Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia w Policji

Data publikacji 16.05.2017

Policja dbając o najwyższe standardy pełnienia służby i realizacji powierzonych zadań dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników. Szkolenia prowadzone są przez cały rok, a ich celem jest aktualizacja wiedzy, poprawa procedur, wymiana doświadczeń. Dobrze wyszkolony policjant gwarantuje szybkie i skuteczne działanie tam, gdzie sytuacja tego wymaga.

W jednym z tabloidów pojawił się artykuł  „Policja szkoli się w luksusach”. Autor w sposób stronniczy, zupełnie oderwany od prawdy, przedstawił krzywdzącą relację ze szkolenia dla wojewódzkich koordynatorów do spraw wykroczeń.

Przy organizacji opisanego szkolenia - w trybie ofertowym - zastosowano zasadę konkurencyjności. Wybrana została najtańsza z ofert.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, wykłady dotyczyły problematyki wykroczeń, a jedynym celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w służbie społeczeństwu.

Przedstawione w artykule zdjęcie ukazuje kolację zorganizowaną przez uczestników szkolenia we własnym zakresie, już po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy sami ponieśli koszt tej kolacji.

Należy także zauważyć, że obecnie niemal każdy ośrodek szkoleniowy czy hotel spełnia standardy jak przytoczone w artykule. Podnoszenie tego, jako zarzutu należy traktować jako stronnicze uderzenie w Policję. W podobnych, a często lepszych warunkach szkolą się również dziennikarze,  często wykorzystując czas wolny po zajęciach jako dobry moment do integracji i poznania się.

Policja jak każda profesjonalna firma czy instytucja kładzie szczególny nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji. Nowelizacje aktów prawnych, zmieniająca się rzeczywistość, nowe zjawiska, ewolucja w sposobach działań przestępców czy wreszcie rozwój technologiczny sprawiają, że Policja musi dbać o rozwój zasobów ludzkich. Prowadzi zatem różnego rodzaju szkolenia tak wewnętrzne, jak i przy wykorzystaniu instytucji i podmiotów zewnętrznych. Jedynym celem jest wyższa jakość wykonywanych czynności w służbie społeczeństwu.

Przy organizacji szkolenia brane są pod uwagę wszystkie istotne czynniki: przedmiot i zakres szkolenia, nowoczesne metody szkoleniowe, efektywność i spodziewane rezultaty szkolenia, miejsce. Policja organizując szkolenia kieruje się zasadą najlepszej oferty za równo pod względem jakości  jak i ceny.

(KGP / dm)

Powrót na górę strony