007 r.
Powrót na górę strony