Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych

Data publikacji 19.04.2017

Od 12 do 14 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu odbyła się trzecia edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym lokalnym policjantów z 20 jednostek podległych KWP w Łodzi, pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

W szkoleniu uczestniczyła grupa 40 funkcjonariuszy pełniących służbę w pomieszczeniach oraz dodatkowo w drugim dniu szkolenia grupa 25 policjantów sprawujących nadzór nad tą służbą w jednostkach.W ten sposób w trakcie kolejnych trzech edycji tego interdyscyplinarnego szkolenia organizowanego od 2015 roku przez Wydział Konwojowy KWP w Łodzi, wziął w nim udział niemal cały stan etatowy funkcjonariuszy pracujących na co dzień w PdOZ jednostek garnizonu łódzkiego Policji, z uwzględnieniem części tzw. rezerwy kadrowej.

Wzorem poprzednich edycji w charakterze prelegentów w przedsięwzięciu udział wzięli:

 • Sędzia wizytator ds. penitencjarnych Sądu Okręgowego w Sieradzu - Pani SSO Małgorzata Chojnowska -  która przedstawiła problematykę nadzoru penitencjarnego nad PdOZ ze szczególnym  uwzględnieniem prowadzonej w pomieszczeniach dokumentacji oraz powziętych w trakcie przeprowadzonych wizytacji uwag i spostrzeżeń;
 • Przedstawiciele Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Pan Marcin Kusy oraz Pan Sulimir Szumielewicz - dokonujący wizytacji policyjnych miejsc detencji osób  przybliżyli funkcjonariuszom m.in. podstawy prawne oraz zakres działania Zespołu oraz przebieg dokonywanych wizytacji ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzanych w skali całego kraju nieprawidłowości, które są odnoszone do przepisów prawa międzynarodowego.  W trakcie prelekcji przedstawiciele RPO odnieśli się również do problematyki nieletnich. Przez pryzmat przepisów Drugiego raportu generalnego CPT (§44) dostrzegli znaczenie prowadzonego szkolenia policjantów dla gwarancji przeciwko złemu traktowaniu osoby pozbawionej wolności;                              
 • Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na terenie woj. łódzkiego - Pan dr Dariusz Stopczyk – odniósł się do problematyki służby pełnionej przez Policjantów w pomieszczeniach oraz związanego z tym określonego reżimu sanitarnego dotyczącego poszczególnych zagrożeń / jednostek chorobowych z którymi funkcjonariusze mogą mieć do czynienia;
 • Wydział Psychologów KWP w Łodzi w osobach Pani Idy Winczewskiej oraz Pani Agnieszki Świderek które poprowadziły warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, wskazówek do kontaktu z wybranymi grupami osób oraz radzenia sobie ze stresem z uwzględnieniem tzw. technik relaksacyjnych, co ma bardzo duże znaczenie również dla zapobiegania zjawiskom przemocy w środowisku pracy policjantów i ich rodzin;
 • Pracownicy OSZP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu – którzy poprowadzili zajęcia praktyczne w zakresie podejmowanych w pomieszczeniach czynności związanych z niesieniem I pomocy przedmedycznej;
 • Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. ochrony praw człowieka mł. insp. Włodzimierz Sokołowski przedstawił prezentację odnoszącą się do problematyki związanej z poszanowaniem w/w praw w PdOZ;
 • funkcjonariusze Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi - kom. Adam Mirowski (koordynator szkolenia), podinsp. Bogdan Kujawski oraz podkom. Krzysztof Kubacki przy udziale Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Łasku kom. Jarosława Wielgusa w trakcie prezentacji odnieśli się do służby w PdOZ w perspektywie m.in. przeprowadzonej zeszłorocznej analizy działań podejmowanych w jednostkach na rzecz zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym oraz stosowanych metod i form prowadzonego nadzoru nad służbą w PdOZ. Przez pryzmat najczęściej ujawnianych w pomieszczeniach nieprawidłowości poruszyli problematykę używania i dokumentowania wybranych środków przymusu bezpośredniego w pomieszczeniach oraz właściwego pełnienia i dokumentowania przebiegu służby;

W tej części szkolenia ponownie przeprowadzono ćwiczenie połączone z pokazem multimedialnym specjalnie opracowanego autentycznego filmu dotyczącego służby pełnionej w pomieszczeniach. Zadaniem policjantów było uchwycenie i udokumentowanie jak największej ilości nieprawidłowości w sposobie pełnienia służby, co w sposób oczywisty przekłada się na znajomość obowiązujących przepisów ukierunkowanych głównie na bezpieczeństwo pomieszczeń. Najwięcej nieprawidłowości wskazali:

1. kom. Ewa Lemańska - KPP w Łasku
2. sierż. szt. Mariusz Stefaniak - KPP w Bełchatowie
3. sierż. szt. Magdalena Ruć - KPP w Sieradzu
4. st. sierż. Łukasz Kamiński – KPP w Zduńskiej Woli
5. post. Marta Bartczyk – KPP w Poddębicach.

W trzecim dniu szkolenia ponownie wziął w nim udział Instruktor Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Zakładu Karnego w Rawiczu Pan Tomasz Maciejak, który w obrębie pomieszczeń PdOZ KPP w Sieradzu przeprowadził zajęcia z zakresu bezpiecznego wejścia do pokoju i stosowania skutecznych technik  interwencji wobec najbardziej agresywnych  osób. W trakcie ćwiczeń zaprezentowano również techniki dotyczące przeprowadzania kontroli osobistej / sprawdzania osób po wyjściu z pokoju jak i po powrocie do niego oraz techniki związane ze stosowaniem śpb w postaci kajdanek, kajdanek zespolonych, pasa obezwładniającego oraz kasku zabezpieczającego.

Dodatkowo instruktor sekcji doskonalenia i szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi kom. Tomasz Pawlak poprowadził ćwiczenia związane ze stosowaniem policyjnych technik interwencji.

Na auli ośrodka w Sieradzu szkolenie uroczyście zakończył Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi podinsp. Grzegorz Sowa. Wraz z kom. Adamem Mirowskim organizatorzy podziękowali za aktywny udział w przedsięwzięciu wszystkim policjantom wskazując na znaczenie tej inicjatywy dla jakości i bezpieczeństwa podejmowanych czynności służbowych w obrębie pomieszczeń.

Uroczyście podziękowano funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, którzy najlepiej zaprezentowali się w trakcie prowadzonych ćwiczeń w drugim dniu szkolenia, jak również instruktorom którzy przeprowadzili zajęcia z zakresu podejmowanych technik interwencji. Przedstawiciel Służby Więziennej Pan Tomasz Maciejak przekazał na ręce organizatorów pamiątkową tablicę – podziękowanie za dotychczasową współpracę w szkoleniach Grupy Interwencyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

(KWP w Łodzi / mw)

 • III edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych
 • III edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych
 • III edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych
 • III edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych
 • III edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych
 • III edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych
 • III edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych
 • III edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych
Powrót na górę strony