Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie przeciwko handlowi ludźmi

Data publikacji 29.06.2017

W poniedziałek (26 czerwca) w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, po raz VII spotkali się członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w tym przedstawiciele Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp. Spotkaniu przewodniczył Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak.

Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem przez Wojewodę Lubuskiego aktu powołania dwóm nowym członkom zespołu – kom. Justynie Ławreszuk z Wydziału Prewencji oraz mł. asp. Maciejowi Sosnowskiemu z Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp. Następnie Pani Jolanta Szynkarczuk z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp., przedstawiła wyniki badań Stowarzyszenia Suport Team, zrealizowanych w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewodę Lubuskiego nt. świadomości zagrożenia zjawiskiem handlu ludźmi wśród klientów ośrodków pomocy społecznej, w których wzięło udział 1.200 klientów OPS. Po tym, mł. asp. Maciej Sosnowski omówił dane statystyczne dot. ujawniania handlu ludźmi na terenie województwa lubuskiego oraz praktyczne aspekty spraw prowadzonych w latach 2014 – 2016. Z kolei kom. Justyna Ławreszuk omówiła dotychczasowe działania profilaktyczne związane z Projektem działań profilaktycznych pn. „Zapobieganie handlowi ludźmi” oraz zaprezentowała spot profilaktyczny pt. „Razem zapobiegajmy handlowi ludźmi” zrealizowany przez funkcjonariuszy i pracowników KWP w Gorzowie Wlkp. oraz wolontariuszy. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Grażyna Jelska omówiła założenia projektu wojewódzkiego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji dotyczącego integracji cudzoziemców. W trakcie prezentacji zachęciła również przedstawicieli poszczególnych instytucji do przystąpienia do partnerstwa w związku z ogłoszonym przez Wojewodę Lubuskiego otwartym naborem na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Cel Krajowy 2.2. i 2.3. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Grażyna Jelska przedstawiła założenia projektu wojewódzkiego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji dotyczącego integracji cudzoziemców. W posiedzeniu brała udział również delegacja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), która przebywa w Polsce w celu dokonania oceny funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Referencyjnego dla ofiar handlu ludźmi. Podczas pobytu w naszym kraju przedstawiciele OBWE, oprócz spotkań z przedstawicielami służb, instytucji i organizacji zaangażowanych w problematykę przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi, zaplanowali siedem wizyt studyjnych w wybranych województwach. Delegacja była zainteresowana specyfiką działalności zespołu i efektów jego pracy, ale przede wszystkim wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

 

Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wojewódzki Zespół został powołany 13 czerwca 2014 r., jako drugi w Polsce (po woj. mazowieckim), celem usprawnienia działalności prewencyjnej, wsparcia i reintegracji ofiar handlu ludźmi oraz pobudzania aktywności lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych w tym zakresie. Liczy 28 członków tj. przedstawicieli Policji, CBŚP, prokuratury, sądów, kuratorium oświaty, Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy, Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, Urzędu Celno – Skarbowego, Straży Granicznej, OPS, PCPR, ROPS, organizacji pozarządowych oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW. W latach 2015 – 2016 Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi prowadził intensywną działalność: odbyły się łącznie cztery posiedzenia Zespołu oraz trzy posiedzenia Prezydium Zespołu z zaproszonymi gośćmi.

 

Źródło: kom. Justyna Ławreszuk

Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja