Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Czynności wykonywane wspólnie z Prokuraturą dot. nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

Data publikacji 06.10.2017

Prokuratura Regionalna w Poznaniu powierzyła do prowadzenia KWP w Poznaniu śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości przy wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w latach 2012 – 2015.

Postępowanie przygotowawcze wszczęto na podstawie danych ujętych w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które zostało złożone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a dalej okoliczności ustalonych w wyniku przesłuchania przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wydał postanowienia o żądaniu wydania rzeczy; o przeszukaniu celem zabezpieczenia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, służących do popełnienia przestępstwa lub mogących stanowić dowód. 

Na polecenie Prokuratury przewidziano realizację czynności procesowych w dziesięciu punktach w stosunku do ośmiu fundacji, to jest siedzib głównych oraz ich oddziałów i filii, gdzie mogły być przechowywane dokumenty i nośniki danych. Przewidziano realizację czynności w różnych  miejscowościach na terenie kraju.

Biorąc pod uwagę możliwe miejsca przechowywania dokumentów będących w posiadaniu fundacji i stowarzyszeń, a odnoszących się do środków finansowych przekazywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, realizacją objęto dziesięć ustalonych adresów siedzib, oddziałów lub biur fundacji lub stowarzyszeń.

Na sześć wskazanych fundacji, tylko dwie z nich w swojej nazwie mają odniesienie do kobiet, co może wskazywać na ich działalność nastawioną na zabezpieczenie praw kobiet. Zaznaczyć tu należy, że przedmiotem prowadzonego postępowania przygotowawczego są ewentualne nieprawidłowości związane z rozliczeniem środków „Funduszu Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem”, a więc nie konkretnie tylko kobiet.

Zaznaczyć należy, że fundacje te zostały wskazane w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W dalszej kolejności zawiadomienie było uzupełniane w drodze złożonych zeznań, a także na podstawie dokumentów przekazanych do chwili obecnej.

W dniu realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom reprezentującym fundacje i stowarzyszenia okazano postanowienia o żądaniu wydania rzeczy; o przeszukaniu i poinformowano o celu podejmowanych czynności procesowych. W toku realizacji czynności nie napotkano na przeszkody i utrudnienia, a żądane dokumenty i nośniki zostały wydane dobrowolnie. Dobrowolnie również udostępniono jednostki komputerów w celu ich przeszukania. Żadna z osób reprezentujących fundacje lub stowarzyszenia lub osoby biorące udział w czynnościach nie wnosiły żadnych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności przez funkcjonariuszy Policji. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że osoby te współpracowały i pomagały funkcjonariuszom przy realizowanych czynnościach. W przypadku zabezpieczenia nośników danych zainteresowanych poinformowano, że niezwłocznie zostaną one zwrócone po sporządzeniu kopii binarnej przez biegłego, tak by zminimalizować uciążliwości związane z działalnością fundacji i stowarzyszeń.

Mając na celu bieżącą działalność fundacji i stowarzyszeń, a także mając na uwadze minimalizację skutków czynności związanych z zabezpieczeniem dokumentacji oraz nośników danych, umożliwiono zainteresowanym, a wyrażającym taką chęć, sporządzenie ich kopii przed zabezpieczeniem przez Policję. W tym też celu zapewniono udział specjalistów do spraw informatyki. Zainteresowanych pouczono, że w każdym momencie, w razie uzasadnionej potrzeby, istnieje możliwość wykonania kopii zabezpieczonych dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i przekazanie ich przedstawicielom fundacji i stowarzyszeń. Tu wskazać należy, że zabezpieczono dokumenty archiwalne odnoszące się do lat 2012 – 2015.

Powrót na górę strony
Polska Policja